Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia

പങ്കുവയ്ക്കുക
Views
 • നില എഡിറ്റ്‌ ചെയുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാ

ടർക്കി­ കോഴി വളർത്തൽ

ടർക്കി­ കോഴി വളർത്തൽ ,അതു­മായി ബന്ധ­പ്പെട്ട വിപ­ണനം, മറ്റ്‌ വിക­സന സേവ­ന­ങ്ങൾ

ടർക്കി ഇന­ങ്ങൾ

 

ബോർഡ്‌ ബ്രസ്റ്റസ്‌ ബ്രോൺസ്‌

ഇവ­യുടെ നിറം ശരിക്കും ബ്രോൺസ്‌ അല്ല കറു­പ്പാ­ണ്‌. പിടക്ക്‌ വെളുത്ത തുമ്പുള്ള കറുത്ത തുവ­ലു­ക­ളാ­ണ്‌. 12 ആഴ്ച ആകു­മ്പോ­ഴേക്കും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസം തിരി­ച്ച­റി­യാൻ ഇത്‌ സഹാ­യി­ക്കും.

ബോർഡ്‌ ബ്രൂസ്റ്റഡ്‌ വൈറ്റ്‌

വെളുത്ത തുവ­ലുള്ള വൈറ്റ്‌ ഹോളണ്ടും ബോർഡ്‌ ബ്രൂസ്റ്റഡ്‌ ബ്രോൺസും ചേർന്ന സങ്ക­ര­ഇ­ന­മാ­ണി­ത്‌. കോർണർ യൂണി­വേ­ഴ്സി­റ്റി­യാണ്‌ ഇതിനെ വിക­സി­പ്പി­ച്ചെ­ടു­ത്ത­ത്‌. ചൂടു­പ്ര­തി­രോ­ധി­ക്കാ­നുള്ള കഴി­വ്‌, ഇന്ത്യ­യിലെ കാർഷി­ക­കാ­ലാ­വ­സ്ഥക്ക്‌ ഏറ്റവും അനു­യോ­ജ്യ­മായ ഇന­മാ­ക്കുന്നു ഇതിനെ.

ബെൽട്ട്സ്‌ വില്ലി സ്മാൾ വൈറ്റ്‌

അഗ്രി­കൾച്ച­റൽ റിസർച്ച്‌ സ്റ്റേഷൻ, ബെൽട്ട്സ്‌ വില്ലി, യു.­എ­സ്‌. എ. യാണ്‌ ഈ ഇനം വിക­സി­പ്പി­ച്ചെ­ടു­ത്ത­ത്‌. രൂപ­ത്തിൽ ബോർഡ്ബ്ര­സ്റ്റസ്‌ വൈറ്റി­നോട്‌ സാമ്യ­മു­ണ്ടെ­ങ്കിലും വലി­പ്പ­ത്തിൽ ചെറു­താ­ണ്‌. മുട്ട­യു­ത്പാ­ദ­നം, പ്രത്യ­ത്പാ­ദ­ന­ശേ­ഷി, വിരി­യാ­നുള്ള കഴിവ്‌ എന്നി­വ­യെല്ലാം വള­രെ­ഉ­യർന്ന­താ­ണ്‌.

പരി­പാ­ലനം


പൊതു­വി­വ­ര­ങ്ങൾ

 • മുപ്പത്‌ ആഴ്ച­മു­തൽ ടർക്കി മുട്ട­യി­ട്ടു­തു­ട­ങ്ങും.
 • മുട്ട­യി­ടുന്ന ദിവസം മുതൽ 24 ആഴ്ച­യാണ്‌ ഉത്പാ­ദ­ന­ക്ഷ­മ­ത­യു­ള്ളത്‌ .
 • നല്ല തീറ്റ­­ക്ര­മ­വും കൃത്യ­മായി പ്രകാശം ലഭ്യ­മാ­ക്കുകയും ചെയ്താൽ വർഷ­ത്തിൽ 60­-100 മുട്ട­കൾവരെ ടർക്കി­പ്പി­ട­യിൽ നിന്നും ലഭി­ക്കും.
 • 70% മുട്ട­കളും ഉച്ച­ക്കു­ശേ­ഷ­മാണ്‌ ഇടു­ന്ന­ത്‌.
 • നിറ­മുള്ള മുട്ട­കൾ 85 കി.ഗ്രാം ഭാര­മു­ണ്ടാ­വും. ഉറ­പ്പു­ള്ള­തോടും ഒരു വശ­ത്തേക്ക്‌ നല്ല വണ്ണം കൂർത്തതും ആയി­രി­ക്കും.
 • പ്രോട്ടീൻ, കാർബോ­ഹൈ­ഡ്രേ­റ്റ്‌, മിന­റൽ എന്നിവ യഥാ­ക്രമം 13.1 % , 11.8 %, 17% 0.8% അട­യി­രി­ക്കു­ന്നു. മുട്ട­യുടെ മഞ്ഞ­ക്കു­രു­വിൽ 18.67 -23.97 വരെ കൊള­സ്ട്രോൾ അട­ങ്ങി­യി­രി­ക്കു­ന്നു.

 

കൊക്കു­മു­റി­ക്കൽ

തൂവൽ പിഴു­തെ­ടു­ക്കു­കയും പര­സ്പരം കൊത്തു­കയും ചെയ്യുന്ന ശീലം ഇല്ലാ­താ­ക്കാൻ കൊക്കു­മു­റി­ക്കേ­ണ്ടത്‌ അത്യാ­വ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. വിരി­ഞ്ഞ­ദി­വ­സമോ 3-5 ആഴ്ച പ്രായ­മാ­കു­മ്പോഴോ കൊക്കു­മു­റി­ക്കൽ നട­ത്താം. നാസാ­ദ്വാ­ര­ങ്ങൾ മുതൽ അറ്റം­വ­രെ­യുള്ള ഭാഗ­ത്തിൽ പകുതി മുറി­ച്ചു­ക­ള­യാം.

നഖം നീക്കം­ചെ­യ്യൽ

വിരിഞ്ഞ ദിവ­സം തന്നെ നഖം നീക്കം ചെയ്യാം. ഏറ്റവും പുറത്തെ ചർമ്മ­ത്തിനുള്ളിൽ വച്ച്‌ മുറിച്ച്‌ മുഴു­വൻ നഖവും നീക്കം ചെയ്യു­ക.

തീറ്റ­ക്രമം


 • കോഴിയെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌ പ്രോട്ടീൻ, അമിതോ ആസി­ഡു­കൾ, ജീവ­ക­ങ്ങൾ, ധാതു­ല­വ­ണ­ങ്ങൾ എന്നിവ ടർക്കിക്ക്‌ കൂടു­തൽ ആവ­ശ്യ­മു­ണ്ട്‌. 1994 -ൽ എൻ. ആർ. സി. നിർദ്ദേ­ശിച്ച തീറ്റ­ക്രമം താഴെ കൊടു­ക്കു­ന്നു.

 • ഇന്ത്യൻ സാഹ­ച­ര്യ­മ­നു­സ­രിച്ച്‌ എൻ.­ആർ. സി. യുടെ നിർദ്ദേശം അതേ­പടി തുട­രു­ന്നത്‌ എളു­പ്പ­മ­ല്ല. എൻ.­ആർ.സി നിർദ്ദേ­ശി­ച്ച­തിൽ നിന്നും എല്ലാ പോഷ­ക­ങ്ങളും 10% കുറച്ച്‌ പിൻതു­ട­രു­ന്ന­താ­ണ്‌. നമ്മുടെ സാഹ­ച­ര്യ­ത്തിന്‌ അനു­യോ­ജ്യം.

 • ടർക്കിക്ക്‌ ആവ­ശ്യ­മുള്ള റെഡി­മെയ്ഡ്‌ തീറ്റ വിപ­ണി­യിൽ ലഭ്യ­മ­ല്ല. ഇറ­ച്ചി­കോ­ഴി­ക­ളുടെ തീറ്റ­യിൽ കൂടു­തൽ ആവ­ശ്യ­മായ പ്രോട്ടീൻ ചേർത്ത്‌ കൊടു­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌.

 • തീറ്റ സംവി­ധാനം നല്ല­വണ്ണം ക്രമീ­ക­രിച്ച്‌ എലി­ക­ളുടെ ശല്യം ഒഴി­വാക്കി നഷ്ടം കുറ­ക്കു­ക. ഓ​‍േരോ കൂട്ട­ത്തി­ന്റെയും തീറ്റ ഉപ­യോ­ഗത്തെ ക്കുറി­ച്ചുള്ള കണ­ക്കു­കൾ കൃത്യ­മായി സൂക്ഷി­ക്കു­ക.


Nutrient

Age (weeks)

Breeding Hen

0 - 4

4 - 8

8 - 12

12 - 16

16 - 20

20 - 24

ME (Kcal/kg)

2800

2900

3000

3100

3200

3300

2900

Protein (%)

28

26

22

19

16.5

14

14

Lysin (%)

1.6

1.5

1.3

1.0

0.80

0.65

0.60

Methionine (%)

0.55

0.45

0.40

0.35

0.25

0.25

0.20

Methionine +

1.05

0.95

0.80

0.65

0.55

0.45

0.40

 

പോഷകാവ­ശ്യ­ങ്ങൾ

കോഴിയെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌ ടർക്കിക്ക്‌ കൂടു­തൽ പോഷ­ണ­ങ്ങൾ നൽകി­യാലെ അതി­വേഗം വള­രൂ. കോഴി­ത്തീ­റ്റ­യേ­ക്കാൾ ടർക്കി­തീറ്റ കൂടു­തൽ ചെല­വേ­റി­യ­താ­ണ്‌. ടർക്കിയെ തീറ്റു­ന്നതും കൂടു­തൽ ശ്രമ­ക­ര­മാ­ണ്‌. വിരിഞ്ഞ ഉടനെ തീറ്റ­ക്രമം തുട­ങ്ങു­ന്ന­താണ്‌ കൂടു­തൽ നല്ല­ത്‌. ടർക്കി പച്ച­പുല്ലും പുൽച്ചെ­ടി­ക­ളെയും ഭക്ഷിക്കും

Protein and energy requirement of turkey

Nutrients

Age in weeks

0-4

4-8

8-12

12-16

16-20

20-24

Adult

Energy (Kcal/ kg)

2800

2900

3000

3100

3200

3300

2900

Crude protein (%)

28

26

22

19

16

14

14

 

 

 

 

പാർപ്പിട സൗകര്യം

 • തുറ­സ്സായ സ്ഥലത്ത്‌ നല്ല വായു­സ­ഞ്ചാ­രവും അഴു­ക്കു­ചാൽ സൗക­ര്യവും ഉള്ള രീതി­യി­ലാണ്‌ ടർക്കി­കൂട്‌ പണി­യേ­ണ്ട­ത്‌.
 • എളുപ്പം വൃത്തി­യാ­ക്കാ­വു­ന്നതും അണു­ബാ­ധ­യേൽക്കാ­ത്ത­തു­മായതായി­രി­ക്കണം തറ. കോൺക്രീറ്റ്‌ ചെയ്യുന്നതാണ്‌ നല്ലത.​‍്‌
 • ടർക്കിയെ സാധാ­രണ തുറ­ന്നു­വിട്ടും 'ഡീപ്പ്‌ ലിറ്റർ സംവി­ധാ­ന­ത്തിലും വളർത്താ­റു­ണ്ട്‌. തുറന്ന്‌ വിട്ട്‌ വളർത്തു­ന്ന­തിനെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌' ഡീപ്പ്‌ ലിറ്റർ സംവി­ധാ­ന­ത്തിൽ വളർത്തു­ന്ന­താണ്‌ കൂടു­തൽ നല്ലത്‌ കാര­ണം, ലേബർകോസ്റ്റ്‌ കുറ­ക്കാം. ഭൂമി­വില ലാഭ­മാ­യി­രി­ക്കു­ം. കാലാ­വസ്ഥ മാറ്റ­ങ്ങൾ പ്രതി­കൂ­ല­മായി ബാധി­ക്കു­ന്നി­ല്ല. മണ്ണു­ജ­ന്യ­രോ­ഗ­ങ്ങ­ളും പരാ­ദ­രോ­ഗ­ങ്ങളും ഉണ്ടാ­വി­ല്ല, പരി­പാ­ലി­ക്കാൻ കൂടു­തൽ എളു­പ്പ­മാ­ണ്‌.
 • ടർക്കി­കോ­ഴി­കൾ വളരെ വേഗം വളർരു­ന്ന­വ­യാണ്‌ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന്‌ അംഗ­സംഖ്യ വർദ്ധി­ച്ചതു കൊണ്ടുള്ള കുഴ­പ്പ­ങ്ങൾ ഉണ്ടാ­കു­ന്നി­ല്ല.
 • ആദ്യ 3-4 ആഴ്ചക്ക്‌ ഒരു ച.­അടി ,സ്ഥ­ല­മാ­ത്രമെ ഒരു ടർക്കികോഴിക്ക്‌ ആവ­ശ്യ­മു­ള്ളൂ. തുടർന്ന്‌ -8 ആഴ്ച­കാ­ല­ത്തേക്ക്‌ 1.5 ച.­അടി സ്ഥലം ആവ­ശ്യ­മായി വരും. 10 ഃ 10 അടി­യുള്ള ഒരു കംപാർട്ട്മെന്റിൽ 100 ടർക്കി കോഴി­കളെ 4 ആഴ്ച­വരെ വളർത്താം. 4-8 ആഴ്ച­വരെ പ്രായ­മു­ള്ള­വയെ 10 ഃ 15 ചയ­അ­ടി­യുള്ള 20 കംപാർട്ടു­മെന്റിൽ വളർത്താം. 8-12 ആഴ്ച­യുള്ള ടർക്കിക്ക്‌ 2 ച.­അ­ടി­സ്ഥലം ആവ­ശ്യ­മാ­ണ്‌. തുടർന്ന്‌ 16 ആഴ്ച­വരെ പ്രായ­മു­ള്ള­വക്ക്‌ 2.5 ച.­അടി സ്ഥല­സൗ­കര്യം ലഭ്യ­മാ­ക്ക­ണം. 16 ആഴ്ച മുത­ലുള്ള ടർക്കിക്ക്‌ 3-5 ച.­അടി സ്ഥലം ആവ­ശ്യ­മായി വരു­ന്നു. ചെറിയ ഇന­ങ്ങൾക്ക്‌ സ്ഥല­സൗ­കര്യം അല്പം കുറ­ക്കാ­വു­ന്ന­താ­ണ്‌.­
 • സ­ഥ­ല­സൗ­കര്യം കുറ­വാ­ണെ­ങ്കിൽ പക്ഷി­ക­ളുടെ കൊക്കു­മു­റിച്ച്‌ നല്ല വെന്റി­ലേ­ഷൻ ലഭ്യ­മാ­ക്കി­യി­ല്ലെ­ങ്കിൽ ശ്വാസ­കോശ അണു­ബാധയുണ്ടാ­വാൻ സാധ്യ­ത­യു­ണ്ട്‌. 
  തുറന്നു വിട്ടു വളർത്തു­ക­യാ­ണെ­ങ്കിൽ സ്ഥല­സൗ­കര്യം മൂന്നി­ലൊ­ന്നായി കുറ­ക്കാം. എങ്കിലും മഴ­യിൽ നിന്നും വെയി­ലിൽനിന്നും സംര­ക്ഷണം നൽകാൻ കഴി­യുന്ന ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാ­വ­ണം.
 • കോഴിയെ അപേ­ക്ഷിച്ച്‌ ടർക്കിക്ക്‌ ചുടു­കൂ­ടു­തൽ അവ­ശ്യ­മാണ്‌. അതു­കൊണ്ട്‌ വിരി­ഞ്ഞു­വ­രുന്ന കുഞ്ഞു­ങ്ങൾക്ക്‌ ആദ്യ ആഴ്ച 950 ഫാരൻ ഹീറ്റ്‌ ഊഷ്മാവ്‌ ലഭ്യ­മാ­ക്ക­ണം. ഈ സമയം മുതൽ ആഴ്ച­യിൽ 50 ഫാരൻ ഹീറ്റ്‌ എന്ന തേതിൽ കുറച്ചു കൊണ്ട്‌ വന്ന്‌ 70 ഫാരൻഹീറ്റ്‌ ആക്കണം (അ­ന്ത­രീക്ഷ ഊഷ്മാ­വ്‌) വിരി­ഞ്ഞു­വ­രുന്ന കുഞ്ഞു­ങ്ങൾക്ക്‌ കൃതൃമ ചൂടു­നൽകുന്ന സംവി­ധ­ആനം മഞ്ഞു­കാ­ലത്ത്‌ 6 ആഴ്ച­യാ­കു­ന്ന­തോ­ടെയും വേനൽക്കാ­ലത്ത്‌ 4 ആഴ്ച­യാ­കു­ന്ന­തെ­ടെയും നിർത്താം. വിരി­ഞ്ഞി­റ­ങ്ങിയ കൂട്ട­ത്തെയും അവ­യുടെ ചല­ന­ത്തെയും ഒരാ­ഴ്ച­ത്തേക്കും തുടർന്നും നിരീ­ക്ഷി­ച്ചാൽ ചൂട്‌ ആവ­ശ്യ­മുണ്ടോ എന്ന്‌ കൃത്യമായി അ​‍ിറ­യാൻ കഴി­യും.

 

ബ്രീഡിംങ്ങ്‌

 

ഉത്പാ­ദനം സംബ­ന്ധിച്ച്‌

മുട്ട­യി­ടുന്ന പ്രായം

24 - 28 ആഴ്ച

ഒരു വർഷ­ത്തി൯ ഇടുന്നമുട്ട

70 - 100

മുട്ട­യുടെ ഭാരം

85 gm app.

വിരി­യാൻ വേണ്ടസമയം

28 ദിവസം

ആൺ പെൺ റേഷ്യോ

1 : 5

ഒരു പിടക്ക്‌ ശരാ­ശരി കുട്ടി­കൾ

43 - 63

 

ലിംഗ­നിർണ്ണയം

ടർക്കി­യിൽ ലിംഗ­നിർണ്ണയും എളു­പ്പ­മ­ല്ല. എന്നി­രു­ന്നാലും താഴെ പറ­യുന്ന രീതി­യിൽ അവ­ലം­ബി­ക്കാ­റു­ണ്ട്‌. 
ഭാരം നോക്കി - പിട­യേ­ക്കാൾ പൂവനു ഭാരം കൂടു­ത­ലാ­ണ്‌.

എല്ലാ ഇനങ്ങളിലും പ്രായപൂർത്തിയായ ടർക്കി പൂവന്-
‘താട’ കൊക്കിനു താഴെയുള്ള മാംസളമായ വളർച്ച. -പൂവൻ ടർക്കിയിൽ ഇത് പിടയേക്കാൾ വലുതും ഇലാസികതയുള്ളതും ആയിരിക്കും. 
പൂവൻ ടർക്കിയിൽ തീരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോഴേ ഇണചേരാനുള്ള ശ്രമം (മെതിയിൽ, ചെകൽ ഇടൽ) കാണും. ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരും. പിടകളിൽ ഈ സ്വഭാവം കാണുന്നില്ല.

സ്വഭാവികമായ ഇണചേരൽ

ഇവയുടെ ഇണചേരുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ‘സ്റ്റർട്ട്’ (ചെകൽ ഇടൽ,മെതിയിൽ) എന്നാണ് പറയുക. ഈ സമയത്ത് ചിറകുകൾ വിരിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഇടക്കിടക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വഭാവിക ഇണ ചേരലിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളിൽ ആൺ പെൺ അനുപാതം 1:5 ഉം വലിയവയിൽ 1:3 ഉം ആണ് നല്ലത് ശരാശരി40-50 ടർക്കികളെ ഒരു പിടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കാം. ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം പൂവനെ ഇണചേരാൻ ഉപയോഗിക്കാരില്ല. ഇവയുടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമത കുറയും. ഏതെങ്കിലും പിടയോട് പൂവന് പ്രത്യേക അടുപ്പം ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടു പൂവനെ 15 ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റികൊണ്ടിരിക്കണം.

ക്യത്യിമ ബീജസങ്കലനം

ടർക്കിക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഉത്പാദനക്ഷമത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും എന്നതാണ് ക്യത്യിമ ബീജസങ്കലത്തിന്റെ മേന്മ.

ബീജശേഖരണം

o   30-36 ആഴ്ച പ്രായമായ ടർക്കി പൂവനിൽ നിന്നു വേണം ബീജ ശേഖരിക്കേണ്ടത്.

 • ബീജശേഖരത്തിന് മുൻപ് 15 ദിവസത്തോളം പൂവനെ ഒറ്റക്ക് അടച്ചിടണം.
 • പൂവനെ തുടർച്ചയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കൊണ്ട് 2 ബീജം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും.
 • ഒരേ ഓപറേറ്റർക്കു തന്നെ പരമാവധി ബീജം ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്. ശരാശരി അളവ് 0.15 മില്ലി- .3 മില്ലി ആണ്.
 • ശേഖരിച്ച ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക.
 • ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു തവണയോ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലോ ബീജം ശേഖരിക്കാവുന്നതാണ്.

പിടകളിൽ ബീജസങ്കലനം

 • കൂട്ടത്തിടെ 8-10% പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യത്യമ ബീജസങ്കലനം നടത്താം.
 • ഓരോ മൂന്നുഴ്ചയിലും 0.025-.030 മില്ലി  നേർപ്പിക്കാത്ത ബീജം ഉപയോഗിച്ച് ബീജസങ്കലനം നടത്താം.
 • ഒരു മുട്ടയിടൽ കാലത്തിലെ 12 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഓരോ 15 ദിവസത്തിലും സങ്കലനം നടത്തുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കും ആറുമണിക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്.

 

വിരിയിക്കൽ

ടർക്കിയിൽ മുട്ടവിരിയാൻ 28 ദിവസം അടവെക്കണം 
പ്രക്യത്യാ ഉള്ള അടവക്കൽ- പൊരുന്നയുള്ള ടർക്കിപിട നന്നായി അടയിരിക്കും 10-15 മുട്ടകൾ വരെ ഇങ്ങിനെ വിരിയിക്കാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള മുട്ടത്തോടുള്ളതും വ്യത്തിയുള്ളതും നല്ല രൂപഭംഗിയുള്ളതും ആയ മുട്ടകളാണ് അടവക്കേണ്ടത്.60-80% വരെ വിരിയുകയും കുട്ടികൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവയും ആയിരിക്കും.

ക്യത്യമാ‍യി മുട്ടവിരിയിക്കൽ: ഇൻകുബേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ വിരിയിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ആവശ്യമായ ബാഷ്പസാന്ദ്രതയും ഊഷ്മാവും താഴെ പറയുന്നു.

ഗ്രൂപ്പ്ഊഷ്മാവ് (degree F)ആപേക്ഷിക ബാഷ്പസാന്ദ്രത (%)
സെറ്റർ

99.5

61-63

ഹാച്ചർ

99.5

85-90

മുട്ട ദിവസവും തിരിച്ചുമറിച്ചു വക്കണം. മുട്ടകൾ ക്രമമായി ശേഖരിക്കുകയും അഴുക്കും മണ്ണും ആകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും തോട് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ വിരിയാനുള്ള സാധ്യതകൂടും.

വിരിഞ്ഞിതുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം

വിരിഞ്ഞിതുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം

 • ടർക്കിയിൽ 0-4 ആഴ്ച്ചക്കാലം ബ്രൂഡിംങ്ങ് കാലമാണ്.
 • മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇത് 5-6 ആഴ്ച വരെയാകാം.
 • ടർക്കിയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടി സ്ഥലം ആ‍വശ്യമാണ്. വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡ് ബൾബുപയോഗിച്ചോ ഗ്യാസ്ബ്രൂഡർ ഉപയോഗിച്ചോ ചൂടുനൽകണം

ബ്രൂഡിംങ്ങ് കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാ‍ര്യങ്ങൾ:-

 • 0 - 4 ആഴ്ച പ്രയമുള്ള ടർക്കികുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1.5 ച. അടി സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്.
 • കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപുതന്നെ കൂട് റഡിയവണം.
 • 2 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വ്യത്താക്യതിയിൽ ലിറ്റർ വസ്തു വ്യന്യസിക്കണം.
 • ഊഷ്മാവ് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും ദൂരെ പോകാതയിരികാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം.
 • തുടക്കത്തിൽ 950 ഫാരൻ ഹീറ്റ് ചൂട് ലഭ്യമാവണം തുടർന്ന് 50 ഫ് വീതം കുറച്ച് ആഴ്ച തോറും 4 ആഴ്ചത്തേക്ക് കുറക്കണം.
 • ആഴംകുറഞ്ഞ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം.
 • ടർക്കിക്ക് തുടക്കത്തിൽ അതിജീവനശേഷികുറവാണ്. ഇക്കാലത്ത് ശരാശരി മരണനിരക്ക് 6-10% ആണ്.
 • തുടക്കത്തിൽ ഭയവും കാഴ്ചക്കുറവും മൂലം തീറ്റയെടുക്കുന്നതിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലും വളരെ മടികാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ബലപ്രയോഗിച്ച് തീറ്റിക്കണം.
 • സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിറ്റർ വസ്തു അറക്കപ്പൊടി, മരത്തിന്റെ ചിന്തേര് വേസ്റ്റ്, വൈക്കോൽ എന്നിവയാണ്.
 • തുടക്കത്തിൽ ലിറ്റർ വസ്തുവിന്റെ കനം 2 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കുകയും തുടർന്ന് അത് 3-4 ഇഞ്ചായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം

തീറ്റൽ

ടർക്കിയിൽ തുടക്കത്തിലുള്ള മരണകാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനം പട്ടിണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീറ്റുന്നതിലും മുൻപ് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. നിർബന്ധപൂർവ്വ തീറ്റുന്നതിൽ, 100 മില്ലി പാല് ഒരുലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ, പുഴുങ്ങിയമുട്ട, എന്നിവ 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ന തോതിൽ കൊടുത്താൽ പ്രോട്ടീൻ കുറവു പരിഹരിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഊർജ്ജം ഉറപ്പിക്കാം.

തീറ്റപാത്രത്തിനടുത്തേക്ക് ടർക്കിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിറമുള്ള വെള്ളാരം കല്ല്, മാർബിൾ കഷണങ്ങൾ, വെള്ളം എന്നിവ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ടർക്കികൾ  പച്ചപുല്ല് ഇഷ്ടപെടുന്നു. കൊത്തിയരിഞ്ഞ പച്ചപ്പുല്ല് ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഭക്ഷണ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കും.

രോഗനിയന്ത്രണം

ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യതിയാനം കൊണ്ട്‌ മരണനിരക്ക്‌ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. അതിനാൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുമേൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി വളർത്തുന്നതാണ്‌ ഉചിതം. കോഴികളിൽ മാരകമായി കണ്ടുവരുന്ന കോഴിവസന്ത, രക്താതിസാരം എന്നീ രോഗങ്ങൾ കാടകളിൽ അപൂർവ്വമായിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ. എന്നാലും താഴെപറയുന്ന രോഗങ്ങൾ കാടകളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്‌.

ബ്രൂഡർ ന്യുമോണിയ

കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാധാരണയായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്‌ ഇത്‌. ബ്രൂഡറിലെ ജലാംശം കൂടുമ്പോൾ ‘ആസ്പർജില്ലസ്‌’ എന്ന പൂപ്പൽ രോഗാണു വളർന്നാണ്‌ രോഗബാധയുണ്ടാകുന്നത്‌. ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗം നിമിത്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോകുന്നു. ബ്രൂഡറിലെ ജലാംശം കുറച്ചും തീറ്റയിൽ പൂപ്പൽ വളർച്ച തടയുന്നതിന്‌ കാത്സ്യം പ്രൊപ്പിയോണേറ്റ്‌ ചേർത്തും ഈ രോഗം തടയാം.

വയറുകടി

പ്രായപൂർത്തിയായ കാടകളിൽ സാധാരണയായി ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നു. നനവുള്ള ലിറ്ററും വൃത്തിഹീനമായ പരിസരവും ഈ രോഗത്തിന്‌ കാരണമാണ്‌. ഒരു ഗ്രാം സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ (ട​‍്ലു​‍്​‍ാ​‍്യരശി) ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തുടർച്ചയായി 3 ദിവസം കുടിക്കാൻ നൽകുന്നതാണ്‌ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗം.

കൊറൈസ(ശ്വാസകോശ രോഗം)

ശ്വാസകോശത്തേയും കുടലിനേയും ബാധിച്ചു പഴുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്‌. ഫുറാൽറ്റാഡോൺ ഹൈഡ്രോ ക്ളോറൈഡ്‌ 20 ശതമാനം എന്ന ഔഷധം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ 5 ദിവസം നൽകാം.

അർശസ്സ്‌ (ക്വയിൽ ഡിസീസ്‌)

കാടകളിൽ ഈ രോഗം സാധാരണയാണ്‌. ലിറ്റർ നനയാതിരിക്കുകയും കൂടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ രോഗബാധയെ ഒഴിവാക്കാം. കാടവളർത്തലിൽ ശുചിത്വത്തിനു വളരെ പ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട്‌. കൂടും പരിസരവും അണുനാശിനി തളിച്ച്‌ അണുവിമുക്തമാക്കുകയും രോഗം ബാധിച്ച കാടകളെ കൂട്ടിൽ നിന്നും ഉടൻ തന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ രോഗബാധ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഉത്പന്നങ്ങൾ

 

 

മുട്ട

ഉന്നത നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീനിന്റെ വളരെ നല്ല കലവറയാണ് മുട്ട . മറ്റു ഭക്ഷ്യ മാംസ്യങ്ങളിലെ ഗുണനിലവാരം നിർണ്ണയിക്കാൻ മുട്ടയിലെ പ്രോട്ടീൻ മാനദണ്ഡമാക്കാറുണ്ട്. അപൂരിത ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണിത്. വിറ്റാമിൻ സി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളുടേയും സമീക്യതമായ പോഷണങ്ങളും ധാതുലവണങ്ങളായ അയേൺ, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയും മുട്ടയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉയർന്നപോഷ്കഗുണവും താഴ്ന്ന കലോറി മൂല്യവും എളുപ്പം ദഹിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിനെ മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു സുരക്ഷിത ഇനമാക്കുന്നു.

രൂപകൽപന ചെയ്ത മുട്ടക്കൾ

രൂപകൽപന ചെയ്ത് കോഴിമുട്ടയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രദമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വലിയ മുട്ടയിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ 200-220 മി.ഗ്രാം കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം രൂപകൽ‌പന ചെയ്യുന്നമുട്ടയിൽ വിറ്റാമിൻ എ യുടേയും ഇ യുടേയും അളവ് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ച് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ കഴിയും.
കോയമ്പത്തുരുള്ള സുഗുണ പൌൾട്രി ഫാം ലിമിറ്റഡ് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഡിസൈനർ മുട്ട പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. (ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന്) 1, സുഗുണഹാർട്ട് (ഉയർന്ന അളവിൽ ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡും വിറ്റാമിൻ ഇ യും ചേർന്നത്) 2, സുഗുണ ആക്ടീവ് (ഉയർന്ന അളവിൽ ഡീ എച്ച് എ യും വിറ്റാമിൻ ഇ യും ഓർഗാനിക് സെലെനിയം എന്നിവ അടങ്ങിയത്) ഈ രണ്ട് ബ്രാന്റുകളും ഹ്യദായാരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. സാധാരണ മുട്ടയെ അപേക്ഷിച്ച് യോക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിൽ 24 ശതമാനം കുറവാണ്. ഇതിന്റെ വില 4.10 പൈസയും സാധാരണ മുട്ടയ്ക്ക് 3.90 പൈസയുമാണ്

മാംസം

ഫ്രയർ, ബ്രോയിലർ, റോസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ്. മുഴുവൻ കോഴികളും വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഫ്രയർ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്. ഈ വലിപ്പത്തിലെത്താൻ കുറച്ച് സമയം മതി. കൂടുതൽ കോഴികളും ഈ രൂപത്തിൽ കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളവയാണ് ബ്രോയിലർ. ഇവയും കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നു. റോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയവ. ഈ വകുപ്പിൽ പെട്ട റോസ്റ്റിറിങ്ങ് പിടക്കോഴികൾക്ക് വിലയും കൂടുതലാണ്

തൂവൽ

ഇപ്പോൾ തുവൽ തരംതരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് പല ഉത്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിത്തൂവലിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നാരുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ പൾപ്പ്, തുണികളിലും ചേർക്കൂന്നുണ്ട്. സെല്ലോ ഫേൻ പോലുള്ള വളരെ കനം കുറഞ്ഞ പോളിമർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാൻ കോഴി്ത്തൂവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ബയോഡിംഗ്രേഡബിൾ കാൻഡി റാപ്പേഴ്സിലും ഡിക്സ് പാക്ക് ബീവറേജ്ജുകളുടെ ഹോൾഡറിലും ഇത് കാണാം. ഡോഗ്ഫുഡിലും ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡാഷ് ബോർഡിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 90 ശതമാനം ദഹിക്കുന്ന ക്വിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാ‍ക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ഗവേ­ഷ­ണ­വി­ക­സന സ്ഥാപ­ന­ങ്ങൾ


 

സെൻട്രൽ   ഏവിയൽ  റിസർച്ച്  ഇൻറ്റിറ്റൂട്ട്, ഇസാന്ത്നഗർ

(കേന്ദ്ര പക്ഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം)

പക്ഷിവളർത്തലിൽ ഉത്പാദനവും- ഉല്പന്നവികസന സാങ്കേതികവിദ്യയിലും അടിസ്ഥാന-പ്രായോഗിക വികസനതലത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു. കോഴികളുടെ ജീൻകലവറ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൌൾട്രിസയൻസിൽ പരിശീലനവും ബിരുദാനന്ദതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും കോടുക്കുന്നതിൽ സ്ഥാപനം പങ്കെടുക്കുന്നു.

കോഴികളുടെ തീറ്റക്രമം, പരിപാലനം, ആരോഗ്യം, ഉത്പന്നങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുകയും കാലാകാലങ്ങളിൽ പുന:പരിശോധിച്ച് നവീകരിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അറിവുകൾ കോഴികർഷകർക്ക് എത്തിക്കുന്നു

പൌൾട്രി ഉത്പദനം, ഉത്പന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ, വിപണനം, വില, കയറ്റുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശ്രംഖലയുടെ ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഒരു സെർവർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പൌൾട്രിസയൻസിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും കൾസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു

സെൻട്രിൻ പൌൾട്രി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ, മുംബൈ

ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുക്കൊണ്ട് ലാഭകരമായ വ്യത്യസ്ത് ഇനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പുതിയ ബ്രീഡിംങ്ങുമാണ് സ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.
അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള മുട്ടക്കോഴി ഇനങ്ങളുടെ വികസനവും മൂല്യനിർണ്ണയവും വളർന്നുവരുന്ന വിപണി മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുക.
പൊതു മേഖലയിലേക്കും സ്വകാര്യമേഖലയിലേക്കും ആവശ്യമുള്ളനല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള തള്ളക്കോഴികളെ ലഭ്യമാക്കാൻ

വെറ്റിനറി കോളേജ്‌ പൂക്കോട്ട്‌ ആന്റ്‌ മണ്ണുത്തി

കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ വെറ്റി­നറി ആന്റ്‌ അനിമൽ സയൻസ്‌ 1955­ലാണ്‌ കേര­ള­ഗ­വൺമെന്റ്‌ സ്ഥാപി­ച്ച­ത്‌. 1972­-ൽ അത്‌ അഗ്രി­കൾച്ചർ യൂണി­വേ­ഴ്സി­റ്റിക്ക്‌ കൈമാ­റി. പഠ­നം, ഗവേ­ഷ­ണം, വിക­സനം എന്നി­വ­യാണ്‌ കോളേ­ജിന്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യ­ങ്ങൾ.
കോ­ളേ­ജു­ക­ളുടെ വിലാ­സ­ങ്ങൾ
 • കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ വെറ്റി­നറി ആന്റ്‌ അനി­മൽ സയൻസ്‌. മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ
 • കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ വെറ്റി­നറി ആന്റ്‌ അനി­മൽ സയൻസ്‌, പൂക്കോട്‌ വയ­നാട്‌
 • കോളേജ്‌ ഓഫ്‌ ഡയറി സയൻസ്‌ ആന്റ്‌ ടെക്നോ­ള­ജി., കോല­ഹ­ല­മേ­ട്‌, ഇടുക്കി

റീജ്യണർ പൌൾട്രിഫാം

മുട്ടക്കോഴികളുടേയും, മുട്ടയുടേയും വിതരണമാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനം.
കുടപ്പനക്കുന്ന്, കുരിപ്പുഴ, കൊല്ലം,
മണാർകോഡ്, കൊട്ടയം,
കൂവപ്പടി, എറണാകുളം
മലമ്പുഴ,പാലക്കാട്
ചാത്തമംഗലം, കോഴിക്കോട്
മുണ്ടയട്, കണ്ണൂർ

ഡക്ക് ഫാം നിരണം

വ്യത്യസ്ത ഇനം കോഴികളെ സംരക്ഷിക്കൽ, മുട്ടക്കും മാംസത്തിനുമയി വളർത്തുന്നു താറാവുകളുടെ ഗുണമേന്മ സംരക്ഷിക്കുക, താറാവുവളർത്തൽ ജനകീയമാക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ ഫാമിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന താറാവുക്കൾ ദേശി, വൈറ്റ് പെക്കിൻ, കാക്കിക്യാമ്പൻ, വിഗോറ സൂ‍പ്പർ എം എന്നിവയാണ്

സെൻ ട്രിൽ ഹാച്ചറി ചെങ്ങന്നൂർ

മ്യഗ പരിപാലന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനമാണിത് ഗുണമേന്മയുള്ള കോഴിയുത്പാദനമാണിതിന്റെ ലക്ഷ്യം. താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സെൻ ട്രൽ ഹാച്ചറി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കോഴിത്തീറ്റ ഫക്ടറി

കോഴിത്തീറ്റ പരിശോധന ലബോറട്ടറി സഞ്ചരിക്കുന്ന മ്യഗാശുപത്രി

കോഴികളെ ഇണചേർക്കുന്ന കേന്ദ്രം

കോഴിവളർത്തൽ പരിശീലന സ്ഥാപനം

കാട ഉത്പാദന യൂണിറ്റ്

പക്ഷിരോഗനിർണ്ണയ ലബോറട്ടറി, തിരുവല്ല

രോഗപരിശോധനയും നിയന്ത്രണവും ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്തിനായുള്ള യാത്രകൾ നടത്താറുണ്ട്. എല്ലാ സർക്കാർ-സർക്കാരിതര കോഴിഫാമുകൾ, നഴ്സറികൾ, ഇറച്ചിക്കോഴികൾ, യൂണിറ്റുക്കൾ എന്നീരോഗ നിർണ്ണയത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ഇങ്ങനെ സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്നു.

പരിപാടികളും പദ്ധതികളും

 

 

പൌൾട്രി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് (സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോഴിവികസന പരിപാടി)

മുട്ടയുത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുക, കോഴികളുടെ ഉത്പാദനവും വിതരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഗുണമേന്മയുള്ള കോഴിമാംസം, ശാസ്ത്രീയമായ കോഴിവളർത്തലിൽ പരിശീലനം, യുവജനങ്ങളേയും സമൂഹത്തിലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവേരയും കോഴിവളർത്തലിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സ്വയം തോഴിൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, വീട്ടുമുറ്റത്ത് കോഴിവളർത്തൽ തുടങ്ങാൻ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്റെ കോഴിവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു ബ്രോയിലർ ഫാം, ഒരു താറാവ് ഫാം, ഒരു സെൻ ട്രൽ ഹാച്ചറി, രണ്ട് തീവ്ര-കോഴിവികസന ബ്ലോക്കുകൾ, എന്നിവ ഈ വകുപ്പിനുകീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഡിസീസ് ഇൻ വെസ്റ്റിഗേഷൻ ആന്റ് കട്രോൾ പ്രോഗ്രാം

(രോഗ പരിശൊധനാ- നിയന്ത്രണ പരിപാടി )

ഇതിന്റെ ലക്ഷൃങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
കാലികളിലും കോഴികളിലും രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തൽ. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപ്പിപ്പിക്കുകയും രോഗ നിയന്ത്രിണ നിർമ്മാജന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരെ കാലികേളയും കോഴികേളയും കൂട്ടത്തോടെ വാക്സിനേഷനു വിധേയമാക്കുക. രോഗത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്താനുള്ള് പശ്ചാത്തല സൌകര്യം ഒരുക്കുക. രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പഠനവും നിയന്ത്രണവും, മറ്റു കന്നുകാലി – കോഴി രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക.

കോഴി സംരക്ഷണവും ആയിബധ്നപ്പെട്ട കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന്റെ പദ്ധികളും പരിപാടികളും

അന്യം നിന്നുപോകുന്നതും ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ജനസ്സുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റ് 10 )0 പദ്ധതിയിൽ ഒരു പരിപാടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങളായ ബീജം, അണ്ഡം, ഭ്രൂണം എന്നിവയുടെ ക്രിയോ പ്രിസർപേഷൻ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശീയമായ പല ജനസ്സുകളേയും ഇങ്ങിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴി താറാവ് ഫാമുകളുടെ വിപുലീകരണം
ഇന്ത്യാ ഗവണ്മെന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കോഴി – താറാവ് ഫാമുകളുടെ ഗൈഡ് ലൈനുകളനുസരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദ്യേശം
സംസ്ഥാന കോഴിഫാമുകൾക്കുള്ള സഹായം
കേന്ദ്രാവിഷ്ക്യത പദ്ധതിയായ “അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റേറ്റ് പൌൾട്രിഫാം” 10-)0 പദ്ധതിക്കാലത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തും നടപ്പിലാക്കി. നിലനിൽക്കുന്ന കോഴിഫാമുകളും മറ്റും ഇനങ്ങളായ താറാവ്, ടർക്കി, കാട, ഗിനികോഴി എന്നിവയുടെ ഫാമുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ധനസഹായത്തിന്റെ രീതി വടക്കൻ സംസ്ഥാ‍നങ്ങൾക്ക്100% വും തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 80:20 എന്ന രീതിയിലുമാണ്. സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ്, പ്രൈവറ്റ്, സഹകരണ /ഗവണ്മെന്റിതര ഏജൻസികൾ എന്നീ ഫാമുകൾക്കും സഹായം ബാധകമാണ്. അടവെക്കൽ, വിരിയിക്കൽ, വളർത്തൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തീറ്റമിൽ, ഗുണനിലവാര പരിശോധന, ഇൻ - ഹൌസ് രോഗനിർണ്ണയം എന്നീവക്കെല്ല്ലാം ചേർന്ന് ഒറ്റതവണയായാണ് * ധനസഹായം

നബർഡിൽ നിന്നൂള്ള ധനസഹായം

നബാർഡിന് കോഴിവളർത്തൽ മേഖലയിൽ തന്നെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
#കുറവ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കോഴി ബ്രീഡിംങ്ങ് ഫാം സ്ഥാപിക്കൽ. കൂടാതെ താറാവ് , കാട, ടർക്കി , ഗിനികോഴി എന്നിവക്കും
#കോഴിത്തീറ്റ പ്ലാന്റും അതോടൊപ്പം ലബോറട്ടറിയും സ്ഥാപിക്കുക.
# മുട്ട ഗ്രേഡിംങ്ങ്, പാക്കിംങ്ങ്, സംഭരണം, കയറ്റുമതി എന്നിവക്കുള്ള യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ.
#പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വാഹനം, ശിതീകരണ മുറി, എന്നീ എല്ലാവിധ സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഉത്പന്ന വിപണനം
#റീട്ടെയിൽ വില്പന കേന്ദ്രം (300 -500 കോഴി ഒരു ദിവസം – ഡ്രെസ്സിംങ്ങ് ഉൾപടെ) സ്ഥാപിക്കൽ
#മുട്ട /കോഴി വണ്ടികൾ ഉല്പന്ന വിപണനത്തിനായി വാങ്ങൾ
#കോഴി കയറ്റുമതിക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകൽ
#പരിശീലന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, വായനാ – പഠന ആവിശ്യത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ, എന്നിവ വാങ്ങൽ

ഡയറി / പൌൾട്രി വെൻട്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്

ഈ പേരിൽ 10-)0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 25 കോടി രൂപയുടെ  ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലായിടുണ്ട്. 2004 ഡിസംബർ 14ന് അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉദ്ദ്യേശിച്ചാണിത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ  ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉദ്ദ്യേശിച്ച്  ബാങ്ക് വഴി നടപ്പാക്കാവുന്ന പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് സഹായം

കടപ്പാട് : ഫാം എക്സ് ടെൻഷൻ മാനേജർ

3.22222222222
സ്റ്റാറുകള്‍ക്കു മുകളിലൂടെ നീങ്ങി, റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദ്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക

(നിങ്ങള്‍ക്ക് അന്വേഷണങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയോ ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യാം)

Enter the word
നവിഗറ്റിഒൻ
Back to top