Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
  • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

നല്ല ടീച്ചർ

കുട്ടി­കളെ ഉത്സാ­ഹ­ശീ­ല­ത്തോടെ നല്ല അറിവ്‌ നേടാനും, മന­സ്സില്‍ നന്മ വളര്‍ത്തി സമൂ­ഹ­ത്തിനു പ്രയോ­ജ­ന­മുള്ള വ്യക്തി­ക­ളാക്കി മാറ്റുവാനു­മുള്ള പ്രക്രി­യ­യിലെ പ്രധാന പങ്കാ­ളി­യാണ്‌ ടീച്ചര്‍.

ടീച്ചര്ക്ക്‌ ക്ളാസ്സില്‍ തന്റെ മുന്നി­ലി­രി­ക്കുന്ന കുട്ടി­ക­ളോട്‌ നല്ല സ്നേഹവും താല്‍പ­ര്യവും വേണം. ക്ളാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ടീച്ചര്ക്ക്‌ തന്നോട്‌ താല്‍പര്യം ഉണ്ടെന്ന്‌ തോന്നി­ക്ക­ണം.

ഇപ്പോള്‍ പഠി­പ്പി­ക്ക­ല­ല്ല, പഠി­ക്ക­ലാണ്‌ പ്രധാ­നം. ഒപ്പം വ്യക്തി­ത്വ­വി­ക­സ­ന­വും.

നല്ല ടീച്ചര്‍ കുട്ടി­ക­ളുടെ പഠ­ന­പ്ര­ക്രി­യയെ പ്രചോ­ദി­പ്പി­ക്കും. 

വേണ്ട വിദ്യാ­ഭ്യാസ യോഗ്യത നിര്‍ബ­ന്ധ­മാ­ണ്‌.

ടീച്ചര്ക്ക്‌ പ്രസ­ന്ന­തയും കഴിവും സാമര്‍ത്ഥ്യവും ഉണ്ടാ­ക­ണം. നല്ല ചിന്താ­ശക്തി വേണം, വിശ്വ­സ്തത വേണം. 

സ്ഫുട­മായും വ്യക്ത­മായും തനിക്ക്‌ ചുറ്റു­മുള്ളവര്‍ നന്നായി കേള്‍ക്കുന്ന രീതി­യില്‍ സംസാ­രി­ക്കാനും കാര്യ­ങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മന­സ്സി­ലാ­ക്കാനുമുള്ള കഴിവ്‌ വേണം. 

കാണാന്‍ ഭംഗി­യുള്ള രീതി­യില്‍ വ്രിത്തി­യായി വസ്ത്ര­ധാ­രണം ചെയ്തി­രി­ക്ക­ണം.

വിന­യാ­ന്വി­ത­യാ­യി­രി­ക്ക­ണം. മുഖത്ത്‌ പുഞ്ചി­രി­യു­ണ്ടാ­വ­ണം. 

കുട്ടി­കളെ ശ്രദ്ധി­ക്കാനും സംര­ക്ഷി­ക്കാനും കഴി­യ­ണം. അവ­രുടെ സ്വഭാ­വ­രൂ­പീ­ക­ര­ണ­ത്തിന്‌ മുന്‍ഗ­ണന നല്‍ക­ണം.

ശുചിത്വം വേണം. ക്ളാസ്സ്‌ മുറി­യില്‍ ശുചിത്വം നിഷ്ക്കര്‍ഷി­ക്ക­ണം.

സത്യ­സ­ന്ധത അനി­വാ­ര്യഗുണ­മാ­ക്ക­ണം. കുട്ടി­ക­ളെയും അതു ശീലി­പ്പി­ക്കണം.

മാന്യ­തയും ബഹു­മാ­നവും സ്വയം വന്നു ചേരുന്ന രീതിയില്‍ തന്റെ സ്വഭാവം ക്രമപ്പെടുത്ത­ണം.

ടീച്ചര്‍ നല്ല ധൈര്യ­ശാലി ആയി­രി­ക്ക­ണം.

ആവ­ശ്യ­മുള്ളപ്പോഴെല്ലാം മുഷിഞ്ഞ്‌ ജോലി ചെയ്യാന്‍ മന­സ്സു­ണ്ടാ­ക­ണം.

കുട്ടി­കളെ അവര്‍ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവര്‍ത്തി­കള്ക്ക്‌ സദാ അഭി­ന­ന്ദി­ക്ക­ണം. 

തമാ­ശ­ പറ­യുന്ന ടീച്ചറെ കുട്ടി­കള്‍ ഏറെ ഇഷ്ട­പ്പെടും.

ടീച്ചര്ക്ക്‌ നല്ല വായ­നാ­ശീലം ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്ക­ണം. കുട്ടി­കളെ വായി­ക്കാന്‍ പ്രേരി­പ്പി­ക്ക­ണം.

അച്ച­ട­ക്ക­ത്തിന്‌ കൂടു­തല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍ക­ണം. എന്നാല്‍ അനു­വ­ദി­ക്കാ­വു­ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കാം. 

കുട്ടി­കളെ ഭയ­പ്പെ­ടു­ത്ത­രു­ത്‌. കുട്ടി­കളെ ക്ളാസ്സ്‌ റൂമിലോ അതിനു പുറത്തോ ആക്ഷേ­പിച്ചും തരം താഴ്ത്തിയും സംസാ­രി­ക്ക­രു­ത്‌. മറ്റു കുട്ടി­ളു­മായി താര­തമ്യം ചെയ്യ­രു­ത്‌. 

കുട്ടി­കളെ ക്ഷമ­യോടെ കേള്‍ക്ക­ണം.

പഠ­ന­ത്തില്‍ പിന്നി­ലാ­കുന്ന കുട്ടിയെ കുറ്റ­പ്പെ­ടു­ത്താതെ പ്രത്യേ­ക­മായി അരി­കില്‍ വിളിച്ച്‌ ആത്മാര്‍ത്ഥ­ത­യോടെ താന്‍ സഹാ­യിക്കാ­മെന്ന്‌ പര്രഞ്ഞ്‌ അടി­ക്കടി പ്രോത്സാ­ഹി­പ്പി­ക്ക­ണം.

കുട്ടി­ക­ളുടെ ചോദ്യ­ങ്ങള്ക്ക്‌ വ്യക്ത­മായി മറു­പടി നല്‍ക­ണം. മറു­പടി ഉടന്‍ പറ­യാ­നാ­വി­ല്ലെ­ങ്കില്‍ വേണ്ട രീതി­യില്‍ ആലോ­ചിച്ചും റഫര്‍ ചെയ്തും പിറ്റേ ദിവസം പറ­യ­ണം.

സ്കൂളില്‍ കുട്ടി­കളെ തല്ലു­കയോ നിയ­ന്ത്രണം വിട്ട്‌ ശാസി­ക്കു­കയോ അരു­ത്‌. 

തന്റെ സ്വകാര്യ പ്രശ്ന­ങ്ങള്‍ ജോലിയെ ബാധി­ക്കാതെ നോക്ക­ണം.

ക്ളാസ്സില്‍ പതി­വായി വിഷാ­ദവും അസ­ന്തു­ഷ്ടിയും കാട്ടുന്ന കുട്ടി­കളെ പ്രത്യേകം 
ശ്രദ്ധി­ക്ക­ണം. അവരെ മന­സ്സി­ലാ­ക്കു­കയും പ്രത്യേ­ക­സ്നേഹം നല്‍കി വേണ്ട സഹായം ചെയ്യു­കയും വേണം.

ടീച്ച­റുടെ സംസാ­ര­ഭാഷ നന്നായിരിക്ക­ണം. മടി­യന്, വിഡ്ഢി, നാണ­മി­ല്ലാ­ത്ത­വന്, യൂസ്ലസ്‌, ശല്യ­ക്കാ­രന്, കള്ളന്‍ എന്നൊന്നും കുട്ടി­കളെ വിളി­ക്കാന്‍ പാടി­ല്ല.

ക്രിത്യ­നിഷ്ഠ നിര്‍ബന്ധം. ബെല്‍ അടി­ച്ചാല്‍ ഉടന്‍ ക്ളാസ്സില്‍ എത്ത­ണം. 

ക്ളാസ്സ്‌ മുറി­യില്‍ ശുചി­ത്വവും അടുക്കും ചിട്ടയും നിഷ്കര്‍ഷി­ക്ക­ണം. 

തന്റേതും സ്കൂളി­ന്റേ­തു­മായ സാധ­ന­ങ്ങള്‍ ക്രിത്യ­ത­യോടെ സൂക്ഷി­ക്കാന്‍ കുട്ടി­കളെ പഠി­പ്പി­ക്ക­ണം.

ഓരോ കുട്ടി­യു­ടെയും പ്രത്യേക കഴി­വു­കള്‍ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാ­ഹി­പ്പി­ക്ക­ണം. കലാ­കാ­യിക പ്രവര്‍ത്ത­ന­ങ്ങ­ളില്‍ കഴി­വു്‌ നോക്കി പ്രചോ­ദനവും പ്രോത്സാ­ഹ­നവും നല്‍ക­ണം.  

നല്ല സ്വഭാ­വ­മ­ര്യാ­ദ­കള്‍ ശീലി­പ്പി­ക്ക­ണം. പാളി­ച്ച­കള്‍ അപ്പ­പ്പോള്‍ പറഞ്ഞ്‌ തിരു­ത്ത­ണം.

അധ്യാ­പ­ക­നോടും സ്കൂളി­നോടും കുട്ടിക്ക്‌ സ്ഥായി­യായ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാ­ക്കു­കയും അത്‌ നില­നിര്‍ത്തു­കയും വേണം.

നല്ല പ്രവര്‍ത്തി­കള്‍ക്കുള്ള അഭി­ന­ന്ദനം മറ­ന്നു­കൂ­ടാ.

താന്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപ­ന­ത്തോട്‌ കൂറും മേല­ധി­കാ­രി­ക­ളോട്‌ വിധേ­യ­ത്വവും അനു­സ­ര­ണയും ഉണ്ടാ­യി­രി­ക്ക­ണം.

3.5
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top