Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

പാരിസ്ഥിതിക വസ്തുതകൾ

പാരിസ്ഥിതിക വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

പാരിസ്ഥിതിക വസ്തുതകൾ

മാലിന്യ കുറവുകൾ മൂലം ആരംഭത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ പ്രശ്നം. രാസ അഡിറ്റീവുകൾക്ക് ഇത്തരം മറ്റുള്ളവരെ ഇടയിൽ ഓടകൾ ഭൂഗർഭജലത്തിൻറെ ഇടിവ് അടച്ചുപൂട്ടി, പോലെ പരിസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണ്?

പ്ലാസ്റ്റിക്, യൂണിറ്റുകൾ Ripiting നൽകപ്പെടുന്ന monomers വിളിക്കപ്പെടും ഇത്തരം വലിയ തന്മാത്രകൾ,, ആയ പോളിമർ,.ദ്രവ്യത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ Ripiting പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ആണെങ്കിൽ അനുപാതത്തിൽ ആകുന്നു. ദൂഷീകരണം ആയതമ വരുത്തുവാൻ Pojimraijd ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ കാർബൺ തന്മാത്രകൾ നീണ്ട ചങ്ങല രൂപം. കാർബൺ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നും.

എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ പലഭാഗങ്ങളിലും?

Polithilin- ആയതമ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി (HDPE), സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് (LDPE), ലീനിയര്-സാന്ദ്രത (LLDPE) - പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ പോളിമർ മൂന്ന് തരം ഒന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മിക്ക പലചരക്ക് ബാഗുകൾ, ഉണങ്ങിയ ക്ലീനർ ബാഗുകൾ HDPE ആൻഡ്, LDPE സൃഷ്ടിച്ച ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം പോളിമർ ശൃംഖലയുടെ പച്ചയായ ബിരുദം ആണ്. HDPE ആൻഡ്, LLDPE, LDPE ൽ ലീനിയർ unbranched ചങ്ങല അവിടെയുണ്ട് വിഭജിച്ചു ചെയ്യുന്നു.

കോപ്പൻഹേഗനിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സമ്മേളനം

, താപനില ഉയർച്ച തടയുക ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുകയും ധനകാര്യ രാഷ്ട്രീയ കരാറിനെ ഉയിർപ്പിക്കും

കോപ്പൻഹേഗനിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സമ്മേളനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോരാടാൻ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഗോള താപനില വർധന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കരാറുകൾ തടയാൻ ഉൽസർജ്ജനം അർത്ഥവത്തായ റിഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ ധനകാര്യ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പ്രതിബദ്ധത അവസാനിച്ചു.

ലോക നേതാക്കളുടെ 'കോപെന്ഹേഗന്' കരാർ സമ്മിറ്റ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏത്, സമ്മതിച്ചു."കോപെന്ഹേഗന് കരാറിനെ" ആഗോള താപനില ഉദയം 2 ഡിഗ്രി താഴെ ആയിരിക്കണം തടയാൻ, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മോശപ്പെട്ടവർ ഇഫക്റ്റുകൾ വസ്തുത അംഗീകരിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, കരാറിൽ വ്യവസായ രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു, 2020 സമ്പദ്ഘടന ജനുവരി 31, 2010 ന് മുമ്പ് കരാറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയ Mapaneyogy എമിഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

31 ജനുവരി 2010 ന് മുമ്പ് പല പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമ്പദ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വികസ്വര, ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സമ്മതിച്ചു അവരുടെ വോളന്ററി സത്യവും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്

നാം വേനൽ ചൂട് ശീതകാലം തണുത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം കാരണം. കാലാവസ്ഥ, ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം, അവിടെ ഒരു കാലഘട്ടം നേരിടുന്നു. കാലാവസ്ഥാ, മഴ, സൂര്യപ്രകാശവും, കാറ്റ്, ആർദ്രത താപനില നിർണ്ണയിക്കാൻ ഘടകങ്ങളാണ്.

കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നു സംഭവിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ടു കുറവോ കാണാവുന്ന ഒരു സമയം എടുക്കുന്നത് വരാം. ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ ചേർച്ചയിലുമായിരുന്നു നേടുക. മാറ്റുക, എല്ലാ ജീവികളുടെ ആണ്  
എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ 150-200 വർഷങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൃഗം വെജിറ്റബിൾ ലോകം അങ്ങനെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള സമാശ്വാസം, ഈ മാറ്റം ഞാൻ അതു ഹാർഡ് ചെയ്യൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ പ്രവർത്തനം ഒരു തരം നിന്നും മാറ്റം ഉത്തരവാദി.

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം മൂലം

പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യനിർമിത: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിയും

എന്നെക്കാൾ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങൾ

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഉത്തരവാദി പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങൾ ഫലകചലനം, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, സമുദ്രത്തിന്റെ ഒഴുക്കാണ് ഭൂമിയിലെ ചരിവ് ആകുന്നു.

 • കോണ്ടിനെന്റൽ ചായ്

നാം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ഭൂമിയിലെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാരണം പ്രസ്ഥാനത്തിനു കടലും എയർ ഫ്ലോ ഒഴുകിനടന്ന ഈ ജീവിക്കുന്നവരെന്ന തുടരുന്നു ചെയ്തു ഇന്ന് കാണുന്നത്. സമുദ്രം തരംഗങ്ങൾ ഈ ചായ്, വായു ഒഴുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ ഈ ചായ് ഇന്നും തുടരുന്നു.

 • അഗ്നിപർവ്വതം

ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം, അന്തരീക്ഷം ഊർജമാണ് കാര്യമായ തുക Slfrdai ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം, പൊടിയും ചാരവും കണങ്ങളെ ചൂടാക്കിയാൽ. അഗ്നിപർവ്വതം ഏതാനും ദിവസം, പ്രവൃത്തി വലിയ തുക വാതകങ്ങൾ വികസിച്ചത് പോലും, കാലാവസ്ഥാ ദീർഘകാല ബാധിച്ചേക്കാം. വാതകങ്ങൾ മണ്ണും കണങ്ങളെ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ ബ്ലോക്, അന്തരീക്ഷ താപനില നയിക്കുന്ന ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

 • ഭൂമിയുടേതിന് ചരിവ്

23.5 ഡിഗ്രി ഒരു കോണിൽ എർത്ത്, ഭ്രമണപഥം കോണളവിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഒരു മാറ്റം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി സീസണിൽ ചെരിവ് മാറ്റങ്ങളെ. കൂടുതൽ ചരിവ് കൂടുതൽ താപം കൂടുതൽ തണുത്ത അർത്ഥമാക്കുന്നത് കുറവ് ചരിവ് തണുപ്പ് വേനൽക്കാലത്ത് മിതമായ ഹത്ത ശീതകാലത്ത് അർത്ഥം.

 • കടൽ തിരകൾ

മഹാസമുദ്രം, കാലാവസ്ഥാ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. അവർ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം 71 ശതമാനം മൂടും. കടലിൽ സൂര്യനെ കിരണങ്ങൾ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ രണ്ടുതവണ അധികം നിരക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന. മുഴുവൻ ഭൂമി മുഖേന സീ തിരകൾ ചൂട് അനഭിമതങ്ങളായ വലിയ തുക പരന്നു കിടക്കുന്ന.

രണ്ടാമൻ. മാനവ കാരണം

ഗ്രീൻ ഹൌസ് പ്രഭാവം

എർത്ത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ചൂടാക്കുക ഏത് സൂര്യൻ, നിന്ന് ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നത്, അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചില തുക, ഊർജ്ജം ഏകദേശം 30 ശതമാനം കുറയുന്നു. ചെയ്യുമ്പോൾഭൂമിയും സമുദ്രം ഉപരിതലത്തിന്റെ ഊർജ്ജം ഭാഗം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് തിരികെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോകുന്നു.മുഴുഭൂമിയുടെയുംമേലുളള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചില വാതകങ്ങൾ ഒരു പാളി സി ആണ് രൂപീകരിച്ചു അവർ ഊർജ്ജം ചില ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, മീഥേൻ, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം നീരാവി, താഴെ മാത്രമാണ് 1 ശതമാനമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വാതകങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. ചൂട് പച്ച ഗ്ലാസ് ബ്ലോക്കുകളിൽ വരുന്നു അത്തരം വാതകങ്ങൾ പോലുള്ള ചില, ഭൂമി മീതെ ഒരു പാളി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചൂടിൽ നിന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം വിളിക്കുന്നു.

പച്ച വീടു പ്രഭാവം ആദ്യമായി ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഫൊറിയർ അവകാശവാദം അംഗീകരിച്ചു. അവൻ ഒരു ഹരിതഗൃഹ പരിതസ്ഥിതിയിൽ തുടർന്ന് സാമ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആണ്. ഏറ്റവും മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുതൽ, അത് കനമേ സ്വാഭാവിക ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം അതിനാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് റിലീസ് വാതകങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുറത്തായി.

ഞങ്ങൾ ഇന്ധന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചുട്ടുകളയേണം വരുമ്പോൾ മുതലായ കൽക്കരി, എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം, പോലെ, രൂപീകരിച്ചു കാര്ബണ് ഡൈ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മരങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലഭിച്ചശേഷവും വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് നശിപ്പിക്കും. കാർഷിക, ഭൂവിനിയോഗ ലെ വൈവിധ്യം, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീഥെയ്ൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് മറ്റു സഹായങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇനിയും കൂടുതൽ അളവിൽ വർദ്ധിച്ച. മോട്ടോർ ബഹിർഗമിപ്പിക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ ഓസോൺ പാളി ഉത്പാദനം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേസമയം പുതിയ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പരിഗണനകൾ, ഇത്തരം chlorofluorocarbons പോലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു.പൊതുവിൽ ആഗോള താപനം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം റിസള്ട്ട് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കും.

നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എന്തു?

 • കൽക്കരി, പെട്രോൾ, തുടങ്ങിയവ ഫോസിൽ ഇന്ധനം ഉപയോഗം
 • ഇനി ദേശത്തു ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം മരങ്ങൾ മുറിച്ചു
 • സമാനമാണ് ആ നോൺ-degradable മാലിന്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ജനറേഷൻ
 • കാർഷിക വർദ്ധിച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇംപാക്ട്

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മനുഷ്യരിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ആഘാതം. 19 നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 03 06 ഡിഗ്രി നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള താപനില Ghya വളരുകയാണ്. താഴെ എടുത്തുകാട്ടിയ പോലെ താപനില വർദ്ധന, ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഒരു ദുരന്തം പിന്നീട് കുറഞ്ഞ തോന്നാം

(എ) കൃഷി 
വളരുന്ന ജനസംഖ്യ ഭക്ഷണം ഡിമാന്റ് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കാരണമാകുന്നുണ്ട്.കാർഷിക Pdegha ന് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നേരിട്ട് ആഘാതം മണ്ണ് ഗുണമേന്മയുള്ള, കീടങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഊഷ്മാവും മഴയുടെ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ പതിവു വഴികളിൽ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാരണം. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ പയറുവർഗങ്ങൾ ഉത്പാദനം കുറവാണ് പറഞ്ഞു ചെയ്യുകയാണ്. മുതലായവ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റം, എന്നിവയെക്കുറിച്ചും വിള ബാധിക്കും.

(ബി) കാലാവസ്ഥ 
ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ മഴ പാറ്റേണുകൾ ബാധിക്കുന്ന ആണ്, വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ച പുറമേ ഹിമാനികൾ ദ്രവണാങ്കം നിന്ന് പോളാർ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ ഉയർച്ച ഒരു റിസ്ക് ആകാം ആണ് ഇതും സാധ്യത. പരോക്ഷമായി സിഗ്നൽ കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ടൊർണാഡോകൾ.

(സി) സമുദ്രം-ലെവൽ ഉയർച്ചയ്ക്കു, 
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കടൽ-ലെവൽ ഉയർച്ചയ്ക്കു ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനം, മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകി, അത് അടുത്ത അർധ സെഞ്ചുറി ഉള്ളിൽ, സമുദ്രനിരപ്പിൽ അര മീറ്റർ കുറിച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.ഇത്തരം പല ടോൾ മാലിന്യ നിലയിൽ തീരദേശ മേഖലകളിൽ കടൽ-ലെവൽ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ, മുതലായവ ഭൂഗർഭജല, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണൊലിപ്പ്, ഉപ്പ്-വെള്ളം intrusion, പോകും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും, കാർഷിക, വെള്ളം, ഫിഷറീസ് മനുഷ്യ സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രതികൂലമായി കഴിഞ്ഞില്ല തിരക്കിലാണ് ആയിരിക്കും.

(ഡി) ആരോഗ്യ 
ആഗോളതപനം മാനുഷിക ആരോഗ്യം, ചൂട് സംബന്ധമായ മരണനിരക്ക്, നിർജലീകരണം, പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രചരിച്ച പോഷകദൗർലഭ്യവും മാനുഷിക ആരോഗ്യം മോശം പ്രാബല്യത്തിൽ മേൽ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

(ഇ) വനം-വന്യജീവി 
പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ മൃഗങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാകും. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഒരേ സമയം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്രയധികം മൃഗങ്ങൾ സസ്യങ്ങളും നിർമാണത്തിനു വക്കിലാണ് ആയിരിക്കും.

സംരക്ഷണ നടപടികൾ

 • ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കൽ
 • മുതലായവ സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം, പ്രകൃതിവാതകം ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം,
 • മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വളരും
 • പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ താത്ക്കാലികമായ അത്തരം വിവേചനരഹിതമായ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല

വാട്ടർ ഫൂട്ട്പ്രിന്റ്-ഒരു മുഖവുര

പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം പാരിസ്ഥിതിക കേടുപാടുകൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യ തലത്തിൽ പഠിക്കാൻ തുടരുന്നു. കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് എന്ന ആശയം പര്യവേക്ഷണം കാർബൺ ഉപഭോഗം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, വിവിധ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്ക്, വെളിച്ചം വന്ന വിവരങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ വെള്ളം പ്രതിശീർഷ ജല ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് ആശയം മനുഷ്യ ഉപഭോഗം ഒത്തവണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ആമുഖം

നിങ്ങളുടെ വെള്ളം ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് കണക്കുകൂട്ടുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ലോകത്തിലെ ജല വിഭവങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വഴി ക്ഷയിച്ചും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴും പാശ്ചാത്യലോകത്ത് ആണെങ്കിലും, വെള്ളം ഏറ്റവും വിർച്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അനുദിന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പലരും വർദ്ധിക്കുന്നു. വെർച്വൽ ജല ഉപഭോഗം വെള്ളം ദുർലഭമായ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, വെർച്വൽ വെള്ളം വോള്യം ഉത്പാദനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി 140 ലിറ്ററാണ്. (ഉദാഹരണത്തിന്, വാഷിംഗ് ൽ) മാത്രമാണ് നേരിട്ട് വെള്ളം ഫൂട്ട്പ്രിന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വെള്ളം, വെർച്വൽ പ്രദർശനവും ഇതേ കാണിക്കുന്നു; നിങ്ങളെ സംഹരിക്കും വെള്ളം അളവ് ചെയ്യരുത്.

നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ കാല്പാട്

... വളരെ നിലയിൽ അതു മാത്രം ആണ് ... നിന്റെ മാത്രം അക്കൌണ്ടിൽ നിലവിലില്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുടിവെള്ളം, കുളിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് വെള്ളം വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ. നിങ്ങൾ വസ്ത്രം, ഷൂസ്, അത് ജല ഉപഭോഗം കണക്ട് പണിയുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പോലും,, ഇന്ധന ഉപയോഗം ധരിക്കാൻ. എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾ പ്രതിദിനം ഉപയോഗിക്കാം,

ഉപയോഗപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ

ചൂട് മുക്തി നേടാനുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വഴി

 • ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മാലിന്യ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാരണം Botlbnd വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക.
 • കഫീൻ അടങ്ങിയ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ബട്ടർ സ്വാഭാവിക പാനീയങ്ങളും കുടിക്കും.
 • പോലെ കഴിയുമെങ്കില്, വെളിച്ചം നിറമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചേ, പരുത്തി ഉടുപ്പു ഉപയോഗിക്കുക.
 • നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ പാനീയങ്ങൾ എടുക്കുക. തുടങ്ങിയവ Flon ചില സ്വാഭാവിക പാനീയം നാരങ്ങ നീര്, തേങ്ങ, ജ്യൂസ്. വെളിച്ചെണ്ണ പഞ്ചസാര, ഫൈബർ, പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും.
 • ഇത്തരം watermelons പോലുള്ള ധാരാളം സലാഡുകൾ പഴങ്ങളും ഇവ സ്വാഭാവികമായും വെള്ളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു Khaan-. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഫലം ഏതാണ്ട് 92% വെള്ളം മാത്രം, വൈറ്റമിൻ സി 14% വിയർപ്പു കുറയ്ക്കാൻ ഈർപ്പവും നികത്തുക സഹായിക്കുന്നു. വൈറ്റമിൻ ബി, പൊട്ടാസ്യം പഴങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ പുറമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • മൺപാത്രങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക.
 • എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക അതു ഈച്ചകൾ പൊടിയിൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ചെയ്തേക്കാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് തെരുവ് ഈയൊരു വിൽക്കുന്നത് ആ കട്ട് പഴങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം.
 • ഒരു കൈ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സ്മരിക്കുക. അത് പവർകട്ട് എന്ന സമയമാണ്.
 • വിൻഡോ മേൽ ഒരു ഷീറ്റ് മാറ്റിവെയ്ക്കുക തുറന്ന Vettiveria നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഹോം തണുത്ത വായു വിരിച്ചു സഹായിക്കുന്നു.

പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വികിരണം ഒഴിവാക്കാൻ 6 നുറുങ്ങുകൾ

എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ / ലാപ്ടോപ് ഹാനികരമായ വികിരണം നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന എന്തു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പഠനത്തിനും ഉറക്കം ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളില് അലർജി ആൻഡ് ഹൃദ്രോഗം നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണം ആയി നിങ്ങളുടെ PC, പ്രിന്റർ, മോഡം, ഒപ്പം ഉന്നത-ഫൈ ഉപകരണങ്ങൾ, ഭാഗങ്ങൾ, സംഭവിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്നു. CRT കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ, ഉദാഹരണത്തിന് 3 4 സെ.മീ, അടുത്ത 4 Miligos Miligos റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ സൗജന്യമാണ്.

ഇവിടെ നിങ്ങൾ വികിരണം നമ്മെത്തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിലൂടെ ചില തന്നിരിക്കുന്ന നുറുങ്ങുകൾ, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവയാണ്:

 1. ആദ്യം നിങ്ങൾ അവർ ഒന്നാം CRT മോണിറ്റർ പ്രത്യേകിച്ചും, നിങ്ങളുടെ പഴയ പിസി നീക്കം. പഠനം വികിരണം വലിയ അളവിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പഴയ കാഥോഡ് റേ-ട്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ബോക്സുകൾ (CRT) എന്ന് കാണിക്കുന്നു. എൽസിഡി മോണിറ്റർ വികിരണം റിലീസിന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അളവിൽ ആണ്. ഇത് 30 ഫ്രണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് സെ.മീ 0.3 Miligos-പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന വശങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് ഫ്രീക്വൻസി വികിരണം (EMF) വിടുന്നു ആണ്. സങ്കീർണ്ണമായ വിദ്യകൾ പുതിയ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം സ്റ്റഡീസ് പുറമേ, പുതിയ മോഡലുകളായ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഏതാണ്ട് ഇരട്ട defacement സ്വതന്ത്ര തെളിയിച്ചത്.
 2. സ്ക്രീൻ വഴിപാടു ന് കമ്യൂട്ടർ റേഡിയേഷൻ അരിപ്പ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ വികിരണം ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കാനാകും. അവർ തരംഗങ്ങൾ സ്രവിക്കുന്ന കാരണം ഏതെങ്കിലും മെറ്റാലിക് വസ്തുക്കൾ ചുറ്റും കമ്മ്യൂട്ടർ, പാടില്ല.
 3. പോലെ വളരെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ തെളിച്ചം നിലനിർത്തുക, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റി കാണാൻ നേടുകയും. സ്ക്രീൻ പകിട്ടാർന്ന കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ വേഗത്തിൽ ആണ് ഇത്. സ്ക്രീനിന്റെ തെളിച്ചം നിന്റെ കണ്ണു പോലും കേടുപാടുകൾ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ അല്ല എന്നതും ഓർക്കണം. സ്ക്രീനിന്റെ മുന്നിൽ 50 75 സെ.മീ. കാണുന്നതിനായി ദൂരം അനുയോജ്യമാണ്.
 4. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വികിരണം ദോഷ ഇഫക്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പിസി സ്റ്റോറേജ് പോകും. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവസാന ഭാഗം അത് സിറ്റിങ് വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്തു അല്ല അത്തരം നിർത്തേണം. അടുത്ത ഭാഗം കുറവോ മൂർച്ചയുള്ള പോൾ പഠനം, അതിന്റെ മുതുകത്തു, വളരെ വേഗത്തിൽ വികിരണങ്ങൾ, റേഡിയേഷൻ-സ്വതന്ത്ര തുറന്നിടുന്നു.
 5. കേൾപ്പിക്കും വിചിത്രമായ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അതു ഫലപ്രദമാണ്. പഠനം അനുസരിച്ച്, കള്ളിച്ചെടി സസ്യങ്ങളെ റേഡിയേഷൻ ആഗിരണം കഴിവാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വർക്ക്സ്റ്റേഷനിലുള്ള നിങ്ങളെ കള്ളിച്ചെടി പ്ലാന്റ് കണ്ടെത്താൻ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ മിനിമം വികിരണം എത്താൻ.
 6. കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്നും കാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വികിരണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ ദോഷകരമായ ആണ്, ലഭിക്കും. താങ്കളുടെ മുറിയിൽ ശരിയായ വെൻറിലേഷൻ കുറച്ചത് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പിസി തണുപ്പ് / ഫാൻ സമീപം Vetileted കുറയ്ക്കാം കഴിയും, അത് തോന്നി ആണ്. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന വൈദ്യുതകാന്തിക കണികകളുടെ വികിരണം മുഖത്ത് വീഴുന്ന അങ്ങനെ, നിങ്ങൾ, തമ്മിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഖം കഴുകുക വരാം ഇനിമുതൽ. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ defacement ഹാനികരമായ ഈ നടപടികളുമായി 70% ഭാഗങ്ങൾ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

നുറുങ്ങുകൾ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ സെൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ (വികിരണം)

സെൽ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് കോളർ ശബ്ദം (ശബ്ദം) വാചക സന്ദേശം വികിരണങ്ങളെത്തുന്നുണ്ട്.ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ റിസ്ക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആണെങ്കിലും എന്നാൽ, ചില പഠനങ്ങൾ (അല്ല എല്ലാ പഠനങ്ങൾ) സെൽഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വ്യക്തികൾ വായിൽ അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ (തലച്ചോറിൽ) മുഴകൾ വളരെ കണ്ടെത്തി കൂടുതൽ സാധ്യത മക്കളുടെ പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വികിരണങ്ങളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും സ്വയം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ താഴെ നുറുങ്ങുകൾ പാലിക്കുകയും.

കുറഞ്ഞ വികിരണം 1. വാങ്ങുക ഫോൺ
നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ EWG ഉപഭോക്താവ് ഗൈഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. (നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മോഡൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഡൌൺ Pritend ചെയ്തേക്കാം.) വഴി ഫോൺ മാറ്റുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കുക, നിങ്ങൾ നിവൃത്തി മാറ്റേണ്ട കുറഞ്ഞ വികിരണം ലഭിക്കും.

2. ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുക
ഫോൺ ഹെഡ്സെറ്റ് നിന്നു വരുന്ന വികിരണം കുറയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെൽ ഫോൺ ഹെഡ്സെറ്റ് ഗൈഡ് Wairyukt പ്രവേശനം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ഫോൺ (വിദഗ്ധരുടെ ഐകകണ്ഠ്യേന അല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ് രണ്ട് ആരാണ്) ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചെവി നിന്ന് അത് നീക്കം തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ല അതിനാൽ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് നിന്നും പെർസിസ്റ്റന്റ് താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള വികിരണം ചില പുറത്താണ്. സ്പീക്കർ മോഡിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതും തലച്ചോറിലെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു.

3. കൂടുതൽ കേൾക്കുക കുറച്ച് സംസാരിക്കുന്നു
നിങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വികിരണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വികിരണങ്ങൾ തടയുന്നതാണ് ആശയവിനിമയം ഉള്ളപ്പോൾ അയയ്ക്കുക. അതിനാൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കും വിടുവിക്കയും.

4. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ നിലനിർത്തുക
ദൂരെ ഒരു പോക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം, നെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന ഭാഗം നിന്നും ഫോൺ, വിശേഷമാണ് റേഡിയേഷൻ ആഗിരണം കഴിയും അനുസരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ ഫോണിൽ സമയത്ത് നീ (ഹെഡ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൽ) ആകുന്നു.

വരെ (സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാൻ) സംസാരിക്കുന്നത് അധികം 5. വാചകസന്ദേശമയയ്ക്കൽ
കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി (കുറഞ്ഞ വികിരണം) ടെക്സ്റ്റ് അയക്കാൻ ഒരു ശബ്ദം കോൾ അയയ്ക്കുക ആവശ്യമാണ്.വാചകസന്ദേശമയയ്ക്കൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ വികിരണം കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംവാദം സമയം നിങ്ങളുടെ ചെവി വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആണ്.

6. മോശം സിഗ്നൽ? ഫോണിൽ നിന്ന് അശേഷം വിട്ടുനിൽക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സിഗ്നല് ബാറുകൾ ഈ വികിരണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ നേടുകയും ഗോപുരം നിന്നും എങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സിഗ്നൽ രൂപപ്പെടുകയും എന്ന് അർഥം. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ മാത്രമേ കൂടുതൽ സിഗ്നലുകൾ എങ്കിൽ കോളുകൾ കേൾക്കാൻ.

7. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ തടയുക
ആഗിരണം സെൽ ഫോൺ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ തലച്ചോറിൽ കുട്ടി ഇരട്ടിയാക്കി ആണ് അധികം. EWG കൂടാതെ കുറഞ്ഞത് ആറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ ഏജൻസികൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ, അത് കുട്ടികളുടെ ഫോണുകൾ പരിമിതമാണ് വേണം അടിയന്തര അവരെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ ഉത്തമം.

8. ഒഴിവാക്കാൻ "റേഡിയേഷൻ പരിചയും"
ഇത്തരം ആന്റിന ക്യാപ്പുകളോ പോലുള്ള വികിരണം പരിച അല്ലെങ്കിൽ കീപാഡ് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ ഫോണിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന ആണ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണമേന്മയും അതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ മൂടുന്നു.

3.11111111111
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top