Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തോറുമുള്ള പട്ടിക ജാതികള്‍

സംസ്ഥാനങ്ങൾ തോറുമുള്ള വിവിധ പട്ടിക ജാതികൾ


അസാം

I. സ്വയം ഭരണ സംവിധാനങ്ങളില്‍: -

1. ചക്മ

2. ദിമസ, കച്ചാരി

3. ഗാരോ

4. ഹാജോങ്

5. ഹമാര്‍

6. ഖാസി, ജെയിന്‍ഷ്യ, സിന്‍റെങ്ങ്, പ്നാര്‍,വാര്‍, ഭോയി, ലിംഗ്നാഗം

7. എല്ലാ കുക്കി ട്രൈബുകളും, ഉള്‍പ്പെടെ:-

(i) ബയാറ്റക്, ബെയ്റ്റെക്

(ii) ചാങ്സാന്‍

(iii) ചോങ്ക്ലോയ്

(iv) ഡൌങ്കല്‍

(v) ഗമാലൌ

(vi) ഗാങ്റ്റ്

(vii) ഗൈറ്റ്

(viii) ഹീന്നെങ്

(ix) ഹാവോക്കിപ്പ്, ഹൌപ്പിറ്റ്

(x) ഹാവോലൈ

(xi) ഹെങ്ന

(xii) ഹോങ്സങ്

(xiii) ഹ്രാഘ്വാള്‍, രാങ്കൊള്‍

(xiv) ജോങ്ബെ

(xv) ഘാവ്ചങ്

(xvi) ഖാവത്ലാങ്, ഘോതാലോങ്

(xvii) ഖേല്‍മ

(xviii) ഖോലൌ

(xix) കിപ്ഗെന്‍

(xx) കുക്കി

(xxi) ലെങ്താങ്

(xxiii) ലൌജം

(xxiv) ലൌവുന്‍

(xxv) ലൂഫെങ്

(xxvi) മാങ്കിയേല്‍

(xxvii) മിസാവോ

(xxviii) റിയാങ്

(xxix) സൈറേം

(xxx) സെല്‍നം

(xxxi) സിങ്സണ്‍

(xxxii) സിത്ലൌ

(xxxiii) സുക്ത്

(xxxiv) താദോ

(xxxv) താങ്ക്നെഗ്യൂ

(xxxvi) ഉയ്ബുഹ്

(xxxvii) വൈഫേയ്

8. ലഖേര്‍

9. മാന്‍ (തായ് സംസാരിക്കുന്നവര്‍)

10. ആനി മിസോ (ലുഷൈ) ട്രൈബുകള്‍

11. മികിര്‍

12. ആനി നാഗാ ട്രൈബുകള്‍

13. പാവി

14. സിന്തെങ്

15. ലാലുങ്

**II. അസാം സംസ്ഥാനത്ത് ബോഡോ ലാന്‍റ് ഭൂപ്രദേശങ്ങളില്‍ വരുന്ന ജില്ലകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നതും എന്നാല്‍ കര്‍ബി ആങ്ലോങ് കൂടാതെ ഉത്തര കച്ചാര്‍ കുന്നുകള്‍ മുതലായ സ്വയംഭരണ ജില്ലകള്‍ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്താല്‍:

II. അസാമിലെ സ്വയം ഭരണ ജില്ലകള്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍: -

1. കാഷാറിലെ ബര്‍മന്‍സ്

2. ബോറോ, ബോറോകാച്ചാരി

3. ഡിറോയി

4. ഹാജായ്

5. കച്ചാരി, സോന്‍വാല്‍

6. ലാലങ്

7. മെക്ക്

8. മിറി

9. റാഭ

10. ദിമസ

11. ഹാജോങ്

12. സിങ്ഫോ

13. ഘാമ്പ്തി

14. ഗാരോ

മേഘാലയ

1. ചക്മ

2. ദിമസ, കച്ചാരി

3. ഗാരോ

4. ഹാജോങ്

5. ഹ്മാര്‍

6. ഖാസി, ജയ്ന്‍റിയ, സിന്‍റങ്, പ്നാര്‍, വാര്‍, ഭോയി, ലിംഗ്നാഗ്നം

7. കുക്കി, താഴെപ്പറയുന്ന ഉപ-ട്രൈബുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ:-

i. ബയേറ്റ്, ബിയേറ്റ്

ii. ചാങ്സാന്‍

iii. ചോങ്ക്ലോയ്

iv. ദൌങ്കല്‍

v. ഗമലൌ

vi. ഗാങ്റ്റ്

vii. ഗൈറ്റ്

viii. ഹെന്നെങ്ക്

ix. ഹവോക്കിപ്പ്, ഹൌപ്പിറ്റ്

x. ഹാവോലായ്

xi. ഹെങ്ക്ന

xii. ഹോംഗ്സങ്

xiii. ഹ്രാങ്ഹ്വാല്‍, രാങ്ഘോള്‍

xiv. ജോങ്ബെ

xv. ഘാവ്ചങ്

xvi. ഘാവാത്ലാങ്, ഘാവാത്ലോങ്

xvii. ഖേല്‍മ

xviii. ഖൂഹൌ

xix. കിപ്ഗെന്‍

xx. കുകി

xxi. ലെങ്താങ്

xxii. ലാങ്ഗം

xxiii. ലൌജം

xxiv. ലൌവുന്‍

xxv. ലുഫെങ്

xxvi. മാങ്ജെല്‍

xxvii. മിസാവോ

xxviii. റിയാങ്

xxix. സൈറം

xxx. സെല്‍നാം

xxxi. സിങ്സണ്‍

xxxii. സിറ്റ്ലൌ

xxxiii. സുക്ത്

xxxiv. താദോ

xxxv. തങ്ങ്ക്

xxxvi. ഉയ്ബു

xxxvii. വൈഫേയ്

8. ലാഖര്‍

9. മാന്‍ (തായ് സംസാരിക്കുന്നവര്‍)

10. അനൈ മിസാവോ (ലുഷൈ) ആദിവാസികള്‍

11. മികിര്‍

12. അനൈ നാഗാ ആദിവാസികള്‍

13. പവി

14. സിന്‍റെങ്

15. ബോറോ കാചൈര്‍സ്

16. കൊച്ച്

17. റബ, റവ

ബിഹാര്‍

1. അസുര്‍

2. ബൈഗ

3. ബഞ്ചാര

4. ബാതുഡി

5. ബീഡിയ

6. ഭുമിജ് (ഉത്തര ചോട്ടാംഗ്പൂര്‍ കൂടാതെ ദക്ഷിണ ചോട്ടാംഗ്പൂര്‍ കൂടാതെ സന്താള്‍ പരാഗണാസ് ജില്ലകളില്‍)

7. ബിഞ്ച്യ

8. ബിറോര്‍

9. ബിര്‍ജിയ

10. ചെറോ

11. ചിക് ബറൈക്

12. ഗോണ്ട്

13. ഗോറൈറ്റ്

14. ഹൊ

15. കര്‍മാലി

16. ഖാറിയ

17. ഖാര്‍വാര്‍

18. ഖോണ്ട്

19. കിസാന്‍

20. കൊറ

21. കോര്‍വ

22. ലോഹറ, ലോറ

23. മാഹ്ലി

24. മല്‍ ഫേരിയ

25. മുണ്ഡ

26. ഒറാവോണ്‍

27. പര്‍ഹയ

28. സന്താള്‍

29. സൌറിയ പഹാറിയ

30. സവാര്‍

31. കവാര്‍

32. കൊല്‍

33. താറു

കുറിപ്പ്:- * അവിഭക്തം (ഝാര്‍ഘണ്ട് ഉള്‍പ്പെടെ)

ദാദ്ര & നാഗര്‍ ഹവേലി

1. ധോഡിയ

2. ദുബ്ല ഹല്‍പാതി ഉള്‍പ്പെടെ

3. കാഥോഡി

4. കൊക്ണ

5. കോലി ധോര്‍ കോല്‍ഘ ഉള്‍പ്പെടെ

6. നൈക്ദ അല്ലെങ്കില്‍ നായക

7. വാര്‍ലി

ദാം & ദിയൂ

കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉടനീളം: -

1. ധോഡിയ

2. ദുബ്ല (ഹല്‍പാതി)

3. നൈക്ദ (തലാവിയ)

4. സിദ്ദി (നായക)

5. വാര്‍ലി.

ഗോവ

1. ധോഡിയ

2. ദുബ്ല (ഹലാവിയ)

3. നൈക്ദ (തലാവിയ)

4. സിദ്ദി (നായക)

5. വാര്‍ലി.

6. കുന്‍ബി

7. ഗൌഡ

8. വെല്ലിപ്പ്.

ഗുജറാത്ത്

1. ബര്‍ദ

2. ബാവച്ച, ബാംച

3. ഭാര്വാര്‍ഡ് (അലെക്, ബറാദാ കൂടാതെ ഗിര്‍ വനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളില്‍)

4. ഭില്‍, ഭില്‍ ഗരാസിയ, ധോളി ഭില്‍, ദുങ്രി ഭില്‍, ദുങ്രി ഗരാസിയ, മേവാസി ഭില്‍, റാവള്‍ ഭില്‍ തഡ്വി ഭില്‍, ഭഗാലിയ, ഭിലാല, പവാര, വസാവ, വസേവ്.

5. ചരണ്‍ അലെക്, ബറാദാ കൂടാതെ ഗിര്‍ വനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളില്‍)

6. ചൌധുരി (സൂറത്ത്, വാസ്ലാദ് ജില്ലകളില്‍)

7. ചോധര

8. ധാങ്ക, തദ്വി, റ്റെറ്റാരിയ, വാല്വി

9. ധോഡിയ

10. ദൂബിയ

11. ദുബ്ല തലാവിയ, ഹല്‍പാതി

12. ഗാമിത്, ഗമാത, ഗാവിത് മാവ്ചി, പഡ്വി

13. കാഥോഡി, കത്കാരി, ധോര്‍ കാത്ഥോഡി, ധോര്‍ കത്കരി, സണ്‍ കാത്ഥോഡി, സണ്‍ കത്കരി

14. കൊക്ന, കൊക്നി, കുങ്ക

15. കോളി (കച്ച് ജില്ലയില്‍)

16. കോളീ ധോര്‍, തോര്‍ക്കെ കോളി, കൊല്‍ച, കൊങ്ഘ

17. കുന്‍ബി (ദങ്കാസ് ജില്ലകളില്‍)

18. നൈക്ദ, നായക, ചോളിവാല നായക, കപാഡിയ നായക, മോട്ട നായക, നാന നായക

19. പധാര്‍

20. പരാധി (കച്ച് ജില്ലയില്‍)

21. പരാധി, അദ്വിചിഞ്ചര്‍, ഫ്രാന്‍സെ പരാധി (അംറേലി, ഭാവനഗര്‍, ജാംനഗര്‍, ജുങ്കധ്, കച്ച്, രാജ്കോട്ട് കൂടാതെ സുന്ദര്‍നഗര്‍ ജില്ല എന്നിവ ഒഴികെ)

22. പട്ടേലിയ

23. പോമ്ല

24. റാബറി (അലെക്, ബറാദാ കൂടാതെ ഗിര്‍ വനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളില്‍)

25. റാത്വ

26. സിദ്ദി (അമറേലി, ഭാവനഗര്‍, ജാംനഗര്‍, ജുങ്കധ്, രാജ്കോട്ട് കൂടാതെ സുന്ദര്‍നഗര്‍ ജില്ലകളില്‍)

27. വാഘ്രി (കച്ച് ജില്ലയില്‍)

28. വാര്‍ലി

29. വിറ്റോലിയ, കോത്വാലിയ, ബറോഡിയ

30.ഭില്‍, ഭിലാല ബറേല, പട്ടേലിയ

31.തവേദി ഭില്‍, ബാവറ, വാസവ്, 32.പഡ്വി.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്

1. ഭോട്ട്, ബോധ്

2. ഗഡ്ഡി (1966 ലെ (1966 ലെ 31 ല്‍) പഞ്ചാബ് റീഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിയമത്തിലെ 5 ആം വിഭാഗത്തിന്‍റെ ഉപ-വിഭാഗത്തില്‍ (1) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എന്നാല്‍ ലാഹൌള്‍കൂടാതെ സ്പിതി ജില്ലകള്‍ ഒഴിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ ഒഴികെ)

3. ഗുജ്ജാര്‍ (1966 ലെ (1966 ലെ 31 ല്‍) പഞ്ചാബ് റീഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിയമത്തിലെ 5 ആം വിഭാഗത്തിന്‍റെ ഉപ-വിഭാഗത്തില്‍ (1) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊഴികെ

4. ജാഡ്, ലാമ്പ, ഖാമ്പ

5. കനൌറിയ, കിന്നര

6. ലഹൌള

7. പാങ്ക്വാല

8. സ്വാങ്ക്ല

9. ബേട്ട, ബേഡ

10. ഡോമ്പ, ഗാര, സോബ

ജമ്മു & കാശ്മീര്‍

1. ബാല്‍ട്ടി

2. ബേഡ

3. ബോട്ടോ

4. ബ്രോക്പ, ദ്രോക്പ, ദാര്‍ദ്, ഷിന്‍

5. ചാങ്പ

6. ഗറ

7. മോന്‍

8. പുരിഗ്പ

9. ഗുജ്ജാര്‍

10. ബകര്വാള്‍

11. ഗഡ്ഡി

12. സിപ്പി

കര്‍ണ്ണാടകം

1. അഡിയാന്‍

2. ബര്‍ദ

3. ബാവച്ച, ബാംച്ച

4. ഭില്‍, ഭില്‍ ഗരാസിയ, ഷോളി ഭില്‍, ദുങ്രി ഭില്‍, ദുങ്രി ഗരാസിയ, മേവാസി ഭില്‍, റാവള്‍ ഭില്‍, താദ്വി ഭില്‍,

ഭംഗാലിയ, ഭിലാല, പവ്റ, വാസവ, വാസവെ 5. ചെഞ്ചു, ചെഞ്ച്വാര്‍

6. ചോധര

7. ദുബ്ല, തലാവിയ, ഹല്‍പാതി

8. ഗാമിത്, ഗാംത, ഗാവിത്, മാവാച്ചി, പഡ്വി, വല്വി

9. ഗൌഡ്, നയ്ക്പോഡ്, രാജ്ഗോണ്ട്

10. ഗൌഡലു

11. ഹക്കിപ്പിക്കി

12. ഹസലരു

13. ഇരുളര്‍

14. ഇരുളിഗ

15. ജെനു കുറുബ

16. കാഡു കുറുബ

17. കമ്മാര (ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയിലും മൈസൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൊല്ലെഗില്‍ താലൂക്കിലും)

18. കണിവാന്‍, കണിയാന്‍ (മൈസൂര്‍ ജില്ലയിലെ കൊല്ലെഗില്‍ താലൂക്കില്‍)

19. കാത്തോഡി, കത്കരി, ധോര്‍ കാത്ഥോഡി, ധോര്‍ കത്കരി, സണ്‍ കാത്ഥോഡി, സണ്‍ കത്കരി

20. കാട്ടുനായകന്‍

21. കൊക്ണ, കൊക്നി, കുകുന

22. കോളി ധോര്‍, തോക്റെ കോളി, കൊല്‍ച്ച, കോല്‍ഘ

23. കൊണ്ട കാപസ്

24. കൊറാഗ

25. കോട്ട

26. കോയ, ബിനെ കോയ, രാജ്കോയ

27. കുഡിയം മേലേകുഡി

28. കുറുബ (കൂര്‍ഗ് ജില്ലയില്‍)

29. കുറുമന്‍സ്

30. മഹാ മലാസര്‍

31. മലൈകുഡി

32. മലാസര്‍

33. മല്യേകാണ്ഡി

34. മലേരു

35. മറാത്ത (കൂര്‍ ജില്ലയില്‍)

36. മറാതി (ദക്ഷിണ കാനറ ജില്ലയില്‍)

37. മേഡ

38. നൈക്ഡ, നായക, ചൊള്ളിവാള നായക, കപാഡിയ നായക, മോട്ട നായക, നാനാ നായക, നായിക് നായക്, ബേഡ, ബേഡാര്‍ കൂടാതെ വാത്മീകി.

39. പള്ളിയാന്‍

40. പണിയാന്‍

41. പരാധി, അദ്വിഞ്ചിഞ്ചാര്‍, ഫേസ് പരാധി

42. പട്ടേലിയ

43. രാഥവ

44. ഷോള്‍ഗ

45. സോളിഗാരു

46. തോഡ

47. വാര്‍ലി

48. വിട്ടോലിയ, കോത്വാലിയ, ബറോഡിയ

49. യവേര

50. സിദ്ദി (ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയില്‍)

കേരളം

1. അഡിയാന്‍

2. അരണ്ടന്‍

3. എറവെള്ളാന്‍

4. മലയ പുലയന്‍

5. ലുലാര്‍, ഇരുളന്‍

6. കാടര്‍

7. കമ്മാളര്‍ (1956 ലെ (1956 ലെ 37) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റീയോര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന മലബാര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഭാഗം5 ന്‍റെ ഉപവിഭാഗത്തില്‍ (1) വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം)

8. കണിക്കാരന്‍, കണിക്കാര്‍

9. കാട്ടുനായകന്‍

10. കൊച്ചു വേലന്‍

11. കൊണ്ട കാപ്പുകള്‍

12. കൊണ്റ്ററെഡ്ഡികള്‍

13. കൊറാഗ

14. കോത്ത

15. കുടിയാന്‍, മേലേകുടിയാന്‍

16. കുറിച്യര്‍

17. കുറുമര്‍

18. കരുമ്പന്മാര്‍

19. മഹാ മലാശര്‍

20. മലയ ആര്യന്‍

21. മലയ പണ്ഡാരം

22. മലയ വേടന്‍

23. മലങ്കുറവന്‍

24. മലാശര്‍

25. മലയന്‍ (1956 ലെ (1956 ലെ 37) സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റീയോര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന മലബാര്‍ ജില്ലയിലെ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഭാഗം 5 ന്‍റെ ഉപവിഭാഗത്തില്‍ (2) വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപ്രകാരം)

26. മലയരയന്‍

27. മണ്ണാന്‍

28. മറാത്തി (കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുര്‍ഗ് കാസര്‍ഗോഡ് താലൂക്കുകളില്‍)

29. മുതുവന്‍, മോഡുഗര്‍, മുഡവന്‍

30. പുലയന്‍

31. പള്ളിയാന്‍

32. പള്ളിയാന്മാര്‍

33. പണിയാന്‍

34. ഉള്ളാടന്‍

35. ഊരാളി

36. മലയ വേട്ടുവന്‍ (കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍)

37. പത്ത് കുറുമ്പര്‍, ജെനു കുറുമ്പന്‍

38. തച്ചന്തന്‍, തച്ചനാടന്‍ മൂപ്പന്‍

39. ചോളനായകന്‍

40. മാവിലന്‍

41. കരിമ്പാലന്‍

42. വേട്ട കുറുമന്‍

43. മലയ പണിക്കര്‍

ലക്ഷ്വദ്വീപ്

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം: - ലക്ഷദ്വീപ്, മിനിക്കോയ്, അമിനിദിവി ദ്വീപുകളില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പിന്മുറക്കാര്‍.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആദിവാസികളും താഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്‍പ്പെടെ:

1. അബോര്‍

2. അക

3. അപതാനി

4. ദഫ്ല

5. ഗാലോങ്

6. ഘാംതി

7. ഖോവ

8. മിഷിമി, ഇദു, താരോണ്‍

9. മോമ്പ

10. ഏത് നാഗാ ആദിവാസികളും

11. ഷെര്‍ഡുക്പെന്‍

12. സിങ്ഫോ

13. ഹ്രുസ്സാവോ

14. ടാഗിന്‍

15. ഘാംബ

16. അദി

മഹാരാഷ്ട്ര

1.അന്ധ്

2.ബൈഗ

3.ബര്‍ദ

4.ബാവച്ച, ബാംചാഭൈന

5.ഭാരിയ ഭൂമിയ, ഭൂയിന്‍ഹാര്‍

6. ഭൂമിയ, പാണ്ഡോ

7.ഭാട്ട്ര

8.ഭില്‍, ഭില്‍ ഗരാസിയ, ധോളി, ഭില്‍, ദാങ്ഗ്രി ഭില്‍, ദുങ്ഗ്രി ഗരാസിയ, മേവാസി ഭില്‍, റാവള്‍, ഭില്‍, തദ്വി ഭില്‍, ഭഗാലിയ, ഭിലാല പവാര, വാസവ, വസവേ

9. ഭുഞ്ചിയ

10.ഭിഞ്ച്വാര്‍

11.ബിറുല്‍, ബിരോര്‍

12.ചോധര, (അകോള, അമരാവതി, ഭണ്ഡാര, ബുള്‍ദാന, ചന്ദ്രപൂര്‍, നാഗ്പൂര്‍, വര്‍ദ്ധ, യാവത്മാള്‍, ഔറംഗബാദ്, ഭിര്‍മ്, നാന്ദഡ്, ഒസ്മാനാബാദ്, പര്‍ഭാനി ജില്ലകള്‍ എന്നിവ ഒഴിച്ച്)

13.ധാങ്ക, തദ്വി, തതേരിയ, വാല്വി

14.ധന്‍വാര്‍

15.ധോഡിയ

16.ദുബ്ല തലാവിയ, ഹല്‍പതി

17.ഗാമിത്, ഗാംത, ഗാവിത്, മാവ്ചി, പദ്വി

18.ഗോണ്ട്, രാജ്കോണ്ട്, അറാഖ്, അറ്റാഖ് ഗോണ്ട്, രാജ്ഗോണ്ട്, അറാഖ്, അറാഖ്, അഗാറിയ, അസുര്‍, ബേദി മറിയ, മഡാ മരിയ,

ഭടോലാ, ഭിമ്മ, ഭൂട്ട, കോളിഭുട്ട, കോയിലാഭുട്ടി, ഭര്‍, ബിസോണ്‍ഹോണ്‍ മരിയ, ഛോട്ടാ മരിയ, ദണ്ഡമി മരിയ, ധുരു, ധുര്‍വ, ധോബ, ധുലിയ, ദോര്‍ല, കൈക്കി, ഗട്ട, ഗട്ടി, ഗൈട്ട, ഗോണ്ട് ഗോവരി, ഹില്‍ മരിയ, കന്ദര കലങ്ക, ഘട്ടോലാ, കൊയിതര്‍, കോയ, ഖിര്‍വാര്‍, ഖിവാര, കുച്ചാ മരിയ, മേദിയ, മരിയ, മന, മീന്നവാര്‍, മോഘ്യ, മോഗിയ മോഘ്യ, മുഡിയ,(one word missing)നഗര്‍ച്ചി, നായിക്പോഡ്, ഓജ്ധ, രാജ് സോന്‍ഹരി ജ്ധാരെഖ, താടിയ, തോട്യ, വേഡ് മരിയ, വേദേ മരിയ.

19.ഹല്‍ബ, ബാല്‍ബി

20.കമാര്‍

21.കഥോഡി, കത്കരി, ധോര്‍ കഥോഡി, ധോര്‍ കത്കരി, സണ്‍ കത്കരി

22.കര്‍വാര്‍, കന്‍വാര്‍, കൌര്‍, ചേര്‍വ, രാതിയ, തന്‍വാര്‍, ചാറ്റിരി

23.ഖൈര്‍വാര്‍

24.ഖരിയ

25.കൊക്ണ, കൊക്ണി, കൊകുന

26.കൊല്‍

27.കൊലാം, മന്നേര്‍വര്‍ലു

28.കൊലി ധോര്‍; തോര്‍ക്കെ കൊലി, കൊല്‍ച്ച, കൊല്‍ഘ

29.കൊലി മഹാദേവ്, ദോങ്കര്‍ കൊലി

30.കൊലി മല്‍ഹാര്‍

31.കൊന്ദ്, ഘോന്ദ്, കന്ദ്

32.കൊര്‍ക്കു, ബോപ്ചി, മവാസി, നിഹാല്‍, നിശാല്‍, നഹുല്‍, ബോന്ദി, ബോണ്ടേയ

33.കോയ, ഭിനെ കോയ, രാജ്കോയ

34.നഗേഷ്യ, നഗാസിയ

35.നൈക്ദ, നായക, ചോളിവാല നായക, കപൈദ നായക, മോട്ടാ നായക, നാനാ നായക

36.ഒറോണ്‍, ധന്‍ഘഡ്

37.പര്‍ധാന്‍, പതാരി, സറോട്ടി

38.പരാധി, അവിചിഞ്ചാര്‍, ഫാന്‍സ് പരാധി, ഫന്‍സേ പരാധി, ലങ്കോലി പരാധി, ബെഹേലിയ, ബഹേല്ലിയ, ചിറ്റ പരാധി, ശികാരി, റ്റകങ്കാര്‍, ടാക്കിയ

39.പര്‍ജ

40. പട്ടേലിയ

41.പോംല

42.രത്വ

43.സര്‍വാര്‍, സവാര

44.ധാകുര്‍, തകാര്‍, കാ തകാര്‍, മ താകുര്‍, മാ തകാര്‍

45.തോട്ടി (ഔറംഗബാദ്, ഭിര്‍ നാന്ദഡ്, ഒസ്മാനബെദ് കൂടാതെ പര്‍ഭാനി ജില്ലകളിലും കൂടാതെ ചന്ദ്രപൂര്‍ ജില്ലയിലെ രജപുത്ര തഹ്സില്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും)

46.വാര്‍ലി

47.വിട്ടോലിയ, കോത്വാലിയ, ബറോഡിയ

48.വിട്ടോലിയ, കോത്വാലിയ, ബറോഡിയ

മണിപ്പൂര്‍

1.ഐമോല്‍

2. അനല്‍

3. അങ്കാമി

4. ചിരു

5. ചോത്തേ

6. ഗാങ്തെ

7. ഹ്മാര്‍

8. കാബുയി

9. കച്ചാ നഗാ

10. കൊയ്റാവോ

11. കൊയ്രങ്ക്

12. കോം

13. ലാംഗാങ്

14. മാവോ

15. മരാം

16. മാരിങ്ക്

17. ഏതെങ്കിലും മിസോ (ലുഷായി) ആദിവാസികള്‍

18. മോങ്സാങ്

19. മോയോണ്‍

20. പൈറ്റ്

21. പും

22. രാല്‍തെ

23. സെമ

24. സിംതെ

25. സുഹ്ത്

26. തങ്ഘൌള്‍

27. തദൌ

28. വൈഫുയി

29. സോഉ

30. പൌമൈ നാഗ

31. തരാവോ

32. ഖരാം

33. ഏതെങ്കിലും കുക്കി ആദിവാസികള്‍.

മിസോറാം

1. ചക്മ

2. ദിമസ (കച്ചാരി)

3. ഗാരോ

4. ഹാജോങ്

5. ഹ്മാര്‍

6. ഖാസി കൂടാതെ ജയിന്ഷ്യ, (ഖാസി, സിന്‍റെങ് അല്ലെങ്കില്‍ പ്നാര്‍, വാര്‍ ഭോയി അല്ലെങ്കില്‍ ലിഗ്നാഗ്നം ഉള്‍പ്പെടെ)

7. ഏതെങ്കിലും ജുകി ആദിവാസികള്‍, താഴെപ്പറയുന്നവ ഉള്‍പ്പെടെ: -

(i) ബൈയ്റ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ബെയ്തെ

(ii) ചാങ്സന്‍

(iii) ചോണലോയ്

(iv) ദൌങ്കല്‍

(v) ഗമലൌ

(vi) ഗാങ്തെ

(vii) ഗുയ്ത്

(viii) ഹാന്നെങ്ക്

(ix) ഹാവോകിപ് അല്ലെങ്കില്‍ ഹൌപിത്

(x) ഹാവോലായ്

(xi) ഹെങ്കന

(xii) ഹോങ്സുങ്

(xiii) ഹ്രാങ്വാല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രാങ്ഘോള്‍

(xiv) ജോങ്ബെ

(xv) നാവ്ചങ്

(xvi) നാവത്ലാങ് അല്ലെങ്കില്‍ നാവത്ലോങ്

(xvii) ഖെല്‍മ

(xviii) ഖൊലൌ

(xix) കിപ്ഗെന്‍

(xx) കുക്കി

(xxi) ലെന്താങ്

(xxii) ലാംഗ്കം

(xxiii) ലോജും

(xxiv) ലോവുണ്‍

(xxv) ലുഫെങ്

(xxvi) മങ്ജെല്‍

(xxvii) മിസാവോ

(xxviii) റിയാങ്

(xxix) സിയാറെം

(xxx) സെല്‍നാം

(xxxi) സിങ്സണ്‍

(xxxii) സിത്ലൌ

(xxxiii) സുക്ത്

(xxxiv) താദോ

(xxxv) തങ്നൌ

(xxxvi) ഉയ്ബു

(xxxvii) വൈഫേയ്

8. ലഖാര്‍

9. മാന്‍ (തായ് സംസാരിക്കുന്നവര്‍)

10. ഏതെങ്കിലും മൈസൌ (ലുഷായി) ആദിവാസികള്‍

11. മികിര്‍

12. ഏതെങ്കിലും നാഗാ ആദിവാസികള്‍.

13. പവി

14. സിന്‍റെങ്.

15. പൈറ്റ്

നാഗാലന്‍റ്

1. നാഗ

2. കുക്കി

3. കച്ചാരി

4. മികിര്‍

5. ഗാരോ

ഒറീസ്സ

1.ബഗാത്ത

2. ബൈഗ

3. ബഞ്ചാര, ബഞ്ചാരി

4. ബതൌഡി

5. ഭോട്ടഡ, ധോട്ടഡ

6. ഭൂയിയ, ബുയാന്‍

7. ഭൊമിയ

8. ഭുംജ്

9. ഭുഞ്ചിയ

10. ഭിഞ്ചല്‍

11. ഭിനിഹിയ, ഭിഞ്ചോഹ

12. ബിറോര്‍

13. ബോണ്ടോ പൊരാജ

14. ചെഞ്ചു

15. ദാല്‍

16. ദെസോവ ഭുമിജ്

17. ധാരുവ

18. ദിദായി

19. ഗദാബാ

20. ഗാണ്ഡിയ

21. ഘര

22. ഗോണ്ട്, ഗോണ്ടോ

23. ഹൊ

24. ഹോല്‍വ

25. ജതാപു

26. ജങ്

27. കന്ധ ഗൌഡ

28. കവാര്‍

29. ഖാരിയ, ഖൈരാന്‍

30. ഖര്‍വാര്‍

31. ഖോണ്ട്, കോണ്ട്, കന്ധ, നാങ്കുലി കന്ധ, സീത കെന്ധ

32. കിസാന്‍

33. കൊല്‍

34. കൊലാ ലഹാരാസ്, കൊല്‍ ലഹാരാസ്

35. കൊല്‍ഹ

36. കൊലി, മലി,(no such word in the English text) മല്‍ഹാര്‍

37. കൊണ്ടാഡോര

38. കൊറ

39. കൌറ

40. കോതിയ

41. കോയ

42. കുലിസ്

43. ലോധ

44. മാഡിയ

45. മഹാലി

46. മാങ്കിഡി

47. മാങ്കിര്‍ഡിയ

48. മാത്യ

49. മിര്‍ധാസ്

50. മുണ്ഡ, മുണ്ഡ ലഹോര, മുണ്ഡ മഹൈല്‍സ്

51. മുണ്ഡരി

52. ഒമാനാത്യ

53. ഒറാവോണ്‍

54. പരേങ്ക

55. പരോജ

56. പെന്‍ഷ്യ

57. രാജുവാര്‍

58. സന്താള്‍

59. സാവോര, സെര്‍വര്‍, സൌര, സഹാറ

60. ഷബാര്‍, ലോധ

61. സൌന്ദി

62. തരുവ

രാജസ്ഥാൻ

1.ഭില്‍, ഭില്‍ ഗരാസിയ, ധോലി ഭില്‍, ദുങ്ക്രി ഭില്‍, ദുങ്ക്രി ഗരാസിയ, മേവാസി ഭില്‍, റാവള്‍ ഭില്‍, തദ്വി ഭഗാലിയ, ഭിലാല, പവാര, വാസവ, വാസവേ

2. ഭില്‍ മിന

3. ദാമോര്‍, ദമാരിയ

4. ധങ്ക, തദ്വി, തതേരിയ, വാല്‍വി

5. ഗരാസിയ (രാജ്പുത് ഗരാസിയ ഒഴിച്ച്)

6. കാഥോഡി, കതാരി, ധോര്‍ കഥോഡി, ധോര്‍ കത്കരി, സണ്‍

7. കഥോഡി, സണ്‍ കത്കരി

8. കൊക്ണ, കൊക്ണി, കുക്ന

9. കൊലി ധോര്‍, തോര്‍ക്കെ കൊലി, കൊല്‍ച്ച, കൊല്‍ഘ

10. മിന

11.നൈക്ദ, നായക, ചോളിവാല നായക, കപാഡിയ

12. നായക, മോട്ട നായക, നാനാ നായക

13. പെടേലിയ സെഹേരിയ, സെഹേരിയ, സഹാരിയ.

14. സെഹേരിയ, സെഹേരിയ, സഹാരിയ.

സിക്കിം

1. ഭൂട്ടിയ (ചുമ്പിപ, ദോപ്താപ്പ, ദുക്പ, കഗാത്സി, ഷെര്‍പ, തിബറ്റിയന്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടെ)

2. ലാപെഹ

3. ലിമ്പൂ

4. തമാങ്

തമിഴ് നാട്

1. അഡിയാന്‍

2. അരണ്ടന്‍

3. എറവള്ളന്‍

4. ഇരുളര്‍

5. കദാര്‍

6. കമ്മാളര്‍ (കന്യാകുമാരി ജില്ല കൂടാതെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയിലെ ശെങ്കോട്ട താലൂക്ക് എന്നിവ ഒഴികെ)

7. കണിക്കാരന്‍, കണിക്കര്‍ (കന്യാകുമാരി ജില്ല കൂടാതെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയിലെ ശെങ്കോട്ട താലൂക്ക് എന്നീ ജില്ലകളില്‍)

8. കണിയാന്‍, കണ്യാന്‍

9. കാട്ടുനായകന്‍

10. കൊച്ചു വള്‍ക്കാന്‍

11. കൊണ്ട കാപുസ്

12. കൊണ്ടാറെഡ്ഡിസ്

13. കൊറാഗ

14. കൊത (കന്യാകുമാരി ജില്ല കൂടാതെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയിലെ ശെങ്കോട്ട താലൂക്ക് എന്നിവ ഒഴികെ) കുടിയ, മേലേകുടി

15. കുടീയ, മേലേകുടിയ

16. കുറിച്ച്യന്‍

17. കുറുമ്പന്മാര്‍ (നീലഗിരി ജില്ലയില്‍)

18. കുറുമന്മാര്‍

19. മഹാ മല്‍സാര്‍

20. മലയ ആര്യന്‍

21. മലമ്പണ്ഡാരം

22. മലയ വേടന്‍

23. മലങ്കുറവന്‍

24. മലാശര്‍

25. മലയാളി (ധര്‍മ്മപുരി, വടക്കന്‍ ആര്‍ക്കോട്ട് പുതുക്കോട്ടൈ, സേലം, തെക്കന്‍ അരിയോട്ട്, കൂടാതെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലകളില്‍)

26. മലയകാണ്ടി

27. മണ്ണാന്‍

28. മുഡുഗര്‍, മുഡുവാന്‍

29. മുത്തുവന്‍

30. പള്ളേയാന്‍

31. പള്ളിയാന്‍

32. പള്ളൈയാര്‍

33. പണിയാന്‍

34. ഷൊളാഗ

35. ടോഡ (കന്യാകുമാരി ജില്ല കൂടാതെ തിരുനല്‍വേലി ജില്ലയിലെ ശെങ്കോട്ട താലൂക്ക് എന്നിവ ഒഴികെ)

36. ഊരാളി

തൃപുര

1. ഭില്‍

2. ഭൂട്ടിയ

3. ചൈമല്‍

4. ചക്മ

5. ഗാരൂ

6. ഹലാം

7. ജാമിത

8. ഖാസിയ

9. കുക്കി, താഴെപ്പറയുന്ന ഉപ-ആദിവാസികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ:-

(i) ബൈയ്റ്റ്

(ii) ബെലാഹട്ട്

(iii) ചാല്യ

(iv) ഫണ്‍

(v) ഹജാങ്കോ

(vi) ജാങ്ക്തേയ്

(vii) ഘാരെങ്ക്

(viii) ഘെഫോങ്

(ix) കുണ്ഡേയ്

(x) ലൈഫാങ്

(xi) ലെന്‍റൈ

(xii) മിസേല്‍

(xiii) നാംതെ

(xiv) പൈതു, പൈതെ

(xv) രാങ്ചാന്‍

(xvi) രാങ്ഘോല്‍

(xvii) തങ്ക്ലൂയ

10. ലെപ്ച

11. ലുഷായ്

12. മാഗ്

13. മുണ്ഡ, കൌര്‍

14. നോഷ്യ

15. ഒറാങ്ക്

16. റൈങ്

17. സന്താള്‍

18. ത്രിപുര, ത്രിപുരി, ടിപ്പെര

19. ഉച്ചൈ.

ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്

1. ഭോട്ടിയ

2. ബുക്സ

3. ജൌന്‍സാരി

4. രാജി

5. തരു

6. ഗോണ്ട്, ധുരിയ, നായക്, ഓജ, പതാരി, രാജ് ഗോണ്ട് (മഹാരാജ്ഗഞ്ച്, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് നഗര്‍, ബസ്തി, ഗൊരഘ്പൂര്‍, ഡിയോറിയ, മൌ, അസാംഗഡ്, ജോണ്‍പൂര്‍, ബാലിയ, ഗാസിപൂര്‍, വാരാണസി, മിര്‍സാപൂര്‍ കൂടാതെ സോന്‍ഭദ്ര എന്നീ ജില്ലകളില്‍)

7. ഘാര്‍വാര്‍, ഖൈര്‍വാര്‍ (ഡിയോറിയ, ബാലിയ, ഘാസിപൂര്‍, വാരാണസി കൂടാതെ സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലകളില്‍)

8. സഹാറ്യ (ലളിത്പൂര്‍ ജില്ലയില്‍)

9. പരിഹാരിയ (സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍)

10. ബൈഗ (സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍)

11. പങ്ഹ, പണിക്ക (സോന്‍ഭദ്ര കൂടാതെ മിര്‍സാപൂര്‍ ജില്ലകളില്‍)

12. അഗാരിയ (സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍)

13. പതാരി (സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍)

14. ചേരോ (സോന്‍ഭദ്ര കൂടാതെ വാരാണസി ജില്ലകളില്‍)

15. ഭൂയിയ, ഭുനിയ (സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയില്‍)

കുറിപ്പ്:- * അവിഭജിതം (ഉത്തരാഞ്ചല്‍ ഉള്‍പ്പെടെ)

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍

1. അസുര്‍

2. ബൈഗ

3. ബഡിയ, ബേദിയ

4. ഭുമിജ്

5. ഭൂട്ടിയ, ഷേര്‍പ്പ, ടോട്ടോ, ദുപ്ക, കാഗതൈ, തിബറ്റന്‍, യോല്‍മോ.

6. ബിറോര്‍

7. ബിര്‍ജിയ

8. ചക്മ

9. ചേരോ

10. ചിക് ബരൈക്

11. ഗാരോ

12. ഗോണ്ട്

13. ഗൊറൈറ്റ്

14. ഹജാങ്

15. ഹോ

16. കര്‍മാലി

17. ഖര്‍വാര്‍

18. ഘോണ്ഡ്

19. കിസാന്‍

20. കൊറ

21. കൊര്‍വ

22. ലെപ്ച

23. ലോധ, ഖേരിയ, ഖാരിയ

24. ലോഹറ, ലോഹ്റ.

25. മാഘ്

26. മഹാലി

27. മാഹ്ലി

28. മാല്‍ പഹാഡിയ

29. മേച്ച്

30. മ്റു

31. മുണ്ഡ

32. നഗേസിയ

33. ഒറാവോണ്‍

34. പഹാഡിയ

35. രഭ

36. സന്താള്‍

37. സൌരിയ പഹാഡിയ

38. സവാര്‍.

39. ലിമ്പു (സുബ്ബ)

40. തമാംഗ്

ആന്‍റമാന്‍ & നിക്കോബാര്‍ ദ്വീപുകള്‍

1. ആന്‍റമാന്‍, ചറിയാര്‍, ചറി, കൊറ, തബോ, ബോ, യെരേ, കെഡേ, ബീ, ബലാവ, (one word missing) ജുവൈ, കൊല്‍

2. ജരാവാസ്

3. നിക്കോബാറീസ്

4. ഓങ്ക്സ്

5. സെന്‍റിലെലേസ്

6. ഷോം പെന്‍സ്.

ആന്ധ്രാ പ്രദേശ്

1. അന്ധ്, സാധു അന്ധ്

2. ബഗാത

3. ഭില്‍

4. ചെഞ്ചു

5. ഗദബാസ്, ബോഡോ, ഗദാബ, ഗുതോബ് ഗദാബ, കല്ലായി ഗദാബ,പരാങ്കി ഗദാബ, കെതേര ഗദാബ, കാപു ഗദാബ്

6. ഗോണ്ട്, നൈക്പോഡ്, രാജ്കോണ്ട്, കൊയ്തൂര്‍

7. ഗോണ്ടു (ഏജന്‍സി പ്രവിശ്യകളില്‍)

8. ഹില്‍ റെഡ്ഡീസ്

9. ജതാപുസ്

10. കമ്മാളര്‍

11. കാട്ടുനായകന്‍

12. കൊലാം,കൊലാവാര്‍

13. കൊണ്ഡ ധോരാസ്, കുബി

14. കൊണ്ട കാപുസ്

15. കൊണ്ടാറെഡ്ഡീസ്

16. കൊന്ധാസ്, കുഡി, കൊധു, ദേശയ കൊന്ധാസ്, ദോങ്ക്രിയ കൊന്ധാസ്, കുട്ടിയ കൊന്ധാസ്, തിക്രിയ കൊന്ധാസ്, യെനിറ്റി കൊന്ധാസ്, കുവിങ്ങ

17. കോതിയ, ബെന്‍തോ ഒറിയ, ബര്‍തിക, ദുലിയ, ഹോല്‍വ, സന്‍റോണ, സിധോപൈക്കോ

18. കോയ, ദോലി കോയ, ഗട്ട കോയ, കമ്മാറ കോയ, മുസാര കോയ, ഒഡ്ഡി കോയ, പട്ടിഡി കോയ, രാജാഹ്, രാഷാ കോയ, ലിംഗധാരി കോയ (സാധാരണം), കൊട്ടു കോയ, ഭിനെ കോയ, രാജ്കോയ

19. കുളിയ

20. മാലിസ് (അദിലാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, കരീംനഗര്‍, ഘമ്മം, മഹ്ബുബന്‍ നഗര്‍, മെഡാക്ക്, നലോഗോണ്ഡ, നിസാമാബാദ് കൂടാതെ വാറങ്കല്‍ ജില്ലകള്‍ ഒഴികെ)

21. മന്നാ ധോര

22. മുഖ ധോര, നോക്ക ധോര

23. നായകാസ് (ഏജന്‍സി പ്രവിശ്യകളില്‍)

24. പര്‍ധാന്‍

25. പോര്‍ജ, പരാങ്ങിപെര്‍ജ

26. റെഡ്ഡി ധോരാസ്

27. റോണ, റെന

28. സാവരാസ്, കാപ്പു സാവരാസ്, മലിയ സാവരാസ്, ഘുട്ടോ സാവരാസ്

29. സുഗാലിസ്, ലാമ്പഡിസ്, ബഞ്ചര

30. തോട്ടി (അദിലാബാദ്, ഹൈദരാബാദ്, കരീംനഗര്‍, ഘമ്മം, മഹ്ബുബന്‍ നഗര്‍, മെഡാക്ക്, നലോഗോണ്ഡ, നിസാമാബാദ് കൂടാതെ വാറങ്കല്‍ എന്നീ ജില്ലകളില്‍)

31. വാല്‍മീകി (വിശാഖപട്ടണം, ശ്രീകാകുളം, വിജയനഗരം, കിഴക്കന്‍ ഗോദാവരി കൂടാതെ പശ്ചിമ ഗോദാവാരി ജില്ലകളിലെ നിശ്ചിത മേഖലകളില്‍)

32. യെനാദിസ്, ചെല്ലാ യേനദി, കപ്പാല യേനദി, മാഞ്ചി യേനദി, റെഡ്ഡി യാനെദി

33. യെരുകുലാസ്, കൊറാച്ച, ദബ്ബ യെരുലുല, കഞ്ചാപുരി യെരുകുല, ഉപ്പു യെരുകുല

34. നക്കല, കുര്‍വിക്കാരന്‍

35. ധുലിയ, പൈകോ, പുട്ടിയ (വിശാഖപട്ടണം കൂടാതെ വിജയമഗരം ജില്ലകളില്‍)

മദ്ധ്യ പ്രദേശ്

1. ജ്ധാബുവ ജില്ല

2. മാണ്ഡ്ല ജില്ല

3. സുര്‍ഗുജ ജില്ല

4. ബസ്താര്‍ ജില്ല

5. സര്‍ദാര്‍പൂര്‍, ധാര്‍, കുക്ഷി കൂടാതെ മനാവാര്‍ താഹ്സില്‍സ് എന്നിവ ധാര്‍ ജില്ല 6 ല്‍.

6. ബര്‍വാണി, രാജ്പൂര്‍, സെന്‍റാവ, ഭികങ്കാവോണ്‍ കൂടാതെ മഹേശ്വര്‍ താഹ്സില്‍സ് ഘാര്‍ഗോണ്‍ (പശ്ചിമ നിമാര്‍) ജില്ല

7. ഖല്‍വ ആദിവാസി വികസന വകുപ്പ് ഹര്‍സുദ് താഹ്സില്‍, കൂടാതെ ഖാണ്ഡ്വ (കിഴക്കന്‍ നിമാര്‍)‍ ജില്ലയിലെ ബര്‍ഹാണ്‍ ജില്ല

8. രത്ലാം ജില്ലയിലെ സൈലാന താഹ്സില്‍

9. ബെതുല്‍ താഹ്സില്‍ (ബെതുല്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന വിഭാഗം എന്നിവ ഒഴികെ) കൂടാതെ ബെതുല്‍ ജില്ലയിലെ ഭൈന്‍ദേശി താഹ്സില്‍

10. സ്കോണി ജില്ലയിലെ സ്കോണി തഹ്സില്‍ ലഖാന്‍റോണ്‍ കൂടാതെ കുറൈ ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്

11. ബലാഘട്ട ജില്ലയിലെ ബൈഹാര്‍ താഹ്സില്‍

12. ഹോഷങ്കബാദ് ജില്ലയിലെ ഹോഷങ്കബാദ് താഹ്സില്‍ കേസ്ല വികസന ബ്ലോക്ക്

13. റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ ബിയോഹരി താഹ്സിലിലെ പുഷ്പരാജഗഡ് കൂടാതെ സോഹഗ്പൂര്‍ താഹ്സിലുകള്‍, കൂടാതെ ജയ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന ബ്ലോക്ക്

14. സിധി ജില്ലയിലെ ഗോപാധ്ബന്‍സ് താഹ്സിലിലെ കുസുമി ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്

15. റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ റായ്ഗഡ് താഹ്സിലിലെ ജാഷ്പുര്‍നഗര്‍, ഉദയ് നഗര്‍ കൂടാതെ ഘാര്‍ഖോഡ താഹ്സിലുകള്‍ കൂതാതെ ഖൈസാര ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്

16. കാട്ഘൊര താഹ്സില്‍ കൂടാതെ മര്‍വഹി ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്, ഗോറല്ല ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക് കൂതാതെ ബിലാസ്പൂര്‍ ജില്ലയിലെ ബിലാസ്പൂര്‍ താഹ്സിലിലെ കോട്ട റെവന്യൂ ഇന്‍സ്പെക്റ്റര്‍ സര്‍ക്കിള്‍

17. ദുര്‍ഗ് ജില്ലയിലെ ബലോദ് താഹ്സിലിലെ ദോണ്ടി ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്

18. മാന്‍പൂര്‍ കൂടാതെ മൊന്‍ല ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്കുകള്‍ കൂടാതെ രാജന്ദ്ഗാവോണ്‍ ജില്ലയിലെ രാജന്ദ്ഗാവോണ്‍ താഹ്സിലിലെ ചൌക്കി കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന ബ്ലോക്കുകള്‍

19. ഗാരിയാബന്ദ്, മെയിന്‍പൂര്‍ കൂടാതെ ബിന്ദ്രാനവഗാര്‍ താഹ്സിലിലെ ചുറാ ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്കുകള്‍, കൂടാതെ റായ്പൂര്‍ ജില്ലയിലെ ധാമാത്രി താഹ്സിലിലെ സിഹാവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന ബ്ലോക്ക്

20.മൊറേന ജില്ലയിലെ ഷോകോപൂര്‍ താഹ്സിലിലെ കറാഹാള്‍ വികസന ബ്ലോക്ക്

21. താമിയ കൂടാതെ ജമായ് ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്കുകള്‍, പത്വാരി സര്‍ക്കിള്‍ നമ്പറുകളായ 63 മുതല്‍ 68 വരെ കൂടാതെ 72 മുതല്‍ 73 ഗ്രാമങ്ങളായ സീര്‍ഗാവോണ്‍ ഘുര്‍ദ്ദ് കൂടാതെ പത്വാരി സര്‍ക്കിള്‍ നമ്പര്‍ 62 ഗ്രാമങ്ങളായ മൈനാവാരി കൂതാതെ ഗില്‍ പരാസിയ, പത്വാരി സര്‍ക്കിളിലെ നമ്പര്‍ 69 കൂടാതെ പത്വാരി സര്‍ക്കിളിലെ നമ്പര്‍ 97 ആയ ബാംഹാനി, ചിന്ദ്വാരാ താഹ്സിലിലെ കൂടാതെ ഹറാള്‍ ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്കിലെ കൂടാതെ പത്വാരി സര്‍ക്കിള്‍ നമ്പറുകളായ 26,27,30,31,32,41 മുതല്‍ 44,48,49,50-B,51 കൂടാതെ 60 അമരാവാര താഹ്സില്‍, ബിച്ചുവ ട്രൈബല്‍ വികസന ബ്ലോക്ക് കൂതാതെ പട്വാരി സര്‍ക്കിള്‍ നമ്പറുകളായ 1 മുതല്‍ 19,25 മുതല്‍ 30, 32 മുതല്‍ 37, പത്വാരിയിലെ ഗ്രാമം സര്‍ക്കിള്‍ നമ്പര്‍ 20 ഗ്രാമങ്ങളായ നിളാകാന്ദാ പത്വാരി സര്‍ക്കിളിലെ ധാണ്ഡികാപ്പാ.

24, ഗ്രാമങ്ങളായ രാമുധാനാ, സിലോറാ കൂടാതെ പത്വാരി സര്‍ക്കിളിലെ നമ്പര്‍ 31 കൂടാതെ മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളും ചിന്ദ്വാരാ ജില്ലയിലെ സൌന്‍സാര്‍ താഹ്സില്‍ മുലി ഗ്രാമം ഒഴികെ.

മദ്ധ്യപ്രദേശിന്‍റെ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് മേഖല ഷെഡ്യൂളുകളുടെ മേഖലകള്‍ (Part A States) എന്ന 1950 ലെ ഉത്തരവിനനുസൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്, 23.1.1950 ലെ ലെ ഉത്തരവ് (Constitution Order, 9) പ്രകാരമുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് മേഖലകള്‍ (Part B States) 1950 ലെ ഉത്തരവിനനുസൃതമായിട്ടുള്ളതാണ്. (Constitution Order 26) തീയതി 7.12.1950 കൂടാതെ ഒന്നുകൂടി മുകളില്‍ കാണുന്നതുപോലെ ഷെഡ്യൂള്‍ഡ് മേഖലകള്‍ (States of Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa) പ്രകാരം 1977 ലെ നിയമ പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് (Constitution Order, 109) തീയതി 31.12.1977. മുമ്പ് കണ്ട ഉത്തരവുകള്‍ റിസൈന്‍റ് ചെയ്തതിനുശേഷം അവ ഇതുവരെ മദ്ധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

3.08108108108
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top