Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

ഹോം പേജ് / സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം / സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതികൾ / കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍
പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍

ആരോഗ്യവകുപ്പ്

­­

1) പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സാസഹായം

സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി പൂവർ (SMAP) എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേനയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

വാർഷികവരുമാനം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

ചികിൽസിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം

വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി പുവർ,

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിനു സമീപം, തിരുവനന്തപുരം-35

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.dhskeralagov.in ല്‍ SMAP എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

 • RSBY യുടെ Chis plus എന്ന ചികിത്സാനുകൂല്യത്തിനും സൊസൈറ്റിയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനും ഒരേ രോഗിക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.

 

RSBY യുടെ Chis plus പദ്ധതിപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ആനുകുല്യങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പര്‍

രോഗത്തിന്‍റെ പേര്

പരമാവധി തുക

ആശുപ്രതിയുടെ പേര്

1

മസ്തിഷ്ക്ക ശസ്ത്രക്രിയ

 

20,000/-

1) ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്& ടെക്നോളജി, തിരുവനന്തപുരം

2

ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ

20,000/-

2) റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്‍റർ, തിരുവനന്തപുരം

3

വൃക്ക മാറ്റിവക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ

20,000/-

3) മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തിരുവനന്തപുരം

4

കരൾ മാറ്റിവക്കൽ ശസ്ത്രകിയ

20,000/-

4) മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, ആലപ്പുഴ

5

പേസ്മേക്കർ സ്ഥാപിക്കാൻ

10,000/-

5) മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, തൃശൂർ

6

ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി

10,000/-

6)മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോട്ടയം

7

ക്യാൻസർ (ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ)

20,000/-

7) മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്

8

ഡയാലിസിസ്

10,000/-

8) സഹകരണമെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, കൊച്ചി

9

ട്യൂമർ

 

10,000/-

9) ഇ.എം.എസ് മെമ്മോറിയൽ പട്ടാമ്പി, പെരിന്തൽമണ്ണ, മലപ്പുറം

10

അസ്ഥി സംബന്ധമായ ശസ്ത്രക്രിയ (റിസക്ഷനും പ്രൊസ്തസിസും, ലംബർ തൊറാസിക് വെർട്റ്റിബ്രൽ

 

10,000/-

10) സഹകരണ ഹൃദയാലയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി പരിയാരം, കണ്ണൂർ              11) ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ആശുപ്രതി, തിരുവനന്തപുരം                12) മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്‍റർ, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ                13) ജനറൽ ആശുപ്രതി, എറണാകുളം            14) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെറ്റേർണൽ & ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്, കോഴിക്കോട്   15) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്, കോട്ടയം

 

2) ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള ധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം – 2000/- രൂപ

അർഹതാ മാനദണ്ഡം

v  വാർഷിക വരുമാനം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ

v  സൊസൈറ്റി ഫോർ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്സ് ടു ദി പുവർ (SMAP) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾക്ക്

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

v  ചികിൽസിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

v  വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

v  ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ

 

3. വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി ലോക്കോമോട്ടൊ ഡിസേബിൾഡ് വഴി നല്കുന്ന ധനസഹായം

* അംഗവൈകല്യം മൂലം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി നല്കുന്നു.

 

ജനനി സുരക്ഷ യോജന (JSY)

* ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം-700രൂപ(ഗ്രാമീണ മേഖല) 600 രൂപ (നഗരപ്രദേശം)

* 19 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക് മികച്ച ഗർഭകാല ചികിത്സ.

* ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആനുകൂല്യത്തിന് JHI നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം.

* സർക്കാർ ആശുപത്രി - ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നോ ചാർജ് എം.ഒ.യിൽ നിന്നോ ചെക്ക് കൈപ്പറ്റണം.

* അംഗീകൃത സ്വകാര്യ ആശുപത്രി - വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്ക്) എന്നിവ ഹാജരാക്കി സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കോ-ഓർഡിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കൈപ്പറ്റാം.

RSBY പദ്ധതി

* തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികൾ വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക്

സർക്കാരിന്‍റെ ധനസഹായ പദ്ധതികൾ

* സൗജന്യ ചികിത്സാ സഹായം

* ഓരോ അഡ്മിഷനും 100 രൂപ യാത്രാബത്ത

* ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം - 30,000/-

കേരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റി നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

എ) ആന്റി റിട്രോ വൈറൽ ചികിൽസ( ART)എടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പെൻഷൻ

400 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ + 120 രൂപ യാത്രപ്പടി

അപേക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലം

5 സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേയോ എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആശുപത്രികളിലെയോ ART സെന്‍ററുകളിൽ

വിലാസം

കേരള സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റി

റെഡ്ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം - 695035 ഫോൺ: 0471-2304882, 2304704, 2303763

Mdr - Tb രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായം

* നിർദ്ധനരായ Mdr - Tb രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരത്തിനായുള്ള ധനസഹായം

* ജില്ലാ ടിബി ഓഫീസ് Mdr - Tb center ൽ നിന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു

* ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം - 5000/-

കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി

മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

20 മുതൽ 60% വരെ സൗജന്യനിരക്കിൽ 7000ൽ അധികം  ­­           ഇനങ്ങളിലുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നു.

ഫോൺനമ്പർ - 18004251256 (ടോൾഫ്രീ)

0471-2440191

ജനനി ശിശു സുരക്ഷാ കാര്യക്രമം (JSSK) (അമ്മയും കുഞ്ഞും പദ്ധതി)

* സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിൽസ തേടുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് (ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ)

* നവജാത ശിശുവിന് 30 ദിവസം വരെ, അമ്മയ്ക്ക് 45 ദിവസം വരെ

* യാത്രാ ചെലവും ഭക്ഷണചെലവും ഉൾപ്പെടും

വിലാസം

State Programme Manager,                                                      NRHM, Health Service Directorate                                          Premisel, Tvpm                                                    Phone - 0471-2301181                                                     9946105484

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ വിലാസം

0471-2302490, 2303080 ഡയറക്ടർ                            www.dkhs.kerala.gov.in സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്                               ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ                                     തിരുവനന്തപുരം-695 035

ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ

1.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ                                        ജനറൽ ആശുപ്രതി ജംഗ്ഷൻ              0471-2473257, 2471291 വഞ്ചിയൂർ, തിരുവനന്തപുരം

 

2.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0474-2795017, 2799299 രണ്ടാംനില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,              99461 05473 കൊല്ലം

 

3.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              04682-228220, 222642 കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട

 

4.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ                                                  ബീച്ച് റോഡ്, ആലപ്പുഴ                0477-2252329, 2251650

 

5.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0481-2562973, 2562718 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം

 

6.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              04862233030 പൈനാവ്, ഇടുക്കി

 

7.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0484-2369567, 2360802, 2373616 ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം,                                    എറണാകുളം

 

8.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0487-2333050, 2333242 നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ, തേക്കുംകാട് മൈതാനത്തിന് സമീപം            തൃശൂർ

 

9.  ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0491-2534189, 2525789, 2533264. ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം                                     പാലക്കാട്

 

10. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0483-2766857. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം

 

11. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0495-2370494, 2370540 കളക്ടറേറ്റിന് സമീപം, കോഴിക്കോട്

 

12. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              04935-230390. മാനന്തവാടി പഴശ്ശിസ്മാരകത്തിന് സമീപം                                      വയനാട്

 

13. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              0479-2700709, 2700194. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ

 

14. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ              04672-203118. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിസ്ട്രീകട് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം                                    കാസറഗോഡ്

 

ആരോഗ്യകേരളം പദ്ധതിയുടെ ആസ്ഥാനം

മിഷൻ ഡയറക്ടർ                                                  ആരോഗ്യകേരളം, എൻ.ആർ.എച്ച്.എം. ബിൽഡിംഗ്                                             ഹെൽത്ത് സർവ്വീസസ് ഡയറക്ടറേറ്റ്                                                              ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം                                                    പിൻ-695035, ഫോൺ-0471-2301181, 2302784

 


കെംബ് (കേരള എമർജൻസി മെഡിക്കൽ സർവീസസ്                                        പ്രോജക്ട്) 108 ആംബുലൻസ് സർവീസ്

അനുദിനം വർധിച്ചുവരുന്ന റോഡപകടങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അത്യാ   ഹിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 108 ആംബുലൻസ് സർവീസ് . ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 45% അത്യാഹിതങ്ങൾ റോഡപകടങ്ങൾമൂലവും ബാക്കി 55% അത്യാഹിതങ്ങൾ പ്രകൃതിദുരന്തം, പാമ്പ്കടി, മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ, ആത്മഹത്യാശ്രമങ്ങൾ, ഗർഭസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ മൂലവും സംഭവിക്കുന്നു. കെംബ്പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കായി പോലീസ് സഹായം, ആംബുലൻസ് സർവീസ്, അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ഒരു കൂരയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് 2010 മെയ് 18-ന് തിരുവനന്തപുരം     ജില്ലയിലാണ്. ഈ സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രാവർത്തികമാക്കിവരികയാണ്. അത്യാധുനിക പ്രഥമ ശുശൂഷാസൗകര്യങ്ങളും പരിചയസമ്പന്നരായ നഴ്സുമാരുടെയും ടെക്നീഷ്യമാരുടെയും സേവനങ്ങളുമൊരുക്കി യിട്ടുള്ള 108 ആംബുലൻസിന്‍റെ സേവനം 24 മണിക്കുറും 108 ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിലൂടെ ലഭ്യമാണ്.

 

Mdr - Tb രോഗികൾക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി

നിർദ്ധനരായ Mdr-Tb രോഗികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാ നാവിഷ്കൃത ധനസഹായ പദ്ധതിയാണിത് . ജില്ലകളിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന മൾട്ടി ഡ്രഗ്  റസിസ്റ്റന്‍റ്  ടിബി രോഗികളുടെ  ലിസ്റ്റിൽ  നിന്നും  ജില്ലാ ടിബി ഓഫീസർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന രോഗികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അർഹരായ വർക്കാണ് ഈ ധനസഹായം നല്കുന്നത്.

* ലഭിക്കുന്ന ആനുകുല്യം - 5000/- രൂപ

ആരോഗ്യകേരളം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ ഫോൺനമ്പറുകൾ

തിരുവനന്തപുരം   - 0471-2321288

കൊല്ലം         - 0474-2763763

പത്തനംതിട്ട      - 04682-325504

ആലപ്പുഴ        - 0477-2230711

കോട്ടയം       - 0481-2304844

ഇടുക്കി        - 04862-232221

എറണാകുളം     - 0484-2354737

തൃശൂർ         - 0487-2325824

പാലക്കാട്       - 0491-2504695

മലപ്പുറം       - 0483-2730313

കോഴിക്കോട്     - 0495-2374990

വയനാട്        - 04935-246849

കണ്ണൂർ         - 0497-2709920

കാസർഗോഡ് - 0467-2209466

 

എന്‍.സി.സി. വകുപ്പ്

 

എൻ.സി.സി കേഡറ്റുകൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉത്കൃഷ്ട സേവനം കാഴ്ച വയ്ക്കു­­ന്ന 500 യോഗ്യരായ കേഡറ്റുകൾക്ക് 5000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി വരുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും സർവ്വോത്താമ കേഡറ്റുകൾക്ക് 3000 രൂപയും രണ്ടാമത്തെ സർവ്വോത്താമ കേഡറ്റുകൾക്ക് 2000 രൂപയും പുരസ്കാരമായി നൽകുന്നു.

എൻ.സി.സി.കേഡറ്റുകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ആനുകുല്യങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്സ് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കേഡറ്റുകൾക്കും 1000 രൂപ വീതം നൽകുന്നു.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും 500 രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്നു.

കേന്ദ്രീകൃതമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടിക്ക് 500 രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടിക്ക് 250 രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന കുട്ടിക്ക് 100 രൂപയും നൽകുന്നു.

പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് 500 രൂപയും, കൊടുമുടി കീഴടക്കുന്നവർക്ക് അധികമായി 1000 രൂപയും നൽകുന്നു.

പാരച്യുട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഓരോ ചാട്ടത്തിനും 100 രൂപയും, കൂടാതെ 500 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്മരണികയും നൽകുന്നു.

യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ഒരു സീനിയർ ഡിവിഷൻ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സീനിയർ വിങ് പെൺകുട്ടിക്കും 100 രൂപ പ്രതിമാസം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു ജൂനിയർ വിങ് പെൺകുട്ടിക്കും 50 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ ഒരു സീനിയർ ഡിവിഷൻ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സീനിയർ വിങ് പെൺകുട്ടിക്കും 200 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു ജൂനിയർ ഡിവിഷൻ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു ജൂനിയർ വിങ് പെൺകുട്ടിക്കും 100 രൂപ വീതം പ്രതിമാസം ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൽകുന്നു.

ആസ്ഥാനവിലാസം                                                                            ഫോൺ - 0471-2721278

എൻ.സി.സി. ഡയറക്ടറേറ്റ്(കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ്)

സംസ്ഥാനവിഭാഗം,തിരുവനന്തപുരം

 

കയര്‍വികസന വകുപ്പ്

 

കേരള കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫയർ ഫണ്ട് ബോർഡിന്‍റെ ക്ഷേമനിധിയിൽ രണ്ടു

വർഷത്തെ സ്ഥായിയായി അംഗത്വമുള്ളവർക്കാണ്(അപകടമരണം,ശാരീരിക അവശത

ഒഴികെ) അർഹതയുള്ളത്.

ക്ഷേമപദ്ധതി                                      അർഹതപ്പെട്ടവർ                                          ലഭിക്കുന്ന

ആനുകുല്യം

1. വിവാഹ ധനസഹായം      വനിത അംഗങ്ങൾക്കും അംഗങ്ങളുടെ  2000/-

പെൺമക്കൾക്കും

 

2. പ്രസവാനുകൂല്യം          വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക്             1000/-

3. ചികിത്സാ ധനസഹായം     അംഗങ്ങൾക്കും ആശിതർക്കും       1000/-

4. ശാരീരിക അവശതയ്ക്ക്    അംഗങ്ങൾ                     2500

ക്കുള്ള പ്രത്യേക സഹായം                               (സ്ഥിരമായ

ശാരീരിക

അവശത)

600

താൽക്കാലിക

അവശത)(3

മാസം)

5. അപകടമരണം            അംഗത്തിന്‍റെ ജീവിതപങ്കാളി         10,000/-

6. ശവസംസ്കാര            അംഗത്തിനോ ആശ്രിതർക്കോ        1000/-

ധനസഹായം

7. മെറിറ്റ് അവാർഡ്        എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുന്ന 1000/-

അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്

8. വിദ്യാഭ്യാസ             അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് SSLC യ്ക്ക്   3000/-

ധനസഹായം             ശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്      എന്‍ജിനീയ-

റിംഗ്-

മെഡിക്കല്‍,

അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍,

വെറ്റിനറി) 750

(മറ്റ് കോഴ്സ്

ള്‍ക്ക്)

9. വിരമിക്കൽ              2006 ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ     പ്രതിവർഷം 500

ആനുകുല്യം              വിരമിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക്     നിരക്കിൽ 2500

മുതൽ 15000

വരെ നൽകുന്നു

10. അംഗത്വ പെൻഷൻ        60 വയസ് കഴിഞ്ഞ          600/- (മാസം)

അംഗങ്ങൾക്കും സ്ഥായിയായ

അവശതയുള്ള അംഗങ്ങൾക്കും

11. കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍        മരണപെട്ട അംഗത്തിന്‍റെ ജീവിത  100/-

പങ്കാളിക്കും മൈനർ കുട്ടികൾക്കും

12. മുൻ കയർതൊഴിലാളി     1989 സെപ്റ്റംബർ 30ന് മുൻപ്   600/-

പെൻഷൻ              62 വയസ് പൂർത്തിയാക്കിയതോ,

ശാരീരിക അവശതയുള്ളതോ

ആയ അംഗങ്ങള്‍ക്ക്

 

വിലാസം:

കേരള കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്,              ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ - 688007                                 ഫോൺ 0477-2251577, 2251499                                                           ഫാക്സ് - 0477-2251577                                                                   വെബ്സൈറ്റ് – www.keralacoirwwfb.org

കൈത്തറി & ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ് വകുപ്പ്

 1. 1. അംശദാനമിതവ്യയഫണ്ട് പദ്ധതി

അംശദാനമിതവ്യയ ഫണ്ട് പദ്ധതിയിലെ വരിക്കാരുടേയും, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും ചികിത്സാചിലവുകൾ, വിവാഹത്തിനും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ചെലവ്, വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ സ്ഥലം വാങ്ങൽ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം / വാങ്ങൽ / മാറ്റം / അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ യ്ക്കുള്ള ചെലവ് മുതലായവ വഹിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് സഹായം നൽകുന്നത്. ഇതിൽ 50% തുക വനിതാ നെയ്ത്തുകാർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 20,000 നെയ്ത്തുകാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ നെയ്ത്തുകാരുടെ കൂലിയുടെ 8% തുക ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് ഈടാക്കുകയും അത്രയും തന്നെ തുക സർക്കാർ വിഹിതമായി ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

2.  കൈത്തറി മേഖലയിലെ സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി

പുതിയ തലമുറയിലെ സംരഭകരെ ഈ മേഖലയിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കു ന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത മേഖ ലയുടെ പഴമ നിലനിർത്തുന്നതിനും സഹകരണ മേഖലയുടെ പുറത്തുള്ള 25 യൂണിറ്റുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്, മാർജിൻമണി സഹായം, വിപണന സഹായം എന്നിവ നൽകുന്നു. 10 വർഷം കൈത്തറി നെയ്ത്തിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള സംരംഭകർക്കും കൈത്തറി / ടെക്സ്റ്റൈയിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമയുള്ളവർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നു. ഒരു വർഷം 25 സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 

 1. 3. വിദഗ്ദ്ധ നെയ്ത്തുകാർക്ക് ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം

30 വിദഗ്ദ്ധ നെയ്ത്തുകാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 തറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകൾ ബാങ്ക് വായ്പ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഷെഡ്ഡുകൾ നിർമിക്കുക, തറികളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാങ്ങുക, വിദഗ്ദ്ധ നെയ്ത്തുകാർക്കും മറ്റു നെയ്ത്തു കാർക്കും പരിശീലനം നൽകുക, ഡിസൈൻ ഇൻപുട്ട് പ്രവർത്തന മൂലധന ത്തിന് മാർജിൻമണി എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 1. 4. നെയ്ത്തുകാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം

നെയ്ത്തുകാർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ന്യായമായ വിലക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടി രിക്കുന്നത്. ഹാന്‍റക്സ്, ഹാൻവീവ്, യാൺ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കഴിനൂൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട്. 40'Sനു താഴെയുള്ള കൗണ്ടുകൾക്ക് കിലോക്ക് 25 രൂപയും 80'S നു താഴെയുള്ള കൗണ്ടുകൾക്ക് കിലോയ്ക്ക് 30 രൂപയും അതിനു മുകളിലുളളകൗണ്ടുകൾക്ക് കിലോക്ക് 40 രൂപയും നിരക്കിലാണ് യാൺ സബ്സിഡി നൽകി വരുന്നത്. ചായങ്ങളും രാസവ സ്തുക്കളും വാങ്ങുന്നതിന് വിലയുടെ 10% നിരക്കിൽ സബ്സിഡിയും അനു വദിച്ചുവരുന്നു.

 

 1. 5. നെയ്ത്തുകാർക്കും അനുബന്ധതൊഴിലാളികൾക്കും പ്രചോദന പരിപാടി

നെയ്ത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ഉല്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ ഉല്പന്നത്തിനും സ്റ്റാന്‍റേർഡ് മീറ്ററേജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത്ര മീറ്ററേജിൽ കൂടുതൽ നെയ്യുന്ന ഉല്പന്നത്തിന് സാധാരണ ലഭ്യ മാകുന്ന വേതനത്തിന് പുറമേ ഇരട്ടി വേതനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. ഇങ്ങനെ നൽകുന്ന വേതനം ഒരു ദിവസം 150/- രൂപയായും ഒരു ആഴ്ച 1000/- രൂപയായും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി

1. കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി

(മഹാത്മാഗാന്ധി ബങ്കാർ ബീമായോജന)

മഹാത്മാഗാന്ധി ബങ്കാർ ബീമായോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഓരോ നെയ്ത്തു കാരന്‍റെയും മൊത്തം പ്രീമിയം തുകയായ 330 രൂപയിൽ 100/- രൂപ എൽ. ഐ.സി വഹിക്കുന്നതാണ്. 150 രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എൽ.ഐ.സി.ക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. ബാക്കി വരുന്ന നെയ്ത്തുകാരന്‍റെ വിഹിതമായ 80 രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കുന്നു. സ്വാഭാവിക മരണം, അപകട മരണം, പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ അംഗവൈകല്യം എന്നിവ സംഭവി ക്കുന്ന കൈത്തറി നെയ്ത്തുകാർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ 22500 നെയ്ത്തുകാർക്ക് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2. വീവേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീം

നെയ്ത്തുകാർക്കും അനുബന്ധതൊഴിലാളികൾക്കും തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രഗവൺമെന്‍റ് ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതിയാണിത്. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും, ഗ്രൂപ്പുകളിലും ക്ലസ്റ്ററുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന നെയ്ത്തുകാർക്കും, സ്വന്തമായി നെയ്ത്തുജോലിയിലേർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ വഴി 3 വർഷക്കാലത്തേക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. നെയ്ത്തുതൊഴിലിന് പ്രവർത്തന മൂലധനമായും ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും പ്രസ്തുത വായ്പ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും. പ്രസ്തുത വായ്പക്ക് പലിശനിരക്ക് കുറവാണ്. ഈ പദ്ധതിയിൽ 10000 രൂപ മാർജിൻമണിയായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. സി.ജി.റ്റി.എം.എസ്. പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് ഗാരന്‍റിയും ലഭിക്കുന്നു. കൈത്തറി 3-ാം നാഷണൽ സെൻസസ് പ്രകാരം ഐഡന്‍റിറ്റി കാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നെയ്ത്ത്കാർക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും, സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച നെയ്ത്തുകാർക്കും പ്രസ്തുത ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ആസ്ഥാന വിലാസം

ഡയറക്ടർ, കൈത്തറി & ടെക്സ്റ്റൈല്‍സ് വകുപ്പ്                                          നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ                                                    തിരുവനന്തപുരം, ഫോൺ : 0471-2303427

­

കൃഷി വകുപ്പ്

I. കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ

(പദ്ധതികൾ അനുവദിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമായി സബ്സിഡികൾ നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു)

നെല്‍ക്കൃഷി പദ്ധതികള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം രൂപ/ ഏക്കര്‍

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിങ്

1600 /ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

2

കരനെൽക്ക്യഷി

3000 /ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

3

തരിശുഭൂമി നെൽക്കൃഷി (കരാർ)

10000 /ഏക്കര്‍      2000 /ഏക്കര്‍ ഭൂകൃഷി ഉടമയ്ക്ക്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

4

പ്രദർശനത്തോട്ട നിർമാണം

2500 /ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

5

ഒറ്റ ഞാർ കൃഷി

3000 /ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

6

ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തിന്‍റെ പ്രചരണം

രൂപ/ കി.ഗ്രാം

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

7

സസ്യസംരക്ഷണ ഉപാധികൾ /കുമ്മായ വിതരണം

20രൂപ / ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

8

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം

പാടശേഖരങ്ങള്‍ക്ക്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

9

പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂല മുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം

4000 രൂപ വരെ / ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

 

10

 

നെൽക്കൃഷി ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം

 

5000 രൂപ വരെ / ഏക്കര്‍

 

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

11

ഉൽപാദന ബോണസ്

400 / ഏക്കർ

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

12

നെല്ല് സംഭരണം

17 രൂപ / കി.ഗ്രാം

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

13

വൈദ്യുതി  (പരിധിയില്ലാതെ)

സൗജന്യം

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

കേരകൃഷി പദ്ധതികള്‍

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം രൂപ/ ഏക്കര്‍

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റൽ

500 രൂപ വരെ / തെങ്ങ്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

2

പുനർ നടീൽ

തെങ്ങ് ഒന്നിന്      11 രൂപ/

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

3

വളം

തെങ്ങൊന്നിന്      12 രൂപ/

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

4

വിളസംരക്ഷണം

തെങ്ങൊന്നിന്      10 രൂപ/

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

5

ഇടകിളയ്ക്കൽ/  തടമെടുക്കൽ

തെങ്ങൊന്നിന്      30 രൂപ/

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

6

കേരവൃക്ഷ ഇൻഷുറൻസ്

600-1150 രൂപ പ്രായമനുസരിച്ച്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

7

സൗജന്യവൈദ്യുതി

അഞ്ച് ഏക്കർ വരെ മാത്രം

 

 

പച്ചക്കറികൃഷി പദ്ധതികൾ

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം രൂപ/ ഏക്കര്‍

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

തരിശുഭൂമിയിലെ കരാർകൃഷി

12000 രൂപ/ ഏക്കർ 2000/ ഏക്കർ        ഭൂ ഉടമയ്ക്ക്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

2

വീട്/ സ്കൂൾ വളപ്പിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി

3500 രൂപ വരെ

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

3

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി കൃഷി

1500 രൂപ വരെ

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

4

വാണിജ്യ പച്ചക്കറി   കൃഷി പുതിയത്

9000/ രൂപ       വരെ/ ഏക്കർ

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

5

പച്ചക്കറി ഇൻഷുറൻസ് (പന്തലില്ലാത്തതിന്) (പന്തലുള്ളതിന്)

800 രൂപ / 10സെന്‍റിന്      1600 രൂപ/ 10സെന്‍റിന്

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

 

എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പച്ചക്കറി വിത്ത്, എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പച്ച ക്കറികൃഷി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സമഗ്ര പച്ചക്കറികൃഷി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം 35 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി മുഖേന പച്ചക്കറി വിത്ത് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

 

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനകൃഷി

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം രൂപ/ ഏക്കര്‍

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

നഴ്സറി നിർമ്മാണം കരാർകൃഷി

ഏക്കറിന് 2.60 ലക്ഷം രൂപ മുതൽമുടക്കിന് 50%വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

2

തോട്ടം നവീകരണം

6000 രൂപ       വരെ/ ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

 

3

 

കർഷക സമിതി

 

10000 രൂപ       വരെ/ ഏക്കര്‍

 

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

4

കുരുമുളക് വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

8000 രൂപ       വരെ/ ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

5

ഇഞ്ചി/മഞ്ഞൾ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

5000 രൂപ       വരെ/ ഏക്കര്‍

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

 

ജലസേചനം

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാങ്കുകളുടെ നിർമാണം, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആർ.സി.സി ബെയ്സ് മഴവെള്ള സംഭരണി. 100X100X3 മീ. വ്യാപ്തി

സമതലപ്രദേശങ്ങളില്‍  ആറു ലക്ഷം രൂപ വരെ/ യൂണിറ്റ്, ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ 6.90 ലക്ഷം രൂപ വരെ/ യൂണിറ്റ്

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

2

സൂക്ഷ്മജലസേചന പദ്ധതി (ഡ്രിപ്പ്, സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതലായവ)

ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക് മുതൽ മുടക്കിന്‍റെ 75% വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പ്

ഫലപുഷ്പകൃഷി

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം     ഏക്കറിന്

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

പുതിയ പഴത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക

16,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

 

2

 

പഴയ പഴത്തോട്ടങ്ങള്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക

 

6,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി

 

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

3

പുഷ്പ വിളകള്‍

14,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

4

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന   വിളകള്‍

8,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

5

വിവിധ തോട്ടവിളകള്‍

8,000 രൂപ വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

6

സംരക്ഷിത കൃഷി     (ഗ്രീന്‍ ഹൗസ്)

935 രൂപ /     ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ മുതല്‍ മുടക്കിന് 50% വരെ സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

7

ഉല്പന്ന സംസ്കരണ, സംരക്ഷണ, മൂല്യവർദ്ധന പദ്ധതികൾ

പദ്ധതിച്ചെലവിന്‍റെ 40% വരെ പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

 

 

മണ്ണ് പരിപോഷണം, വളപ്രയോഗം

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം  ഏക്കറിന്

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

സംയോജിത വളപ്രയോഗം

50% വരെ സബ്സിഡി പരമാവധി 400 രൂപ

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

2

സമ്പൂർണ്ണ ജൈവകൃഷി

 

ഏക്കറിന് 8,000 രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കിന് 50% സബ്സിഡി

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

 

3

 

ഫലഭൂയിഷ്ഠി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം

 

ഏക്കറിന് 300 രൂപ

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

4

ജിപ്സം/ കുമ്മായം എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം

ഏക്കറിന് 300 രൂപ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

5

മണ്ണിര-കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് (30X8X2.5 അടി വ്യാപ്തി)

യൂണിറ്റിന് 30,000 രൂപ

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

6

ജൈവവളങ്ങളുടെയും ജൈവകീടനാശിനികളു ടെയും നിര്‍മാണം

പ്രതിവർഷം 200 ടൺ ഉൽപാദനത്തിന് 25% സബ്സിഡി (പരിധി 40 ലക്ഷം)

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍

യന്ത്രവത്ക്കരണം

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

ട്രാക്ടർ 40 എച്ച്.പി. വരെ

50% വരെ സബ്സിഡി പരമാവധി 45,000 രൂപ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

2

പവ്വർ ടില്ലർ എച്ച്.പി. വരെ

40% പരമാവധി     45,000 രൂപ (8 ബി.എച്ച് പിയ്ക്കു മുകളിൽ) 20% പരമാവധി 25,000 രൂപ (8ബി.എച്ച്.പി വരെ)

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

3

20 എച്ച്.പി. വരെയുള്ള കൃഷിയന്ത്രങ്ങൾ

50% പരമാവധി 1,20,000 രൂപ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

4

കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും എൻ.ജി.ഒ. കൾക്കും വിളവെടുപ്പ്/ കൊയ്ത്ത് മെതി യന്ത്രങ്ങൾ

1,50,000/- അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിന്‍റെ 25% ഏതാണോ കുറവ്

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

 

5

 

നടീൽയന്ത്രം പോലെയുള്ള യാന്ത്രിക ഉപകരണങ്ങൾ

 

25000/- അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിന്‍റെ 40% ഏതാണോ കുറവ്

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

6

പതിരടി യന്ത്രങ്ങൾ പോലെ കർഷകർക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിപ്പി ക്കാവുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ

12000/- അല്ലെങ്കിൽ ചെലവിന്‍റെ 25% ഏതാണോ കുറവ്

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

കർഷകർക്ക് വിജ്ഞാന വ്യാപന പരിശീലന പരിപാടികൾ

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കർഷകർക്ക് പരിശീലന പരിപാടി (സ്റ്റൈപെന്‍റ്, ഭക്ഷണം /താമസം, യാത്രാകൂലി എന്നിവ

5200 രൂപ പ്രതിമാസം ഓരോ കർഷകനും

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

2

പച്ചക്കറി ഉത്പാദന ത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലും രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശീലനം

ഒരു പരിശീലനത്തിന് 1500 രൂപ

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

3

കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനു വെളിയിൽ പരിശീലനം

പ്രതിദിനം 1000 രൂപ കർഷകന്

 

ആത്മ

 

4

കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനുള്ളിൽ പരിശീലനം

പ്രതിദിനം 750 രൂപ /കർഷകന്

ആത്മ

 

5

കർഷകർക്ക് ജില്ലയ്ക്കു ള്ളിൽ പരിശീലനം

പ്രതിദിനം 400 രൂപ /കർഷകന്

ആത്മ

 

6

ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ (പ്രദർശനം) പരിശീലനം

ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്ലോട്ടിന് 4000 രൂപ വരെ

ആത്മ

 

 

7

 

40 പേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് സസ്യ സംരക്ഷണ മാർഗ ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം

 

1,52,100/ സംഘം

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

8

കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനു വെളിയിൽ 10 ദിവസത്തെ പഠന സന്ദർശനം

പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 600 രൂപ വീതം

ആത്മ

 

9

കർഷകർക്ക് സംസ്ഥാന ത്തിനുള്ളിൽ 10 ദിവസ ത്തെ പഠന സന്ദർശനം

പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 300 രൂപ

 

ആത്മ

 

10

ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ കർഷകർക്ക് പഠനസന്ദർശനം ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്ക്

പ്രതിദിനം ഒരു കർഷകന് 250 രൂപ

ആത്മ

 

11

ഫാം ഫീൽഡ് സ്കൂൾ (പുരോഗമന കർഷകർ നടത്തുന്ന പ്രദർശന/ പരിശീലന കൃഷി തോട്ടങ്ങൾ)

സ്കൾ ഒന്നിന് 29,414 രൂപ വരെ

ആത്മ

 

12

സൂക്ഷ്മജലസേചന പ്രദർശനം/ ദിവസത്തെ പഠന സന്ദർശനം

ആകെത്തുകയുടെ 75% സബ്സിഡിയായി കർഷകർക്ക് നൽകും

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

13

സൂക്ഷ്മജലസേചനം 30 പേര്‍ക്ക്

50,000 രൂപ 2-3 ദിവസത്തെ പരിശീലനം

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

14

തിരഞ്ഞെടുത്ത വില്ലേജുകളില്‍ മണ്ണുപരിശോധന ലാബു കളുടെ തത്സമയ പ്രദര്‍ശനം

20,000 രൂപ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

15

വളപ്രയോഗങ്ങളുടെ സന്തുലിത ഉപയോഗത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം

10,000 രൂപ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

16

കര്‍ഷക സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം കഴിവ് വളര്‍ത്തി യെടുക്കാനും പ്രാവീണ്യം വികസിപ്പിക്കാനും പരിശീലനം

5000 രൂപ/ സംഘം

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

ഇതര സേവനങ്ങള്‍

 

ക്രമ നമ്പര്‍

ഇനം

 

ധന സഹായം അര്‍ഹത ആര്‍ക്ക്

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്

1

മണ്ണ് പരിശോധന (കൃഷിഭവൻ മുഖേന)

സൗജന്യം

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

2

മണ്ണ് പരിശോധന   (കർഷകർ നേരിട്ട്)

50 രൂപ/ സാമ്പിൾ

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

3

മണ്ണ് പരിശോധന  (സഞ്ചരിക്കുന്ന മണ്ണ്  പരിശോധനശാല)

സൗജന്യം

 

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

4

കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക്

കുറഞ്ഞ തദ്ദേശ നിരക്കുകൾ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

5

കേരളകർഷകൻ മാസിക അംഗത്വം

80/ വർഷം

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

6

വിത്ത് ഗുണമേന്മ പരിശോധന

10/ സാമ്പിൾ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

7

മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന്

പ്രോജക്ടിന്‍റെ 30% പരമാവധി 10 ലക്ഷം

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

8

ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ് സ്ഥാപിക്കൽ

സബ്സിഡി 10000 രൂപ വരെ

സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ്

 

 

മറ്റു പദ്ധതികൾ

1. കാർഷിക വായ്പ

വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പ്രാദേശിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകൾ, സഹകരണ വായ്പ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ബ്യഹത്തായ ശൃംഖല വഴി കർഷകർക്ക് ഉല്പാദന വായ്പ, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, മുതൽമുടക്ക് വായ്പ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

2. കാർഷിക ഇൻഷുറൻസ്

പ്രകൃതിക്ഷോഭം, കീടരോഗബാധ എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം

ആറു തരം സ്കീമുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് - നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഷുറൻസ്, സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ്, സമഗ്ര നെൽക്കൃഷി ഇൻഷുറൻസ്, പച്ചക്കറി ഇൻഷുറൻസ്, കാലാവസ്ഥാധിഷ്ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ്, കേരവൃക്ഷ ഇൻഷുറൻസ്.

3. കർഷക പെൻഷൻ

60 വയസ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്കും പ്രതി മാസം 400 രൂപ നിരക്കിൽ കൃഷിഭവൻ മുഖേന പെൻഷൻ നൽകുന്നു.

4. മൊബൈൽഫോൺ സന്ദേശങ്ങൾ

പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ പരിചരണ മുറകൾ, നൂതന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ശബ്ദദ/ വാചക സന്ദേശങ്ങൾ മൊബൈൽ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു.

കൃഷിഭവനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാ ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങ ളിൽ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തുന്നു.

5. കിസാൻ കോൾസെന്‍റര്‍

1551 എന്ന സൗജന്യ നമ്പറിൽ ഫോൺ വഴി കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികൾ, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ, നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത, വളപ്രയോഗങ്ങൾ, രോഗസംരക്ഷണ രീതികൾ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കും.

 

1. ഗ്രീൻ ഹൗസ് - ഹൈടെക്ക് ഫാമിങ്

v  കർഷകർ അവരുടെ പരിധിയിലെ കൃഷിഭവനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 

v  400 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസിനുള്ള ധനസഹായം

2,805 ലക്ഷം രൂപ

v  പച്ചക്കറി, വാഴ തുടങ്ങിയ വിളകളുടെ സൂക്ഷ്മ കൃഷിയ്ക്കായി

40000 രൂപ/ ഹെക്ടർ

 

2. നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും

v  പൊതുമേഖലയിൽ നാല് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള മാതൃകാ നഴ്സറികൾക്കും ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള ചെറുകിട നഴ്സറികൾക്കും

6.25 ലക്ഷം രൂപ/ ഹെക്ടർ

 

v  സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ചെറുകിട നഴ്സറിയ്ക്ക് ഹെക്ടറൊന്നിന്

6.25 ലക്ഷം രൂപ യുടെ 50 ശതമാനം

v  ടിഷ്യൂകൾച്ചർ യൂണിറ്റുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പൊതുമേഖലയ്ക്ക്

15 ലക്ഷം യൂണിറ്റൊന്നിന്

v  പുതിയ ടിഷ്യൂകൾച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പൊതുമേഖലയ്ക്ക് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക്

100 ലക്ഷം  യൂണിറ്റൊന്നിന്    50 ലക്ഷം യൂണിറ്റൊന്നിന്

 

3. വിള വിസ്ത്യതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

v  മാവിന്‍റെ പുതിയ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

30,000 രൂപ ഹെക്ടറൊന്നിന്

v  വാഴയുടെയും കൈതച്ചക്കയുടെയും പുതിയ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

35,000 രൂപ ഹെക്ടറൊന്നിന്

v  ടിഷ്യൂകൾച്ചർ വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

41,602 രൂപ ഹെക്ടറൊന്നിന്

v  കൂൺ വിത്തുത്പാദന കമ്പോസ്റ്റ് നിർമാണ പരിശീലന യൂണിറ്റ് പൊതുമേഖലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

50 ലക്ഷം രൂപയുടെ 100 ശതമാനവും (സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 50 ശതമാനവും ധനസഹായം)

v  കൂൺ വിത്തുത്പാദന യൂണിറ്റ്  പൊതുമേഖലയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്

ചെലവായ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ 100 ശതമാനവും (സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 50 ശതമാനവും) ധനസഹായം നല്‍കുന്നു.

 

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിളകളായ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ മുതലായവയുടെ കൃഷി വ്യാ പിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹെക്ടറൊന്നിന് 12,500 രൂപയും കുരുമുളക്, ജാതി, കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ എന്നിവയുടെ കൃഷിയും തോട്ടവിളയായ കൊക്കോയുടെ കൃഷിയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹെക്ടറൊന്നിന് 20,000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകുന്നു. മേൽ വിവരിച്ച വിളകൾക്കെല്ലാം പരമാവധി നാല് ഹെക്ടർ കൃഷി ചെയ്യു ന്നതിനാണ് സഹായം നൽകുന്നത്. കട്ട്ഫ്ളവർ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹെക്ടറൊന്നിന് 35,000 രൂപയും ലൂസ് ഫ്ളവറിന് 12,000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകുന്നു. പരമാവധി രണ്ട് ഹെക്ടർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് സഹായം നൽകുന്നത്. കുരുമുളക്, കൊക്കോ എന്നീ വിളകളുടെ ഉത്പ്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞതും രോഗബാധിതവുമായ തോട്ടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഹെക്ടറൊന്നിന് 20,000 രൂപയും 15,000 രൂപയും വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നു.

4. ജലസ്രോതസുകളുടെ നിർമാണം

ജലസ്രോതസുകളുടെ നിർമാണത്തിനായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാങ്ക്/കുളങ്ങൾ സ്ഥാപി ക്കുവാൻ 10 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിന് സമതല പ്രദേശ ത്തേയ്ക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയും, മലയോര പ്രദേശത്തേയ്ക്ക് 17.25 ലക്ഷം രൂപയും ധനസഹായം നൽകുന്നു.

5. സംരക്ഷിത കൃഷി

സംരക്ഷിത കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പരമാവധി 4000 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ച.മീറ്ററിന് മൊത്തം ചെലവ് വരുന്ന 935 രൂപയുടെ 50 ശതമാനം ധനസഹായം നൽകുന്നു.

6. സംയോജിത രോഗകീട നിയന്ത്രണവും ജൈവകൃഷിയും

സംയോജിത രോഗകീട നിയന്ത്രണത്തിന് പരമാവധി നാല് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് ഹെക്ടർ ഒന്നിന് 1000 രൂപയും, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് 50 ഹെക്ടർ വരുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലൈജവകൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിനുമായി മൂന്ന് വർഷക്കാല യളവിലേയ്ക്കായി ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഇത് പദ്ധതി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 30'x8'x2.5' വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മണ്ണിരകമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നിർമിക്കുന്നതിന് മൊത്തം ചെലവ് വരുന്ന 60,000 രൂപയുടെ 50 ശതമാനം ധനസഹായം നൽകുന്നു.

7. യന്ത്രവത്കരണം

ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മേഖലയിലെ യന്ത്രവത്ക്കരണത്തിന് പവ്വർ ഓപ്പറേറ്റഡ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സെറ്റൊന്നിന് പരമാവധി 35,000 രൂപയുടെ 50 ശതമാനവും, 20 BHP വരെയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സെറ്റൊന്നിന് പരമാവധി 1,20,000 രൂപയുടെ 50 ശതമാനവും, 20 BHP -യ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സെറ്റൊന്നിന് പരമാവധി 3,00,000 രൂപയുടെ 50 ശതമാനവും ധനസഹായം നൽകുന്നു.

8. തേനീച്ച വളർത്തൽ

ദേശീയ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷന്‍റെ തേനീച്ച വളർത്തലിലൂടെ പരാഗണ പിന്തുണ എന്ന ഘടകത്തിൽ തേനീച്ചക്കോളനിയ്ക്ക് 200 രൂപയും, തേനീച്ചപ്പെട്ടിക്ക് 200 രൂപയും തേനീച്ചക്കൃഷിയ്ക്കാവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 300 രൂപയും സബ്സിഡി നൽകുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഹോർട്ടിക്കോർപ്പ് എന്ന നോഡൽ ഏജൻസി മുഖേനയാണ് സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്.

 

9.മാനവവിഭവശേഷി വികസനം

മാന വ വിഭവ ശേഷി വികസനത്തിനായി കാർഷിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി ഗാർഡനർമാർക്കുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നു. കൂടാതെ കർഷകർക്കുള്ള പരിശീലനം, പഠനയാത്രകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്കുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നു.

10. വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം

വിപണികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം എന്ന ഘടകത്തിൽ ഗ്രാമീണ വിപണികൾക്ക് യൂണിറ്റൊന്നിന് 20 ലക്ഷം രൂപ, ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയുടെ 40 ശതമാനം സമതലപ്രദേശങ്ങളിലും 55 ശതമാനം മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ധനസഹായം നൽകുന്നു.

IV. ദേശീയ ഔഷധസസ്യ മിഷൻ

ദേശീയ ഔഷധസസ്യ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിളവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ

1155 ഹെക്ടറിലേയ്ക്ക് ഔഷധസസ്യ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് മിഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 23 ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്.

വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേയ്ക്ക് 65:20:15 എന്ന അനുപാതത്തിലും ദ്വിവാർഷിക വിളകൾക്ക് 75:25 എന്ന അനുപാതത്തിലും വാർഷിക വിള കൾക്ക് പ്രഥമ വർഷം 100 ശതമാനവുമാണ് സബ്സിഡി നൽകുന്നത്.

അപേക്ഷകൾ ദേശീയ ഔഷധസസ്യ മിഷന്‍റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലോ ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസിലെ കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ) ക്കോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടാതെ നെല്ലി-1300, അശോകം-31250, കറ്റാർവാഴ-8500; കുടംപുളി-12500, വേപ്പ്-7500, തിപ്പലി-12500, സർപ്പഗന്ധി-31250, ശതാവരി-12500, കൂവളം-20000), കുമിഴ്-22500, വയണ-15500, സ്റ്റീവിയ-62500, ബ്രഹ്മി-8000, ചിറ്റമൃത്-5500, ചക്കരകൊല്ലി-5000, മേന്തോന്നി-68750, സെന്ന/സുന്നമുഖി/തകര-5000, വയമ്പ്-12500, കീഴാർനെല്ലി-5500; കാച്ചിൽ-12500 കുടങ്ങൽ-8000, തുളസി-6000, ഇരുവേലി-8600 എന്ന ക്രമത്തിൽ വിളകൾക്ക് ധനസഹായം പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ വഴി ആവിഷ്കരിച്ച നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ

പച്ചക്കറി, പുഷ്പങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗ്രീൻ ഹൗസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷിത കൃഷി.

500 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ടിഷ്യൂക്കൾച്ചർ വാഴത്തെകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാഴ കൃഷി

കൂൺകൃഷി

ഇടുക്കിജില്ലയിൽ ശീതകാല ഫലവർഗകൃഷി

വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറികൃഷി

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പച്ചക്കറി സമൃദ്ധി നാടിനും നഗരത്തിനും എന്ന പദ്ധതി.

മട്ടുപ്പാവ് പച്ചക്കറികൃഷി, ഹൈടെക് കൃഷി

പദ്ധതികളുടെ അപേക്ഷകൾ അതത് കൃഷിഭവനുകളിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ജില്ലാതലത്തിൽ ജില്ലാമിഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറിനെ (ഹോർട്ടിക്ക ൾച്ചർ) സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ പദ്ധതിക്ക് പുറമെ പ്രോജക്റ്റടുകൾ തയ്യാറാക്കി കൃഷിഭവനുകളിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

ഇനങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

സങ്കരയിനം തെങ്ങിൻ തൈകളായ കേരശ്രീ, ലക്ഷഗംഗ, അനന്തഗംഗ (തൈ ഒന്നിന് 100 രൂപ), കുറിയ ഇനം തെങ്ങിൻ തൈകൾ അച്ചാർ മാവിനങ്ങളുടെ ഒട്ടു തൈകൾ, കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ, പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ, കൂൺ വിത്ത്, അലങ്കാര വിളകൾ തുടങ്ങിയവ

പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പീലിക്കോട്,   കാസർഗോഡ്-673573, ഫോൺ: 04672260450,        2260632

കുരുമുളക്, കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കു പുറമെ മാംഗോസ്റ്റീൻ, ഓറഞ്ച്, അവക്കാഡോ, റബൂട്ടാൻ, എഗ്ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങി വിവിധ ഫലവർഗ തോട്ടങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. പന്നിയൂർ കുരുമുളക്, 600 ൽപരം ഇനം റോസ് ബഡുകൾ ജീരകശാല, ഗന്ധകശാല അരി, ജാം, ജെല്ലി, സ്ക്വാഷ്, അച്ചാർ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കും.

പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം,  അമ്പലവയൽ,      വയനാട്,                    ഫോൺ 04936260421

 

ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ

പട്ടാമ്പി

സഞ്ചരിക്കുന്ന നെല്ല് ചികിത്സാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്കൂൾ, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന യാത്ര. ഫീൽഡ് പരിശീലന ക്ലാസ്, കൃഷിയിട ങ്ങളിൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗം, കാർഷിക പ്രദർശനം, കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

ഫോൺ : 9447880208

പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം,     പട്ടാമ്പി, പാലക്കാട്,     പിൻ 679 306,       ഫോൺ: 0466 2212228

 

കുമരകം

തെങ്ങിന്‍റെ കൃഷി രീതികളും പരിപാലനമുറകളും കീടനിയന്ത്ര ണവും സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ജാതിയുടെ ബഡ് തൈകൾ ,കുടംപുളി ഗ്രാഫ്റ്റ്, കരിമീനും വിത്തുകൾ, ഇറച്ചി താറാവ്, തെങ്ങിൻ തൈ തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ലഭിക്കും.

 

കുമരകം,          കോട്ടയം-666566,          ഫോൺ: 0481-2524421

കായംകുളം

നെല്ല് , എള്ള്, പയറു വർഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഇനങ്ങളും പരിപാലന മുറകളും വികസിപ്പിച്ചു.

പലയിനം എള്ളിൻ വിത്തുകൾ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നു.  

കാറ്റുവീഴ്ച പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള തെങ്ങിൻതൈ, പഴയീച്ച കെണികൾ, മണ്ണിരകമ്പോസ്റ്റ്, കയർപിത്ത് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം.

വെള്ളായണി

ആ വിവിധ വിളകളും സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൽട്ടൻസി സർവീസും ഇവിടെയുണ്ട്.

കർഷകസാന്ത്വനം പദ്ധതി: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ കർഷകർക്ക് കൃഷി സംബന്ധമായ പ്രശ്നപരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള താണ് ഈ പദ്ധതി

 

ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ  കേന്ദ്രം, കായകുളം, ആലപ്പുഴ- 690502    ഫോൺ: 0479-2443192

ഫോൺ: 9495548768

 

 

 

വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിൽനിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ

തേനീച്ച പരിപാലനം (9847063300), ജൈവരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ട്രൈക്കോഡെർമ, സ്യൂഡോമോണസ്, അസോസ്പൈറില്ലം, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ദായക ജീവാണുവളങ്ങൾ, പി.ജി.പി.ആർ മിശ്രിതം 1,11, മൈക്കോറൈസ, കീടനിയന്ത്ര ണകാരികളായ ബീവേറിയ, മെറ്റാറൈസിയം, ഫെറമോൺ കെണികൾ (9447558251, 9495301905), കുൺകൃഷി, കൂൺവിത്ത് - (9446175827), ജൈവകൃഷി, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്, മണ്ണിര (9446662992), ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലെ കീടനാശിനി അവിശിഷ്ടം പരിശോധിക്കുന്നതിന് (9895408332), പുതിയ ഇനം തീറ്റപ്പുല്ലിനങ്ങൾ (9447658080), പച്ചക്കറി വിത്തുത്പാദനവും ലഭ്യതയും (9447192989), പഴം-പച്ചക്കറികളിലെ മൂല്യ വർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ (9447587682), ടെറസ് കൃഷി (9447285675), മണ്ണ് പരിശോധന (94951212.13), ഇൻസ്ട്രക്ഷനൽ ഫാം വെള്ളായണി - (04712383573).

കാർഷികസർവകലാശാലയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പൊതു സമൂഹത്തിനുപയോഗ പ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഏഴ് വിജ്ഞാന വ്യാപനകേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കെ.വി.കെ. തൃശൂർ ഏറ്റിക്, മണ്ണുത്തി

കെ.വി.കെ. കണ്ണൂർ

കെ.വി.കെ. മലപ്പുറം

കെ.വി.കെ. വയനാട്

കെ.വി.കെ. പാലക്കാട്

കെ.വി.കെ. കോട്ടയം

കെ.വി.കെ. കൊല്ലം

0487 2370540, 2375855

0460-2226087

0494-2686329

0493-6260411

0466-2212279

0481-2523421

0474-2459388

 

VI. വി.എഫ്.പി.സി.കെ (വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ, കേരള)

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

വി.എഫ്.പി.സി.കെ

തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം

പത്തനംതിട്ട

കോട്ടയം

ആലപ്പുഴ

ഇടുക്കി

എറണാകുളം

തൃശൂർ

മലപ്പുറം

കണ്ണൂർ

പാലക്കാട്

വയനാട്

കോഴിക്കോട്

കാസർകോട്

0471 2334480

0474 2160364

0473 4252030

0481 2534709

0479 2380976

04864 223502

0484 5517863

0480 2755458

0483 2768987

0497 2708211

0492 2222706

0493 6286012

0495 2225517

0467 2217410

 

വിത്ത് മുതൽ വിപണിവരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പഴം-പച്ചക്കറി കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.

സ്വാശയസംഘങ്ങൾ, മാസ്റ്റർ കർഷകർ, പങ്കാളിത്ത ഗവേഷണം, പങ്കാ ളിത്തവായ്പ പദ്ധതി, കൂട്ടായ വിപണനം തുടങ്ങിയ കർഷകപങ്കാളിത്ത പദ്ധതികൾക്ക് വി.എഫ്.പി.സി.കെ. പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

1. പച്ചക്കറി വിത്തുത്പാദനം

ചിറ്റൂർ, കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, കൊല്ലംകോട് മേഖലയിൽ വാണിജ്യപ്രാധാന്യമുള്ള ഇരുപതിനം പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കൗൺസിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നൽകുന്നു.

ഈ വിത്തുകൾ ആലത്തുരിലെ ആധുനിക ലാബിൽ ശുദ്ധിചെയ്ത് സർവ പരിശോധനകളും പൂർത്തിയാക്കി ഹാലോജൻ കളറിംങ് നടത്തി വിതര ണത്തിന് നൽകും. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിത്തുകൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാനും കൗൺസിലിന് കഴിയുന്നു.

ഒരേ സമയം രണ്ടര ലക്ഷം തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈടെക് നഴ്സറിയും ആലത്തൂരുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ലാബിൽ നിന്ന് രണ്ടു ലക്ഷ ത്തിലേറെ ടിഷ്യൂകൾച്ചർ വാഴത്തെകളും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഫലവൃക്ഷ ത്തെകളും പ്രതിവർഷം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് നൽകുന്നു.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

എ. രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്തുൽപ്പാദനപദ്ധതി (ആർ.എസ്.ജി.പി)

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽനിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ബ്രീഡർ വിത്തുകൾ സംസ്ഥാനത്തെ 33 വിത്തുൽപ്പാദനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ വിത്തുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.

കർഷകർക്കും പാടശേഖരസമിതികൾക്കും സൗജന്യമായി നൽകുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ പരിചരണമുറകളും പരിശോധനകളും അനുവർത്തിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈഡ് വിത്താക്കി കൃഷിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികൾ ആകാൻ 25 രൂപയുടെ ചെലാൻ 0401-00-800-84 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ അടച്ച് കൃഷിഭവനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

പാടശേഖരസമിതികൾ 510 രൂപയും വ്യക്തികൾ 110 രൂപയും സംസ്ഥാന വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റിയിൽ അടച്ച് അംഗത്വം എടുക്കണം.

 

 

ഒരു ഹെക്ടറിന് 80 കിലോഗ്രാം തോതിൽ അടിസ്ഥാന വിത്ത് സൗജന്യമായി നൽകും.

കൃഷി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ കൃഷി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (C.P) ആണ് വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നത്.

കിലോഗ്രാമിന് 25/- രൂപ നിരക്കിൽ 30 കി.ഗ്രാം ബാഗുകളിലാക്കി കൃഷി ക്കാർക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചുകൊടുക്കും.

കർഷകർക്ക് വിത്ത് സ്വന്തമായി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കു ന്നതിനും പരിശീലനം നൽകുന്നു.

വിത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനുമായി, പന്തളം, ആലപ്പുഴ, എരുത്തേമ്പതി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്ലാന്‍റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി. ആർ.കെ.വി.ഹൈവ പദ്ധതി

RSGP പദ്ധതി പ്രകാരം സൗജന്യമായി പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ കൃഷിക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും സംസ്കരിച്ച വിത്തുകൾ നല്ല വില നൽകി കൃഷി ക്കാരിൽ നിന്ന് സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

RKVY പദ്ധതിയനുസരിച്ച് 62 ഉണക്കുതറകളും 26 ഗോഡൗണുകളും നിർമ്മിച്ചു.

സി. വീട്ടു വളപ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ജനശ്രീ, കുടുംബശ്രീ. റസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ 50% സബ്സിഡിനിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ സീഡ് അതോറിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ എല്ലാ മുൻസി പ്പാലിറ്റികളിലും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും ഗ്രോബാഗുകളിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ നട്ടു നൽകി വരുന്നു.

മലയാളം ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പുകളിലൂടെ വീട്ടീലേക്ക് ആവശ്യമായ ആറിനം ഇനം പച്ചക്കറിവിത്തുകൾ നൽകി വരുന്നു.

വിത്ത് വികസന അതോറിറ്റി മുഖാന്തിരം ഗുണമേന്മയയുള്ള നെൽവിത്ത്, പച്ചക്കറിവിത്ത് തുടങ്ങിയവ ഉൽപാദിപ്പിച്ച്, സംസ്കരിച്ച്, സംഭരിക്കുകയും, ആവശ്യസമയങ്ങളിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് നേരിട്ടും, കൃഷി ഭവനുകൾ മുഖേനയും നൽകുന്നു.

അഗ്രോ സൂപ്പർ ബസ്സാർ

കാർഷികാവശ്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

വിത്തുമുതൽ തൈകൾ വരെയും, ചെറിയ കൃഷിയായുധങ്ങൾ മുതൽ ആധുനിക കൃഷിയന്ത്രങ്ങൾവരെയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു.

 

രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം.

വിലാസം                                                                          മിനി ബസാറുകൾ

കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ടീസ്                  കൊട്ടാരക്കര (0474 2454740) കോർപ്പറേഷൻ                              തിരുവല്ല (0469 270273)  കിസാൻ ജ്യോതി, ഫോർട്ട്,                    അത്താണി (0484 2474267) തിരുവനന്തപുരം                                               ഫോൺ - 0471 2471343 /44/45/46/47

 

നഴ്സറി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായം

സ്വകാര്യമേഖലയിൽ നഴ്സറി സ്ഥാപിക്കാൻ 25 ശതമാനം ധനസഹായം പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ. ചുരുങ്ങിയത് 25 സെന്‍റ് സ്ഥലത്ത് 6250 തെങ്ങിൻതൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് 50,000 രൂപ. ഒരു ഏക്കറിൽ 25,000 തൈകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ. സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് മാതൃ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെങ്ങിൻതൈ വിത്ത്തോട്ടം സ്ഥാപിക്കാൻ - ആറ് ലക്ഷം രൂപ.

പുതുകൃഷി സഹായം

ചുരുങ്ങിയത് 25 സെന്‍റ് സ്ഥലമോ 10 തൈയോ (പരമാവധി - നാല് ഹെക്ടർ) ഹെക്ടറിന് 8000 രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് തുല്യ വാർഷികഗഡുക്കളായി സഹായം നൽകും.

ജൈവവളയൂണിറ്റിന് സഹായം.

ചെലവിന്‍റെ 50 ശതമാനം പരമാവധി 20,000 രൂപ ധനസഹായം നൽകും.

കൊപ്രാ സംസ്കരണം

മികച്ച കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഡ്രയർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വിലയുടെ 25 ശതമാനം പരമാവധി 10,000 രൂപ നൽകും.

സംസ്കരണയൂണിറ്റിന് സഹായം

നാളികേര ടെക്നോളജി മിഷനു കീഴിൽ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നവീകരിക്കാനും ധനസഹായം.

സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായധനമായി പദ്ധതി ചെലവിന്‍റെ 25% നിരക്കിൽ 50 ലക്ഷത്തിൽ കവിയാത്ത തുക കുറഞ്ഞത് സഹായം.

സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ സംരംഭകർ പദ്ധതിചെലവിന്‍റെ 40 ശതമാനമെങ്കിലും ബാങ്ക് വായ്പയായി എടുത്തിരിക്കണം. ഈ പദ്ധതി വഴി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി സംരംഭകർ തുടങ്ങുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന കേര വ്യവസായ  സംരംഭത്തിന്‍റെ  വിശദമായ  ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി

 

സഹകരണ ബാങ്കുകളോ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളോ മുഖേന ബാങ്കിന്‍റെ പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ബോർഡിൽ സമർപ്പിക്കാം.

നാളികേര മൂല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകും.

വിപണി വികസനത്തിനായി പദ്ധതിചെലവിന്‍റെ 50 ശതമാനം നിരക്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി ചെല വിന്‍റെ 100 ശതമാനം നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയും പരമാവധി ധനസഹായം നൽകുന്നു.

6. കേരോത്പാദക സംഘങ്ങൾ

കൃഷിയിൽ ശാസ്ത്രിയ രീതികളവലംബിച്ച് ഉത്പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നാളികേര സംഭരണം, സംസ്കരണം, വിപണനം എന്നീ തലങ്ങളിൽ സൊസൈറ്റികൾ ഫലവത്തായ പങ്കുവഹിക്കുകയാണ് ഇവയുടെ ലക്ഷ്യം. ചുരുങ്ങിയത് കായ്ക്കുന്ന 10 തെങ്ങുകളെങ്കിലും സ്വന്തമായുള്ള കർഷകർക്ക് ഇതിൽ അംഗമാകാം. ശരാശരി  4000-5000 തെങ്ങുകളെങ്കിലും ഓരോ സി.പി.എസിന്‍റെയും പ്രവർത്തനപരിധി യിലുണ്ടാവണം. സംഘം നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായ 200 രൂപ എറണാകുളത്ത് മാറാവുന്ന ഡിമാന്‍റ് ഡ്രാഫ്റ്റിനൊപ്പം നിശ്ചിത അപേക്ഷ ഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

7. തെങ്ങ് പുനർനടീൽ

നാളികേര വികസന ബോർഡും സംസ്ഥാന കൃഷിവകുപ്പും സംയുക്തമായി തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നു. രോഗബാധിതവും പ്രായാധിക്യവുമുള്ള തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഹെക്ടറൊന്നിന് പരമാവധി 13,000 രൂപ, പുനരുദ്ധാരണത്തിന് ഹെക്ടറിന് 15,000 രൂപ; രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പുനർനടീലിന് തൈ ഒന്നിന് 20 രൂപയും നൽകും.

തെങ്ങുകളുടെ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം

യന്ത്രമുപയോഗിച്ച് തെങ്ങുകയറാൻ സന്നദ്ധരായ യുവതീയുവാക്കളെ പരിശീലി പ്പിക്കുന്ന നൂതനപദ്ധതി.

വിലാസം

നാളികേര വികസന ബോർഡ്                                                           കേരഭവൻ, കൊച്ചി – 682011                                                              ഫോൺ: 04842377266, 2377267

എസ്.എഫ്.എ.സി (സ്മോൾ ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രി. ബിസിനസ് കൺസോർഷ്യം..)

കൃഷിയധിഷ്ഠിത വ്യാപാര/വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന സംരം ഭകർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു.

 

 

കാർഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം, മൂല്യവർദ്ധനവ് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള സംസ്കരണം, ഉത്പന്ന വൈവിധ്യവത്കരണം, വിപണനം തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് എസ്.എഫ്. എ.സി സംരംഭ മൂലധനം നൽകുന്നു.

കർഷകർ, ഉത്പാദനസംഘങ്ങൾ, കാർഷികസംരംഭകർ, സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ, കാർഷിക കയറ്റുമതി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്ത നങ്ങൾ, കൃഷി ബിരുദധാരികൾ, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇതിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാം.

പദ്ധതിയുടെ മൊത്തം മൂലധന ചെലവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ആയിരിക്കണം.

വിലാസം

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ                                                                        എസ്.എഫ്.എ.സി, മാഞ്ഞാലിക്കുളം റോഡ്                                                             ദേശാഭിമാനി ഓഫീസിന് എതിർവശം                                                                 തമ്പാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം - 695 001                                                             ഫോൺ: 0471-2322109

XII. സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിങ് കോർപ്പറേഷൻ

ആർആർഐഐ 105, ആർ.ആർഐഐ-430, ആർ.ആർഐഐ 415, പിബി 260 എന്ന ഇനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബഡ്വുഡ് നേഴ്സസറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഗ്രീൻ ബസ്സും ബ്രൗൺ ബസ്സും ചെയ്ത ഗുണനിലവാരമുള്ള തൈകൾ മിതമായ നിരക്കിൽ മുൻകൂർ ബുക്കിങ് അനുസരിച്ച് നൽകി വരുന്നു.­­­

ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0475-2222251/52/45

വിലാസം കേരള സംസ്ഥാന ഫാമിങ് കോർപ്പറേഷൻ                                        വെട്ടിത്തിട്ട പിഒ, അലിമുക്ക്, പുനലൂർ                                                                       പിന്‍: 0475-22 22 532 go-60                                                                               ഇ-മെയില്‍ - sfckpnlr@sancharnet.in                                                                           വെബ്സൈറ്റ് — www.sfckerala.com

XIII പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള

വിലാസം പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള                                                 മുട്ടമ്പലം പി.ഒ. കോട്ടയം                                                                                ഇ-മെയില്‍ - pckltd@bsnl.in                                                                വെബ്സൈറ്റ് – www.pcklimited.in

ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിവിധ വിളകളുടെ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും നടീൽവസ്തു ക്കൾ ലഭിക്കാനും ഗവേഷണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

നാളികേര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ബാലരാമപുരം

വിളസമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കരമന

കൃഷിസമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കൊട്ടാരക്കര

കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, തിരുവല്ല

നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മങ്കൊമ്പ്

കൈതച്ചക്ക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, വാഴക്കുളം

നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, വൈറ്റില

ഏലം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പാമ്പാടുംപാറ

ഔഷധ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ഓടക്കാലി

കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ചാലക്കുടി

കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മണ്ണുത്തി

കശുമാവ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മാടക്കത്തറ

വാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, കണ്ണാറ

കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, ആനക്കയം

കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, പന്നിയൂർ

0471 2400621

0471 2343586

0474 2454853

0469 2604181

0477 2702245

0485 2260832

04842 2809963

04868 236263

0484 2658221

0487 2702116

0487 2370726

0487 2370339

0487 22699087

0483 22864239

0460 2227287

 

ഐസ്ഒ 9001 : 2008 സർട്ടിഫൈഡ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പി.സി.കെ റബ്ബർ, കശുമാവ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഗുണമേന്മയുള്ള ബഡ്/ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഗുണമേന്മയുള്ള കറുവപ്പട്ട, ഓയിൽ എന്നിവയും വില്പന നടത്തുന്നു. ഐഎസ്ഐ അംഗീകാരമുള്ള സെന്‍റിഫ്യൂജ്സ് ലാറ്റക്സ് ഐ.എസ്.എൻ.ആർ വിവിധ ഗ്രേഡിലുള്ള സ്കീംക്രീപ്പ് എന്നിവയും വില്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

ആതിരപ്പള്ളിയിൽ പ്ലാന്‍റേഷൻവാലി പാറം റിസോർട്ടും പി.സി.കെ നടത്തി വരുന്നു.

XIV. ഓയിൽ പാം ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ്

കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെയും സംയുക്ത സംരഭമായ ഓയിൽ പാം ഇൻഡ്യ ലിമിറ്റഡ്.

കൊല്ലം ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് 10,000 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എണ്ണപ്പന കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

അഞ്ചലിനടുത്ത് ഏരൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ പ്രതിവർഷം 7,000 മെട്രിക് ടൺ ക്രൂഡ് എണ്ണ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

കെർണൽ ഓയിൽ 800 ടൺ പ്രതിവർഷം ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിപണനം ചെയ്യുന്നു.

തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിവർഷം പത്തു ലക്ഷം മുളപ്പിച്ച എണ്ണപ്പന വിത്തുകൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന ത്തിനുള്ളിലും വെളിയിലും വിപണനം നടത്തുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചെറുകിട കർഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി 1600 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് എണ്ണപ്പന കൃഷി ചെയ്തതു വരുന്നു. ഇതിന് ഹെക്ടറിന് 23,000/ രൂപ ധനസഹായം നൽകി വരുന്നു.

കർഷകരിൽ നിന്നും എണ്ണപ്പന സംഭരിച്ച് ടണ്ണിന് 7,000/- രൂപ നിരക്കിൽ (ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെ) വാങ്ങുന്നു.

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കം വെച്ചുർ കേന്ദ്രമാക്കി ഓയിൽ 2010 ഇൻഡ്യ കുട്ടനാട് റൈസ് എന്ന ബ്രാന്‍റ് നാമത്തിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകരിൽനിന്നും നെല്ല് നേരിട്ട സംഭരിച്ച് അരിയാക്കി സിവിൽ സപ്ലൈസ് മുഖേനയും നേരിട്ടും വിപണനം നടത്തുന്നു.

പ്രതിവർഷം 12,000 ടൺ സംഭരണശേഷി ഈ മില്ലിനുണ്ട്.

ആസ്ഥാനവിലാസം ഡയറക്ടർ കൃഷിവകുപ്പ്,                                           വികാസ്ഭവൻ തിരുവനന്തപുരം-695 033                                                                 ഫോൺ-0471-2304480, 230474

ജില്ലാ ഓഫീസ്

പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറുടെ വിലാസം                                       ഫോൺ നം:

1.  കിസാൻ ജ്യോതി, പെരുന്താന്നി, തിരുവനന്തപുരം

2.  III-ാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം-691013

3.  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ-688001

4.  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പത്തനംതിട്ട

5.  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോട്ടയം-686002

6.  രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, തൊടുപുഴ,

ഇടുക്കി

7.  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, എറണാകുളം

8.  ചെമ്പുക്കാവ്, തൃശ്ശൂർ-682630

9.  സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്-678001

10. അഷ്ഹിൽ, മലപ്പുറം-676505

11. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്-673020

12. കൽപ്പറ്റ, വയനാട്-673122

13. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ-670002

14. സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, എ. ബ്ലോക്ക് വിദ്യാനഗർ,കാസർകോട്-617123

0471-2733334   0474-2795082  0477-2251403   0468-2222597  0481-2562263  04862-2222428 0484-2422224  0487-2323297  0491-2527075  0483-2734916  0495-2370897 04938-2602506 0497-2706154 04494-2430346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് ഡവലപ്മെന്‍റ്                                          കോർപ്പറേഷൻ (ഹോർട്ടികോർപ്സ്)

കാർഷിക വിളകളുടെ ഉത്പാദനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിളകൾക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കർഷകർക്ക് ഉത്പന്ന ങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിപണി സാധ്യമാക്കുക, കൂട്ടുകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയിലൂടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യ ങ്ങളോടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട് ഡവലപ്മെന്‍റ് കോർപ്പറേഷൻ 2009-ൽ നിലവിൽ വന്നു. ഹോർട്ടികോർപ്സിന്‍റെ ഹരിതസ്റ്റാളുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹരിത സ്റ്റോളുകളിലൂടെയും ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറിയും പഴ വർഗങ്ങളും ന്യായവിലയ്ക്ക് ഉപഭോക്താവിന് എത്തിക്കുന്നു.

വിലാസം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്

ഡവലപ്മെന്‍റ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദയഗിരി

പുജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ - 0471-2359651, 2359477

സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൽച്ചർ മിഷൻ

സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതി വിവ രക്കണക്കുകൾശേഖരിച്ച സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷന്‍റെ ധർമ്മം.ഇപ്രകാരം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി വിവരകണക്കു കളിൽ സഹായത്തോടെസംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പദ്ധതി .സൂത്രണം കാർഷി ക്കണക്കെടുപ്പ, കാർഷിക കടാശ്വാസപദ്ധതികൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തനി വാരണ പദ്ധതികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾസുഗമമാക്കപ്പെടുന്നു.

വിലാസം

സ്റ്റേറ്റ ഹോർട്ടിക്കൽച്ചർ മിഷൻ                                         കേരള യുണിവേഴ്സിറ്റി പി.ഒ                                          പാളയം,തിരുവനന്തപുരം - 695 034                                     ഫോൺ - 0471-2330856 www.nbm.nic.in

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ്

 

വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വികസന ക്ഷേമപദ്ധതികൾ

I.   ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ

ക്ഷീരവികസനവകുപ്പിന്‍റെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളി ല്‍ കർഷകർക്ക് ആദായകരമായ ക്ഷീരോത്പാദനം, തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷി, ക്ഷീരോ ത്പന്ന നിർമാണം, ശുദ്ധമായ പാലുത്പാദനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ പരിശീലനപരിപാടി സൗജന്യമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകർക്ക് ഭക്ഷണവും, അർഹമായ ദിനബത്തയും നല്കുന്നു.

പരിശീലനാർത്ഥികൾ ക്ഷീരോത്പന്ന നിർമ്മാണത്തിന് 115 രൂപയും മറ്റ് പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് 10/- രൂപാവീതവും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

v  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാവു   ന്നതാണ്.

ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രം                                    ഫോൺ നമ്പർ

1. തിരുവനന്തപുരം           0471-2440911

2. കൊല്ലം                      0476-2898550

3. കോട്ടയം                     0481-2302223

4. പാലക്കാട്                    0492-2226040

5. കോഴിക്കോട്                  0495-2414579

II.  കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന ആകസ്മിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം - പരമാവധി 10,000/- രൂപ

എ.  അർഹതാമാനദണ്ഡം

പ്രകൃതിക്ഷോഭം തുടങ്ങി ആകസ്മികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം ക്ഷീരകർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നല്കുന്ന പദ്ധതി.

ബി.  അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമം

നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ രേഖകളും ഫോട്ടോകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ അതത് ബ്ലോക്കുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസ് മുഖേന വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

 

III. ക്ഷീരസഹകാരി അവാർഡ്

സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിന് നല്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ

മേഖലാതലത്തിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 50,000/ - 30,000/- 20,000-രൂപ എന്ന നിരക്കിലും, ജില്ലാതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 20,000/- രൂപ വീതവും, മികച്ച വനിത, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട കർഷകർ എന്നിവർക്ക് 20,000/- രൂപ വീതവും സമ്മാനങ്ങൾ നല്കുന്നു.

IV. കർഷക സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ

ഓരോ ബ്ലോക്കിലും കർഷക സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ

പാൽ ഗുണനിലവാര ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ

ജില്ലാതലത്തിൽ പാൽ ഉപഭോക്തൃ മുഖാമുഖ പരിപാടികൾ

ക്ഷീരോത്സവം

എല്ലാവർഷവും വകുപ്പ് ജില്ലാതല ക്ഷീരോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു.

ജില്ലയിലെ മികച്ച ക്ഷീരകർഷകനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായി 20,000 രൂപവരെയുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നു.

ക്ഷീരോത്സവത്തിൽ മികച്ചയിനം കാലികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എക്സിബിഷനുകൾ വിവിധതരം മേളകൾ, ക്ഷീരോത്പാദനത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാലകൾ, പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു.

 

 

V. തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷി വ്യാപനം

എ) തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിക്കുള്ള ധനസഹായ പദ്ധതി

20 സെന്‍റിൽ അധികം തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഹെക്ടറിന് 15,000/- രൂപാ നിരക്കിൽ സബ്സിഡി നൽകുന്നു.

20 സെന്‍റിൽ താഴെ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് നടീൽ വസ്തു ക്കൾ മാത്രം സൗജന്യമായി നല്കുന്നു.

വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഹെക്ടറിന് 35,000/- രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകുന്നു.

ഹസ്വകാല തീറ്റപ്പുൽ വിളകളായ ചോളം, മണിച്ചോളം, വൻപയർ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് അവയുടെ വിത്ത് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു.

പുൽവെട്ട് യന്ത്രം/ചാഫ് കട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി വിലയുടെ 50% (പരമാവധി 10,000/- രൂപ) ധനസഹായമായി നല്കുന്നു.

തീറ്റപ്പുൽക്കൃഷിക്ക് ജലസേചനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം (50 സെന്‍റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക്) ടി തുക യുടെ 50% മോ പരമാവധി 10,000/- രൂപയോ നല്കുന്നു.

അസ്സോള കൃഷിക്കുള്ള ധനസഹായം - അസ്സോള കൃഷി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് യൂണിറ്റൊന്നിന് 475/- രൂപ വില വരുന്ന കൃഷിക്കാവശ്യമായ സാധനങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റും കൃഷിച്ചെലവിനായി 125 രൂപയും ധനസഹായമായി നല്കുന്നു.

കാലിത്തീറ്റയുടെ അസംസ്കൃത വസ്തുവായ ചോളം 25 സെന്‍റ് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ താത്പര്യമുള്ള കർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി വിത്തും കൃഷിക്കുള്ള ധനസഹായമായി ഹെക്ടർ ഒന്നിന് 3,000/- രൂപയും നല്കുന്നു.

കാലിത്തീറ്റ വൃക്ഷവിളകൾ : കാലിത്തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സുബാബുൾ, അഗത്തി, ശീമക്കൊന്ന മുതലായവയുടെ വൃക്ഷത്തെകൾ ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സൗജന്യമായി ക്ഷീരസംഘടനകൾ വഴി നല്കുന്നു.

ബി.  അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിശ്ചിത    മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷാഫോറം അതത് ബ്ലോക്കിലുള്ള ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ/സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

VI.  മിൽക്ക്ഷെഡ് വികസന പദ്ധതി

എ) കറവപ്പശുവിനെ വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

കറവപ്പശുവിനെയോ എരുമയെയോ വാങ്ങുന്നതിന് ക്ഷീര കർഷകർക്ക് നല്കുന്ന ധനസഹായ പദ്ധതി.

ഒരു പശു, രണ്ടു പശു/ അഞ്ചു പശു/പത്ത് പശു യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭി ക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം 24,800, 50,000/- രൂപ, 1,10,000/- രൂപ 2,32,000/- രൂപ എന്നീ നിരക്കിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു.

താത്പര്യമുള്ള കർഷകർ മതിയായ രേഖകൾ സഹിതമുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ നല്കാ വുന്നതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ 100/- രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായി അടയ്ക്കുകയും 100/- രൂപ മുദ്രപ്രതത്തിൽ ഒരു സമ്മതപത്രം തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിട്ട് നല്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ബി) കിടാരിവളർത്തൽ യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള ധനസഹായം

5/10/ വീതം കിടാരികളുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് യഥാക്രമം 90500/- രൂപ, 181200/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ക്ഷീരകർഷകന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.

നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ 100/- രൂപാ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നല്കുകയും 100/- രൂപയുടെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ സമ്മതപത്രം തയ്യാറാക്കി നൽകണം.

സി)  കറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം

കറവയന്ത്രത്തിന്‍റെ വിലയുടെ 50% അഥവാ പരമാവധി 25,000/- രൂപ യാണ് ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്നത്.

അർഹതാ മാനദണ്ഡം

കൂടുതൽ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന കർഷകർക്കും മുൻവർഷങ്ങളിലെ വകു പ്പിന്‍റെ എം.എസ്.ഡി.പി. ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ധനസഹായത്തിന് അർഹരാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികമം

അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ നല്കേണ്ടതാണ്.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ 100/- രൂപയുടെ മുദ്രപ്രതത്തിൽ സമ്മതപത്രം തയ്യാറാക്കി നൽകണം.

ഡി) ഡയറിഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ധനസഹായം

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഡയറിഫാമിലേക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യാധിഷ്ഠിത ധനസഹായം നല്കുന്നു. വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന്‍റെ വിലയുടെ 50% അഥവാ പരമാവധി 50,000/- രൂപവരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും.

മിൽക്ക് ക്യാൻ, റബ്ബർ മാറ്റ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് വാട്ടർ ബൗൾ, ജനറേറ്റർ, സ്പ്രിംഗ്ലർ, മോട്ടോർപമ്പ്, സ്ലറിപമ്പ്, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ, കാലിത്തൊ ഴുത്തിലേക്കുള്ള ഫാൻ, കിണർ, കുഴൽകിണർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് ധനസഹായം.

ഇ)  കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമാണം/ പുനരുദ്ധാരണം പദ്ധതി

ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം - 50,000/- രൂപ(ചെലവിന്‍റെ 50% സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കുന്നു)

 

ആർക്കൊക്കെ ലഭിക്കും

കാലിത്തൊഴുത്ത് പുതുതായി നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ

അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികമം

മതിയായ രേഖകൾ സഹിതമുള്ള നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ, തൊഴുത്തിന്‍റെ അംഗീകരിച്ച പ്ലാൻ, (ലൈസൻസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്). എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ സഹിതം ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

എഫ്) കാലിത്തീറ്റ ധനസഹായം

ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പാൽ നല്‍കുന്ന ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന്‍റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ലിറ്ററിന് ഒരു രൂപ നിരക്കിൽ കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിൽ സബ്സിഡി കർഷകന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയായി നൽകുന്നു.

അപേക്ഷാഫോറവും അനുബന്ധരേഖകളും സംഘത്തിൽ പാൽ നല്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഉൾപ്പെടെ ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങൾ മുഖേന ക്ഷീര വികസന യൂണിറ്റ് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കണം

ജി)  ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ നവീകരണം

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3500 ഓളം ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിലൂടെ സംഘങ്ങളിലെ പാൽ സംഭരണം ശുചിയായും പരിശോധന സുതാര്യമായും നടത്തുകവഴി കർഷകർക്ക് സ്ഥിരമായി വിപണിയും ന്യായമായ വിലയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ പാൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാനിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിശീലനം ക്ഷീര സംഘം ഭാരവാഹികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും നൽകി വരുന്നു.

ഇതിനു പുറമെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാനിയമം അനുശാസിക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സംഘതലത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനസഹായവും വകുപ്പു മുഖേന നൽകുന്നു. ക്ഷീരസംഘങ്ങളുടെ പാൽ സംഭരണ വിതരണശൃംഖല ശക്തി പ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നതിനും വകുപ്പ് ധനസഹായം നൽകുന്നു.

X) പാൽ ഗുണനിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പാലിന്‍റെ ഗുണനിലവാരത്തിനനുസൃതമായി കർഷകർക്ക് പാൽ വില കിട്ടുന്ന തിനും അതോടൊപ്പം പൊതുവിപണിയിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള പാലിന്‍റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വകുപ്പ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

14 ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാലിന്‍റെ എല്ലാവിധ രാസപരിശോധനകളും നടത്തുന്നതിനുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോടെയുള്ള ജില്ലാ ലബോറട്ടറികൾ നിലവിലുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം ആലത്തുർ, തിരുവനന്തപുരം, എന്നിവിടങ്ങളിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡെയറി ലാബുകളും ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലാബ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ലാബിൽ പാലിന്‍റെ സാധാരണ രാസപരിശോധനകൾക്ക് പുറമെ പാലിൽ കണ്ടേക്കാവുന്ന കീടനാശിനികൾ, ഘനലോഹങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളായ HPLC, MS എന്നിവയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലിന്‍റെ അണുപരമായ നിലവാരം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലാബ്, ആലത്തുർ, ജില്ലാ ലാബു കളായ കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.

എല്ലാ ജില്ലാ ലാബുകളിലും സംഘങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജില്ലാ ലാബുകളിലും മാർക്കറ്റ് സാമ്പിളുകൾ സൗജന്യമായി പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകാം.

കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളായ  RKVY, NMPS, SIQ, & CMP, IDDP, 13 ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ യിലൂടെയും കർഷകർക്ക് വിവിധ ധനസഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രാ വിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ വകുപ്പു മുഖേനയും മേഖലാ

 

മിൽമ

മിൽമ എന്ന അപരനാമത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ (കെ.സി.എം.എം.എഫ്) 1980 ഏപ്രിലിലാണ് സ്ഥാപിതമായത്. ഇതിന്‍റെ ഹെഡ്ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ്. 5200 ഓളം റീട്ടെയിൽ ഔട്ട് ലെറ്റുകളുള്ള മിൽമയ്ക്ക് ശക്തി പകരുന്നത് അതിന്‍റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2700 ക്ഷീരസഹകരണ സൊസൈറ്റികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന എട്ടരലക്ഷത്തോളം ക്ഷീരകർഷകരുമാണ്.

വിലാസം

ഹെഡ് ഓഫീസ്, കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക്                                      മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷൻ (മിൽമ)                                          മിൽമ ഭവൻ, പട്ടം പാലസ് പി.ഒ                                                 തിരുവനന്തപുരം - 695 004                                                           ഫോൺ - 0471-2355981-85                                                   www.milma.com

 

യൂണിയനുകൾ മുഖേനയും നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കുതലത്തിലെ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റുമായോ, ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

 

 1. 1. ക്ഷീര ക്ഷേമപെൻഷൻ

ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമായിരിക്കണം അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്റർ പാൽ പ്രതിവർഷം സംഘത്തിൽ അളന്നിരിക്കണം. അറുപത് വയസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം

500/-പ്രതിമാസം

 

 1. 2. അവശത പെൻഷൻ

ക്ഷേമനിധിയിൽ  അംഗമായിരിക്കണം അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് 500 ലിറ്റർ പാൽ പ്രതിവർഷം സംഘത്തിൽ  അളന്നിരിക്കണം ശാരീരികമായ അവശത മൂലം തുടർന്ന് കന്നുകാലി വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആയിരിക്കണം.

500/-പ്രതിമാസം

 

 

 

 1. 3. കുടുംബ പെൻഷൻ

ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടി രിക്കുന്ന ക്ഷീരകർഷകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ടിയാന്‍റെ അനന്തരാവകാശിക്ക്

150/-പ്രതിമാസം

 1. 4. വിവാഹ ധനസഹായം

ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധി അംഗമായ ക്ഷീര കർഷകന്‍റെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ ത്തിനായി

5000/- രൂപ

 1. 5. മരണാനന്തര ധനസഹായം

അംഗത്തിന്

3,000/- രൂപ

 1. 6. വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം

അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്

 

SSLC 1000 പ്ലസ്ടു 1500

ഡിഗ്രി 2000 പ്രൊഫ.കോഴ്സ് 2500

 1. 7. ക്ഷീരസുരക്ഷാ പദ്ധതി

അംഗങ്ങൾക്ക് അപകടമരണം, മാരക രോഗങ്ങൾ, ഗുരുതരമായ പരുക്കുമൂല മുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ, പകർച്ചവ്യാധി, പാമ്പു കടി, പേപ്പട്ടി വിഷബാധ

50,000/-രൂപ വരെ

 1. 8. മികച്ച ക്ഷീരകർഷക നുള്ള   അവാർഡ്

ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച ക്ഷീരകർ ഷകനായ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്

2000/- രൂപ

ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമനിധി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 

2.90476190476
ഷറഫുദീൻ കി ഴി ശേ രി Mar 20, 2019 02:36 PM

പുതി യ കൃഷി രീതി പഠിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top