Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

സംരംഭങ്ങളെ നിര്‍വചിക്കാം

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ആമുഖം

രാജ്യത്തെ വ്യാവസായിക വളര്‍ച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പുതിയ വ്യവസായനയം സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍, എം.എസ്.എം.ഇ.ഡി. ( മൈക്രോ സ്മോള്‍ മീഡിയം എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ) ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. 2006 ഒക്ടോബറില്‍ ഈ നിയമം നിലവില്‍ വന്നു. വ്യവസായം എന്നതിലുപരി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും  ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന  സംരംഭങ്ങളെയാണ് ഈ ആക്ടിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

സംരംഭങ്ങളുടെ വിഭജനവും നിര്‍വ്വചനവും

സംരംഭങ്ങളെ പൊതുവായി

  1. ഉത്പാദന സംരംഭങ്ങള്‍
  2. സേവന സംരംഭങ്ങള്‍

എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയെ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പരിധി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും യഥാക്രമം വിഭജിച്ച് നിര്‍വ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉത്പാദന മേഖല

 

ക്രമനമ്പര്‍

 

സംരംഭം

 

യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ നിക്ഷേപ പരിധി

 

1.

 

2.

 

3.

 

സൂക്ഷ്മം

 

ചെറുകിട

 

ഇടത്തരം

 

25 ലക്ഷം

 

5 കോടി

 

10 കോടി

 

സേവന മേഖല

 

ക്രമനമ്പര്‍

 

സംരംഭം

 

യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെ നിക്ഷേപ പരിധി

 

1.

 

2.

 

3.

 

സൂക്ഷ്മം

 

ചെറുകിട

 

ഇടത്തരം

 

25 ലക്ഷം

 

5 കോടി

 

10 കോടി

 

എങ്ങിനെ തുടങ്ങണം

സംരംഭകന്‍ എന്തു ചെയ്യണം?

സംരംഭകന്‍ സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍, താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉല്പ്പന്നം തെരഞ്ഞെടുക്കല്‍

സംരംഭകന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് സര്‍വെയറുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേണം ഉല്പ്പന്നങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാന്‍. നിലവിലുള്ള മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ബോധവാനാകാന്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് സര്‍വ്വേ ഉപകരിക്കും.

സ്ഥലനിര്‍ണ്ണയം

വ്യവസായ സംരഭകന് തന്റെ വ്യവസായം എവിടെ തുടങ്ങും എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലോ, പാര്‍ക്കിലോ, മിനി ഇന്ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലോ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെങ്കില്‍ അതാകും അഭികാമ്യം. മറ്റുസ്ഥലങ്ങള്‍ ആണെങ്കില്‍ വാസസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് 50 അടിയില്‍ കുറയാത്ത ദൂരം ഉണ്ടാകുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. താല്ക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷന്/ഇ.എം. പാര്ട്ട് – 1 ഫയിലിംഗ്

സംരംഭകന്‍ ഉല്പ്പന്നം തെരഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം വ്യവസായ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനവുമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. അതാത് ബ്ലോക്കിലെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസര്‍ ആയതിനുവേണ്ട സഹായം ചെയ്തു തരുന്നതാണ്.  രജിസ്ട്രേഷന്‍ കാലാവധി 2 വര്‍ഷമാണ്. ഈ രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുവാന് സാധിക്കുന്നു.

  • ഇന്ഡസ്ട്രിയല്‍ ഏരിയയിലോ പ്ലോട്ടിലോ ഉള്ള സ്ഥലത്തിനോ മിനി ഇന്ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഷെഡിനോ അപേക്ഷിക്കാം.
  • മറ്റ് ലൈസന്‍സുകള്‍, ക്ലിയറന്‍സുകള്‍, സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, കോര്‍പ്പറേഷന്‍/മുന്‍സിപാലിറ്റി/പഞ്ചായത്ത് അനുമതി ഉള്‍പ്പെടെ നേടുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കാം.
  • വൈദ്യുതി, വെള്ളം ഇവയ്ക്കുള്ള കണക്ഷന് അപേക്ഷിയ്ക്കാം.
  • ബാങ്കിലോ മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നോ ധനസഹായം ലഭിയ്ക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിയ്ക്കാം.
  • വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മറ്റ് നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതിനു അംഗീകാരങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനു അപേക്ഷിയ്ക്കാം.

വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ

വായ്പകള്‍ രണ്ടുവിധം – ദീര്‍ഘകാല വായ്പ, പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന വായ്പ. സ്ഥലം കെട്ടിടം പ്ലാന്റ്, മെഷിനറി മറ്റ് സാമഗ്രികള്‍ ഫിറ്റിംഗ്സുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തിന് ആവശ്യമായ ദീര്‍ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വായ്പയാണ് ദീര്‍ഘകാല വായ്പ. ഈ വായ്പ കെ.എഫ്.സി.,കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിയ്ക്കുന്നു.

നിയമപരമായുള്ള ലൈസന്സുകളും അനുവാദങ്ങളും

വ്യവസായ സംരഭകന് തന്റെ സംരംഭം  തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി നിയമപരമായ അനുമതികളും ക്ലിയറന്സുകളും എടുത്തിരിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഇതില് പ്രധാനമായവ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനായുള്ള അനുമതി, മെഷിനറി സ്ഥാപിച്ചു പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി എന്നിവയാണ്.

ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സില് നിന്നും പരിധിയ്ക്കനുസൃതമെങ്കില്‍ ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തിനുള്ള അനുമതി ഫാക്ടറി ആക്ട് 6,7,8,5 എന്നീ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്നിവയും എടുക്കണം. കൂടാതെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നുമുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചിരിക്കണം. വിവിധ ഏജന്സികള് നല്കുന്ന അനുമതികള്ക്കനുസൃതമായി വേണം കെട്ടിടം പണി പൂര്‍ത്തീകരിയ്ക്കുകയും മെഷിനറി സ്ഥാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് ഈ ഏജന്‍സികള്‍ പ്രവര്‍ത്തന അനുമതി നല്‍കുന്നതാണ്.

മെഷിനറി സമ്പാദിക്കല്‍

യന്ത്രസാമഗ്രികള്ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് യന്ത്ര സാമഗ്രികള് ഏറ്റവും നൂതന മോഡല്‍ ആണോ എന്നും സംരംഭകന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് പൂര്‍ണ്ണമായി നിറവേറ്റുമോ എന്നും ബോദ്ധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഓര്‍ഡര്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ യൂണിറ്റിന്റെ ഉല്പാദനശേഷി, ഗുണനിലവാരം, ഉല്പാദനക്ഷമത, സ്പെയര്‍പാര്‍ട്ട്കളുടെ ലഭ്യത മുതലായ കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കണം.

സംരംഭത്തിനാവശ്യമായ വെള്ളത്തിന് വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി, കോര്‍പ്പറേഷന്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ കിണറോ കുഴല്‍കിണറോ നിബന്ധനകള്‍ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ഉത്പാദനം

ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ സംരംഭകന്‍ ആസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കണം. വേണ്ടത്ര ആസൂത്രണമില്ലായ്മ ഉത്പാദനത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ തടസപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം ഒഴിവാക്കുകയും കേടുള്ളത് ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് സംരംഭത്തിന്റെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്.

വിപണനം ( മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് )

ഓരോ സംരംഭകനും അയാള്‍ക്ക് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുവാനും വില്‍ക്കുവാനും കഴിയുന്നതെന്തന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വിപണി നേടാന്‍ അയാള്‍ക്ക് പലവിധ തന്ത്രങ്ങളും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും. ഉല്പാദനത്തിന്റെയോ സേവനത്തിന്റെയോ വിപണി മൂല്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേശീയ/അന്തര്‍ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങള്‍ നേടുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. BIS, ISO9000/14000, ISO 22000, HACCP, FPO, തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങള്‍ നേടുന്നത്, സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാണ്. ഇവയില് ചില ഗുണനിലവാര സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും എടുക്കേണ്ടതും മറ്റുള്ളവ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടങ്കില്‍ മാത്രം എടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇ.എം.പാര്‍ട്ട് – 2 ഫയലിംഗ്

ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ സംരംഭകന് ഇ.എം.പാര്‍ട്ട് – 2 ഫയല്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓണ്‍ലൈനായി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസായ വികസന ഓഫീസര്‍മാര്‍ വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്തുതരുന്നതാണ്. ഇതിനുശേഷം സബ്സിഡിക്കും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ അപേക്ഷകള്‍ നല്കാവുന്നതാണ്.

വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളും സേവനങ്ങളും

വ്യവസായവകുപ്പ്, നവസംരംഭകര്ക്കും, നിലവിലുള്ള സംരംഭകര്ക്കും വേണ്ടി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വഴി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ സേവന – ആനുകൂല്യ പദ്ധതികള്‍ താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ്.

1.  രജിസ്ട്രേഷന്‍

പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്ക്ക് താല്ക്കാലിക രജിസ്ട്രേഷന്‍ നല്കുന്നു. എം.എസ്.എം.ഇ.ഡി ആക്ട് 2006 നിലവില് വന്നതിനു ശേഷം ഇ.എം പാര്ട്ട് – 1 ഫയല്‍ ചെയ്യുക എന്ന രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഈ രജിസ്ട്രേഷന്‍റെ കാലാവധി ഉത്പ്പാദനം തുടങ്ങുന്ന ദിവസമോ രണ്ടു വര്ഷം കാലയളവ് തീരുകയോ ചെയ്യുമ്പോള് സ്വമേധയാ അസാധുവാകുന്നതാണ്. ആയതിനാല് സംരംഭകര് സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ സ്ഥിരം രജിസ്ട്രേഷന് ( ഇ.എം.പാര്ട്ട് -2 ) എടുക്കേണ്ടതാണ്.

2.  സംരംഭകത്വ പരിശീലനം

സ്വന്തമായി സംരംഭം തുടങ്ങുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ബോധവല്ക്കരണ ക്യാമ്പുകളും ഹ്രസ്വകാല പരിശീലന പരിപാടികളും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

3.  പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്ട്ട്

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് വായ്പ നേടുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോര്ട്ടുകള് ബ്ലോക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസ്, താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ്, ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസ്, ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം തയ്യാറാക്കി നല്കുന്നു.

4.  വ്യവസായ പ്ലോട്ട്, ഷെഡ്ഡ്

പ്രൊജക്ടിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യതയനുസരിച്ച് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് വ്യവസായ പ്ലോട്ടുകള് വ്യവസായ ഷെഡ്ഡുകള് എന്നിവ ലീസ് വ്യവസ്ഥയില് അനുവദിക്കുന്നു.

5.  ഏകജാലക വ്യവസായ ക്ലിയറന്സ് ബോര്ഡ്

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില് ഏകജാലക ക്ലിയറന്സ് ബോര്ഡ് എന്ന സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമായ ലൈസന്സുകള്, ക്ലിയറന്സ്, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുവാന് സംരംഭകര്ക്ക് ഏകജാലക ക്ലിയറന്സ് ബോര്ഡിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്ഥാപനങ്ങള് നേടേണ്ട പ്രധാന ക്ലിയറന്സുകള് അല്ലെങ്കില് ലൈസന്സുകള് താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്.

5.1   തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും യന്ത്രസാമഗ്രികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും യഥാക്രമം നല്‍കുന്ന ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിറ്റ്‌ മേഷിനറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പെര്‍മിറ്റ്‌ എന്നിവയും പിന്നീട് അനുവദിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തന ലൈസന്സും

കുറിപ്പ് : സര്‍ക്കാര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്സികള്‍, ഇവയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, വ്യവസായ വളര്‍ച്ചാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍, വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ എന്നിവകളില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്‍‌കൂര്‍ അനുമതി ആവശ്യമില്ല. അത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍, മതിയായ ഫീസ്‌ അടച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌താല്‍ മതിയാകും.

5.2 ജില്ല ടൌണ്‍ പ്ലാനെര്‍ പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്(KMBR99) പ്രകാരം നല്‍കുന്ന ലേ–ഔട്ട്‌ അംഗീകാരം.

5.3  ഫാക്ടറീസ് ആന്‍ഡ്‌ ബോയിലേഴ്സ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ നല്‍കുന്ന എന്‍.ഒ.സി തുടര്‍ന്ന് അനുവദിക്കുന്ന ഫാക്ടറി ലൈസന്‍സ്, പത്ത് പേരില്‍ താഴെ മാത്രം ആളുകള്‍ ജോലി ചെയ്യുവാനിടയുള്ള (വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവ) സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഫാക്ടറി ഇന്‍സ്പെക്ടറുടെ എന്‍.ഒ.സിആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍ അവര്‍ കേരള ഫാക്ടറീസ് റൂള്‍സ്പ്രകാരം ലൈസന്‍സ് എടുക്കേണ്ടതാണ്.

5.4  മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി.

5.5  ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് നേരിടേണ്ട എന്‍.ഒ.സി

5.6  ഡിവിഷണല്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന എന്‍.ഒ.സി ( പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം )

5.7  ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസറുടെ അനുമതി( പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം )

5.8  മൈനിംഗ് ആന്‍ഡ്‌ ജിയോലോജി വകുപ്പില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പെര്‍മിറ്റ്‌.( പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം )

5.9  ഡിവിഷണല്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പെര്‍മിറ്റ്‌. ( പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം )

5.10 ജില്ലാ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ഇന്സ്പെക്ടരെറ്റ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അനുമതി.

6.  വിപണന സഹായങ്ങള്‍

6.1   സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ സംരംഭങ്ങളുടെ വിപണന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 15% നിക്ഷേപ സബ്സിഡി പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപയും,പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് 15% മാര്‍ജിന്‍ മണി വായ്പ, പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയും നല്‍കുന്നു.

7.  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഥവാ വകുപ്പുകളുടെ ടെണ്ടറുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് നിരതദ്രവ്യം ( EMD) കരുതല്‍ ധനം എന്നിവ ഒഴിവാക്കിക്കൊടുക്കുകയോ, ഇളവു നല്‍കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി സ്റ്റോര്‍ പര്‍ച്ചേസ് വകുപ്പില്‍ റെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വഴി അപേക്ഷ നല്‍കണം.

കുറിപ്പ് : കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടെണ്ടറുകളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനു എന്‍.എസ്.ഐ.സി മുഖേന രെജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുക്കേണ്ടതാണ്.

8.  വ്യവസായ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിപണന മേളകള്‍, വ്യവസായ – മെഷിനറി എക്സിബിഷന്‍, ഉല്‍പ്പാദക-ഉപഭോക്തൃ സംഗമം തുടങ്ങിയവയില്‍ സൌജന്യ നിരക്കില്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

9.  പീഡിത വ്യവസായ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് പീഡിത വ്യവസായങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനു, പദ്ധതി ( RPR ) തയ്യാറാക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക്‌/താലൂക്ക്/ജില്ലാതല വ്യവസായ ഓഫീസര്‍മാരുടെ സേവനം ഇതിനു ലഭ്യമാണ്.

10. സൂക്ഷ്മ – ചെറുകിട വ്യവസായ ക്ലസ്ടര്‍ വികസന പദ്ധതി

ഒരേ പ്രദേശത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഒരേതരം അസംസ്കൃത വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുകയോ,ഒരേതരം ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ – ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ ക്ലസ്ടര്‍ വികസന പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിവിധ സഹായ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

11. സംരഭകര്‍ക്കായുള്ള ഗൈഡന്‍സ് സെല്‍

സംരംഭകര്‍ക്കാവശ്യമായ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള

ഗൈഡന്‍സ് സെല്‍ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു.

12. സംരംഭകത്വ വികസന ക്ലബ്ബുകള്‍

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന് പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകള്‍, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍  സംരംഭകത്വ വികസന ക്ലബ്ബുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു. 12000/- രൂപ വാര്‍ഷിക ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്നു.

13. വെബ്സൈറ്റ്

വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് kerala industry.org വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

14. ഫസിലിറ്റെഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍

സൂക്ഷ്മ-ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയ സേവനങ്ങള്‍ക്കോ, ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്കോ ലഭിക്കേണ്ടുന്ന പ്രതിഫലം വൈകുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ വ്യവസായ ഡയരക്ടരേറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫസിലിറ്റെഷന്‍ കൗണ്‍സിലിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

15. വ്യവസായ കേരളം

വ്യവസായ സംരംഭകര്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളും, വാര്‍ത്തകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയാണ് വ്യവസായ കേരളം. വില 30 ക. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വരി സംഖ്യ 300 ക.

16. കോമണ്‍ ഫെസിലിറ്റി സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍

റബ്ബര്‍, പ്ലാസ്റ്റിക്‌ എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും, മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ മഞ്ചേരിയിലും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടിയ കോമണ്‍ ഫെസിലിറ്റി സര്‍വീസ് സെന്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

17. സെമിനാര്‍

നവ സംരംഭകരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ ഹസ്തം നല്‍കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള സംരംഭകര്‍ക്ക് ആനുകൂല്യം നേടിക്കൊടുത്ത് കൈത്താങ്ങാകുന്നതിനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്/നഗരസഭകളില്‍ പ്രാഥമിക സെമിനാറുകളും തുടര്‍ന്ന് താലൂക്ക്/ജില്ലാ തല നിക്ഷേപ സംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

18. പരിശീലന പരിപാടികള്‍ / ക്ലിനിക്ക്

യുവാക്കള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മേഖലകളില്‍ Skill development cum general EDP സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ Technology Clinic സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

19. MSME Empowered Committee

സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനായി ജില്ലയിലെ ലീഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ബാങ്ക് മാനേജര്‍ കണ്‍വീനറുമായുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവല്‍ കമ്മിറ്റി ജിലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജെനറല്‍ മാനേജിംഗ് അധ്യക്ഷതയില്‍ കൂടുന്നു. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിനും സംരംഭകരുടെ വായ്പാനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നു.

20. കെ.എസ്.ഇ.ബി.C³U-kv{Sn-b ഗ്രീവന്‍സ് കമ്മിറ്റി

വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനു തടസ്സമാകുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗ്രീവന്‍സ് കമ്മിറ്റി ത്രൈമാസത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

21. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍ വഴി വിവിധ പദ്ധതികള്‍

സംരഭകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ, ഇന്ടസ്ട്രീസ്/ഏരിയ/പാര്‍ക്കുകള്‍, കൂടാതെ പ്രോജെക്ടുകള്‍ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് – ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ വഴി ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു.

22. Hand holding / Escort services

പുതിയ സംരംഭകര്‍ക്ക് Hand holding service ഉം നിലവിലുള്ള സംരംഭകര്‍ക്ക് Escort services ഉം നല്‍കി വരുന്നു.

23. സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി

01.04.12 നു ശേഷം ബാങ്ക് വായ്പ നേടുകയോ വാണിജ്യപരമായ ഉത്പ്പാദനം ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്ത സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഉത്പാദന മേഖലയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ – ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്നതിനു വേണ്ടി വിവിധഘട്ടങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് വ്യവസായവാണിജ്യവകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് സംരംഭക സഹായ പദ്ധതി.

ആര്‍ക്കെല്ലാമാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത്

സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ – ചെറുകിട – ഇടത്തരം ഉല്‍പ്പാദന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് അവയ്ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ 15 ശതമാനം പരമാവധി 20 ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിരക്കില്‍ സബ്സിഡി നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍ വനിതകള്‍, പട്ടികജാതി – വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങള്‍ 45 വയസ്സുവരെയുള്ള യുവാക്കള്‍ എന്നിവര്‍ നടത്തുന്ന സംരംഭത്തിന് 20 ശതമാനം പരമാവധി 30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. മുന്ഗണന വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം, പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ അധിക സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

മുന്‍ഗണന വിഭാഗങ്ങള്‍

1.  റബ്ബര്‍ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങള്‍

2.  കാര്ഷികാടിസ്ഥാന – ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദന വ്യവസായം

3.  റെഡിമെയ്ഡ് ഗാര്‍മെന്റ്സ്

4.  നോണ്‍ - കണ്‍വെന്ഷനല്‍  ഊര്‍ജ്ജോത്പ്പാദന മെഷിനറികളും ഉപകരണങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങള്‍

5.  ബയോടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകള്‍

6.  100% കയറ്റുമതി യൂണിറ്റുകള്‍

7.  ബയോ – ഡീഗ്രേഡബിള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വ്യവസായങ്ങള്‍

8.  പ്ലാസ്റ്റിക്‌ വേസ്റ്റ് റീ-സൈക്കിളിംഗ് വ്യവസായം

9.  ബയോ – ഫെര്ടിലൈസര്‍ വ്യവസായം

എന്തിനെല്ലാമാണ് ധനസഹായം

1.  വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുളള ഭൂമി

2.  ഭൂമി നികത്താന്‍

3.  കെട്ടിടം

4.  പ്ലാന്‍റ് ആന്‍റ് മെഷിനറി

5.  ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങള്‍,മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉപകരണങ്ങള്‍

6.  വൈദ്യുതീകരണം

7.  മഴവെള്ള സംഭരണി, മലിനജലത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും പുനരുപയോഗവും

എപ്രകാരമാണ് ധനസഹായം

1.  ആരംഭസഹായം

ബാങ്ക് വായ്പയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ജില്ലാ വ്യവസായകേന്ദ്രം വഴി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന് വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നപക്ഷം യൂണിറ്റിന് പദ്ധതി പ്രകാരം അര്‍ഹമാകുന്ന സബ്സിഡിയുടെ 50 ശതമാനം, പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ

2.  മൂലധനസഹായം

പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന സംരംഭത്തിന്റെ മുന്‍പറഞ്ഞതുപ്രകാരമുള്ള സ്ഥിരമൂലധനത്തിന്റെ അര്‍ഹത നിജപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ വിപുലീകരണം, വൈവി²oവത്കരണം, ആധുനികവത്കരണം, എന്നിവയിലൂടെ 25% സ്ഥിരമൂലധനത്തിലും ഉത്പാദനശേഷിയിലും വര്ധനവുണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

3.    സാങ്കേതിക സഹായം

ആധുനിക രീതിയിലുള്ള  സാങ്കേതിക വിദ്യ അവലംബിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ അധിക സബ്സിഡി നല്‍കുന്നു.

സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖകള്‍

start up support

1.    അപേക്ഷ ഫോറം എ യും ബി യും

2.    MSME EM Part-1

3.    പ്രൊജക്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്

4.    ഫോട്ടോ 2 എണ്ണം

5.    ബാങ്കിന്‍റെ വായ്പ അനുമതി പത്രം

6.    ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്

Investment support/Technology Support

1.    അപേക്ഷഫോറം എ യും സി യും

2.    MSME EM Part-2.

4.    പഞ്ചായത്ത് ലൈസന്‍സ്

5.    ഇന്‍വോയ്സ് ആന്‍റ് ക്യാഷ് രശീതി/ബാങ്കിന്‍റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

6.    ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം

( ആവശ്യമെങ്കില്‍ മാത്രം )

7.    ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റിന്‍റെ ബാക്കിപത്രം

8.    ഐഡന്‍റിറ്റി കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്

9.    ഫോട്ടോ 2 എണ്ണം

10.   തഹസില്‍ദാരുടെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം (ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കില്‍)

01.04.12 നു മുമ്പ് ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റുകള്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്‍റ് സബ്സിഡി പ്രകാരം അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

24.  മൂലധന സബ്സിഡി

നെഗറ്റീവ് ലിസ്റ്റില്‍ വരാത്ത പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പുതിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും പൊതു വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 10 ശതമാനം ഊന്നല്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 15 ശതമാനം നിരക്കില്‍ യഥാക്രമം പരമാവധി 5 ലക്ഷം/15 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നു.

ഊന്നല്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍

താഴെ പറയുന്ന വ്യവസായ മേഖലകളെ ഊന്നല്‍ വ്യവസായ മേഖലകളായി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1.    റബ്ബര്‍ അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം

2.    ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി

3.    കാര്‍ഷിക - ഭക്ഷ്യോല്‍പ്പന്ന വ്യവസായം

4.    റെഡിമെയ്ഡ് ഗാര്‍മെന്‍റ് വ്യവസായം

5.    ആയുര്‍വേദ മരുന്ന് നിര്‍മ്മാണം

6.    മൈനിംഗ്

7.    സമുദ്രോല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

8.    ലഘു എഞ്ചിനീയറിംഗ്

9.    ബയോ ടെക്നോളജി

10.   100 ശതമാനം കയറ്റുമതി വ്യവസായങ്ങള്‍

പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് അധിക സബ്സിഡി

വനിതകള്‍, വിമുക്തഭടډാര്‍, പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍, വികലാംഗര്‍, എന്നീ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് 5 ശതമാനം അധിക സബ്സിഡി, പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നവയോ, പ്രഖ്യാപിത ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ പാര്‍ക്കുകള്‍, വളര്‍ച്ചാകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നവയോ ആയ വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 25 ശതമാനം പരമാവധി 25 ലക്ഷം രൂപ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുന്നു.

25. പി.എം.ഇ.ജി.പി

പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് ജെനറേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം

തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളുമായി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ ദായക  പദ്ധതി (പി.എം.ഇ.ജി.പി) പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച പി.എം.ആര്‍.വൈ,ആര്‍.ഇ.ജി.പി എന്നീ പദ്ധതികള്‍ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൊഴിലും ഉത്പാദനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്  പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് ജെനറേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം (പി.എം.ഇ.ജി.പി) എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പുതിയ തൊഴില്‍ ദായക  പദ്ധതി.

അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 38 ലക്ഷം തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ പാകത്തിലാണ് പദ്ധതി രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ലഘു - ചെറുകിട - ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന (എം.എസ്.എം.ഇ) മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ കമ്മീഷനാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍റെ സംസ്ഥാന ഓഫീസുകള്‍ക്കും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കുമാണ് ചുമതല.

പദ്ധതി ചെലവിന്‍റെ 90 മുതല്‍ 95 ശതമാനം വരെ വായ്പയായി അനുവദിക്കുകയും, 15 മുതല്‍ 35 വരെ ശതമാനം സബ്സിഡി നല്‍കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ സന്നദ്ധരും യോഗ്യരുമായ ആര്‍ക്കും സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരാം.

സംരംഭകന്‍റെ അഭിരുചിക്കും സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കും അനുസരിച്ച് ഏതുതരം സംരംഭങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വ്യവസായ-ബിസിനസ്സ്-സേവന സംരംഭങ്ങള്‍ വിജയകരമായി നടത്താന്‍ വേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടിയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുണ്ട്.

1.    പി.എം.ഇ.ജി.പി. അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ډ     വ്യക്തിയാണെങ്കില്‍ 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം.

ډ     വരുമാന പരിധി ബാധകമല്ല

ډ     ഉല്‍പ്പാദന വ്യവസായങ്ങള്‍ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപവരെയും ബിസിനസ്സ്-സേവന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും പദ്ധതി ചെലവു വരുന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ ഈ പദ്ധതിയില്‍ നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ډ     10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വ്യവസായസംരംഭങ്ങള്‍ക്കും 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ബിസിനസ്സ്-സേവന സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും അപേക്ഷകര്‍ എട്ടാം ക്ലാസ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം.

ډ     പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായം പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം.

ډ     വ്യക്തികള്‍ക്ക് പുറമെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍, സഹകരണസംഘങ്ങള്‍, ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റുകള്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ എന്നിവയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ډ     നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഏതെങ്കിലും സഹായങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ പാടില്ല.

2.    വായ്പ നല്‍കുന്ന  സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ډ     പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍

ډ     റീജിയണല്‍ ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകള്‍

ډ     സംസ്ഥാന കര്‍മ്മസമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍

ډ     കര്‍മ്മസമിതി അംഗീകരിച്ച സ്വകാര്യ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍.

ډ     സ്മോള്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഡ്ബി).

3.    പി.എം.ഇ.ജി.പി. പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും സബ്സിഡിയും മേഖല തിരിച്ച്.

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഭാഗം

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിഹിതം

സബ്സിഡി

പട്ടണം                     നഗരം

 

പൊതുവിഭാഗം

10 ശതമാനം

15 %        25%

പ്രത്യേക വിഭാഗം

5 ശതമാനം

25 %                         35%

 

 

പ്രത്യേക വിഭാഗം എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പട്ടിക ജാതിക്കാര്‍, പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍, മറ്റു പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്‍, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാര്‍, സ്ത്രീകള്‍, വിമുക്തഭടډാര്‍, വികലാംഗര്‍, വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍, മലമുകളിലും അതിര്‍ത്തിയിലും താമസിക്കുന്നവര്‍ എന്നിവരെയാണ്.

വനിതാ സംരംഭത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയില്‍ 30 ശതമാനം ഉപഭോക്താക്കള്‍ സ്ത്രീകളായിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുമുണ്ട്. പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് 15 ശതമാനവും, ന്യൂനപക്ഷക്കാര്‍ക്ക് 5 ശതമാനവും, വികലാംഗര്‍ക്ക് 3 ശതമാനവും സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഖാദി കമ്മീഷന്‍റെ സംസ്ഥാന ഓഫീസും, ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും വഴി സ്വീകരിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ അതതു ജില്ലാതലത്തില്‍ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ രൂപം കൊടുക്കുന്ന കര്‍മ്മസമിതി വിശദമായി പരിശോധിച്ചാണ് അര്‍ഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കര്‍മ്മസമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ഘട്ടംഘട്ടമായി വായ്പ അനുവദിക്കും.

വായ്പ നല്‍കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ നയപരമായ തീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള അവധി കാലയളവിനുശേഷം 3 മുതല്‍ 7 വര്‍ഷം കൊണ്ടാണ് വായ്പ തിരിച്ചടക്കേണ്ടത്. നടപ്പു പലിശ നിരക്കായിരിക്കും ബാധകം.

4.    പ്രദര്‍ശന വിപണന മേളകള്‍

എല്ലാ വര്‍ഷവും ദേശീയ, മേഖല, സംസ്ഥാന, ജില്ലാതല പി.എം.ഇ.ജി.പി. എക്സിബിഷനുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ഗ്രാമീണ-പട്ടണ മേഖലയിലെ സംരംഭകര്‍ക്കായി പ്രത്യേകം പവലിയനുകള്‍ അനുവദിക്കും.

തെരഞ്ഞെടുത്ത പി.എം.ഇ.ജി.പി. സംരംഭകര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ

വിദേശ വിപണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരോത്സവങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കും. ഇതിന്‍റെ ചെലവിലേക്കായി വര്‍ഷം 20 ലക്ഷം രൂപ  അനുവദിക്കും.

കടപ്പാട് : ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം വയനാട്

3.08
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top